10139
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10139
Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter
statistikk
2004-09-07T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjuni 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Veksten i fastlandsøkonomien fortsetter

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge fortsatte å vokse inn i 2. kvartal i år. Etter at utviklingen i norsk økonomi fikk et omslag i 2. kvartal i fjor, har veksten ifølge foreløpige tall ligget over anslått trendvekst.

Foreløpige tall viser en økning i BNP for Fastlands-Norge på 0,8 prosent fra 1. til 2. kvartal i år, og nivået lå 3,6 prosent over nivået i 2. kvartal i fjor. Veksten i fastlandsøkonomien skyldes i all hovedsak økt aktivitet i varehandel, bygg og anlegg og enkelte andre tjenestenæringer. Bruttonasjonalprodukt for økonomien som helhet, der oljevirksomheten og utenriks sjøfart er inkludert, økte etter sesongjustering med 1,2 prosent fra 1. til 2. kvartal. Se nasjonalregnskapets temaside for begrepsforklaringer, etc .

Uforandret i industrien

I industrien har nivået på det sesongjusterte bruttoproduktet vært tilnærmet uendret de fire siste kvartalene. Det har vært nedgang for blant annet forlags- og grafisk industri, verkstedsindustrien og for oljeraffinering, mens tallene viser vekst for metall-, trevare- og møbelindustri. Nedgangen for oljeraffinering i 2. kvartal må ses i lys av vedlikeholdsstans i sentrale oljeraffinerier.

Oppgang i olje- og gassproduksjonen

Innenfor utvinning av råolje og naturgass var det en forholdsvis sterk sesongjustert oppgang i 2. kvartal i år, etter en sterk vekst også i de to foregående kvartalene. Veksten i bruttoproduktet på 1,7 prosent i 2. kvartal henger sammen med økt produksjon av både råolje og naturgass. Tallene tyder på at streiken blant oljearbeiderne ikke fikk store konsekvenser for norsk oljeutvinning i forrige kvartal. Dette skyldes at bortfallet av produksjonen umiddelbart ble kompensert ved høyere volum enn vanlig fra de berørte oljefeltene etter at streiken var over.

Bruttonasjonalprodukt

Svak utvikling i husholdningenes konsum

Samlet forbruk i husholdningene vokste svakt fra 1. til 2. kvartal i år. Den sterke veksten i husholdningenes forbruk, som vi har sett siden slutten av 2002 og fram til 1. kvartal 2004, kan se ut til å ha stoppet opp. Utviklingen kan i noen grad forklares av vårens transportarbeiderstreik og innføringen av maksimalpris i barnehagene. Endring i barnehagesatsene har medført en omfordeling av konsumet mellom husholdningene og det offentlige.

Varekonsumet vokste med bare 0,4 prosent i 2. kvartal, mot en gjennomsnittlig volumvekst på 1,2 prosent i de tre foregående kvartalene. Det som bidro til denne svake utviklingen var først og fremst en nedgang i konsumet av matvarer.

Tjenestekonsumet økte moderat første halvår, mens husholdningenes forbruk i utlandet falt fra 1. til 2. kvartal i år. Utviklingen i husholdningenes forbruk i utlandet må vurderes på bakgrunn av den sterke veksten i 1. kvartal. Nivået på forbruket i utlandet var om lag 12 prosent høyere første halvår 2004 enn samme periode i fjor.

Konsumet i offentlig forvaltning økte sesongjustert med 1,5 prosent i 2. kvartal. Kommunalt konsum økte med 0,7 prosent. Noe av dette kan relateres til en oppgang i det individuelle konsumet i kommunene som følge av innføring av maksimalpris på barnehageplasser.

Husholdningenes konsum mv. og investering i Fastlands-Norge

Økte investeringer

Foreløpige tall tyder på høyere investeringsaktivitet i Fastlands-Norge. Det kvartalsvise nasjonalregnskapet viser en oppgang på 3,9 prosent i 2. kvartal i år, mot et tilnærmet uendret nivå fra 4. til 1. kvartal. Utviklingen bryter med en fallende tendens de siste tre årene. I siste kvartal ser vi en klar økning i husholdningenes boliginvesteringer, og vi må tilbake til 1987 for å finne et høyere nivå. I tillegg tyder tallene på en sterk vekst i offentlige investeringer.

Bruttoinvesteringene i petroleumsutvinning og rørtransport har økt gjennom de to siste årene, og nivået er høyere enn tidligere på 2000-tallet, men fremdeles langt lavere enn toppen i 1998.

Importveksten fortsetter

Eksport av tradisjonelle varer hadde en svak volumutvikling i første halvår i år. Den sesongjusterte nedgangen var på 1,3 prosent i både 1. og 2. kvartal i år. Dette kan i hovedsak knyttes til en eksportnedgang for raffinerte oljeprodukter. Isolerer vi denne effekten, var eksport av tradisjonelle varer tilnærmet uendret i 1. kvartal, mens det var en sesongjustert oppgang på 1,5 prosent i 2. kvartal.

Foreløpige tall viser en nedgang i prisen på eksport av tradisjonelle varer på 1,3 prosent fra 1. til 2. kvartal i år, men utviklingen må ses i lys av den forholdsvis sterke prisoppgangen på 4,1 prosent i 1. kvartal. Prisutviklingen på eksport av raffinerte oljeprodukter demper nedgangen med 0,3 prosentpoeng. Det er hovedsakelig næringsmidler og verkstedprodukter som bidrar til prisnedgangen.

I volum økte samlet import med 1,3 prosent i 2. kvartal i år, etter en vekst på henholdsvis 2,1 og 3,2 prosent i 4. og 1. kvartal. Oppgangen første halvår kan knyttes til en forholdsvis sterk vekst i importen av tradisjonelle varer, som økte med 4,5 prosent og 3,5 prosent i henholdsvis 1. og 2. kvartal. Det største bidraget kom fra økt import av verkstedprodukter, men også import av metaller og kjemiske- og mineralske produkter hadde en sterk vekst.

For import av tradisjonelle varer viser det kvartalsvise nasjonalregnskapet en prisoppgang på 1,0 prosent fra 4. til 1. kvartal, og en økning på 0,2 prosent fra 1. til 2. kvartal. Prisutviklingen i 2. kvartal påvirkes av prisforløpet for raffinerte oljeprodukter. Regnet uten raffinerte oljeprodukter var det en nedgang i prisen for import av tradisjonelle varer på 0,5 prosent i 2. kvartal.

Utenriksregnskapet viser at handelsoverskuddet med utlandet økte også i 2. kvartal. I første halvår var overskuddet 12,5 milliarder kroner høyere enn tilsvarende periode i 2003. Se ferske tall fra det månedlige utenriksregnskapet .

Bruttonasjonalprodukt 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004. Prosentvis volumendring fra
forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
 2002      20032. kvartal 20033. kvartal 20034. kvartal 20031. kvartal 20042. kvartal 2004
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)1,40,40,31,00,61,21,2
Fastlands-Norge1,70,60,61,30,70,90,8
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart0,4-0,3-0,60,20,32,22,6
Innenlandsk sluttanvendelse2,40,6-2,22,7-1,13,31,8
Konsum i husholdninger mv.3,63,81,41,11,11,60,2
Konsum i offentlig forvaltning3,11,40,50,20,90,31,5
Bruttoinvestering i fast kapital-3,4-3,7-2,20,0-7,910,42,2
Eksport0,11,24,2-2,54,9-1,30,2
Import2,32,2-0,90,42,13,21,3
        
Sysselsatte personer0,3-0,6-0,10,10,0-0,30,5
Utførte timeverk-0,9-1,2-1,30,30,00,9-0,1
 

Arbeidsmarkedet

Antall sysselsatte personer viste ifølge de sesongjusterte kvartalstallene en økning på 0,5 prosent i 2. kvartal 2004, etter en svak nedgang i 1. kvartal. Det blir stadig færre sysselsatte i industrien, mens forretningsmessig tjenesteyting har en klar økning i sysselsettingen etter en periode med stabilitet. Sesongjusterte tall for utførte timeverk i alt var tilnærmet uendret fra 1. til 2. kvartal, etter en sterk økning i kvartalet før.

Veksten i lønn per normalårsverk i alt er beregnet til 3,7 prosent fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i år. Dette er høyere enn den tilsvarende veksten i 1. kvartal, som er beregnet til 2,8 prosent. Tilleggene som ble gitt ved årets sentrale lønnsoppgjør bidrar til å trekke lønnsveksten opp for offentlig forvaltning i 2. kvartal, sammenlignet med 1. kvartal.

Revisjoner for 1. kvartal 2004

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er av varierende kvalitet. Dette gjelder særlig for det siste kvartalet det publiseres tall for. Ny informasjon innarbeides fortløpende og medfører revisjoner av tidligere publiserte tall.

Nye beregninger tyder på en noe sterkere vekst i fastlandsøkonomien enn tidligere antatt for 1. kvartal. BNP for Fastlands-Norge er nå oppjustert fra 0,5 prosent til 0,9 prosent. Tilsvarende er investeringene i Fastlands-Norge også oppjustert. Tidligere beregninger viste en nedgang på 1,7 prosent, mens de nye tallene indikerer tilnærmet uendret nivå fra 4. til 1. kvartal. Dette skyldes i all hovedsak en oppjustering av investeringene i offentlig forvaltning og enkelte tjenesteytende næringer. Eksportnedgangen i 1. kvartal var ikke så sterk som først antatt. Eksport i alt er justert opp fra en nedgang på 1,9 prosent, til en nedgang på 1,3 prosent. Dette kan i all hovedsak knyttes til revisjoner for råolje. For de andre makroøkonomiske hovedstørrelsene er det kun snakk om mindre revisjoner.

Revisjoner av makroøkonomiske hovedstørrelser for 1. kvartal 2004. Prosentvis volumendring
 
 SesongjustertUjustert
 Prosentvis volumendring fra foregående periodeProsentvis volumendring fra samme periode året før
 Nye tallForrige publiseringNye tallForrige publisering
 
Bruttonasjonalprodukt1,21,03,33,2
BNP Fastlands-Norge0,90,53,73,6
Husholdningenes konsum1,61,85,86,0
Offentlig konsum0,30,23,22,1
Bruttoinvestering i fast kapital10,46,3-0,3-1,7
Eksport-1,3-1,95,23,8
Import3,22,94,94,9
 
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB