10147
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10147
Svak oppgang i fastlandsøkonomien
statistikk
2003-09-02T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapjuni 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svak oppgang i fastlandsøkonomien

Tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet viser at aktiviteten i fastlandsøkonomien tok seg noe opp fra 1. til 2. kvartal i år. Veksten i bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge er foreløpig beregnet til 0,3 prosent for 2. kvartal, etter en tilsvarende nedgang i 1. kvartal.

Økt tjenesteproduksjon og nedgang i industrien

Det var tjenesteøkonomien som sørget for vekst i samlet produksjon i 2. kvartal, med en vekst i det sesongjusterte bruttoproduktet på 0,9 prosent i tjenestenæringene og 0,3 prosent i offentlig forvaltningsvirksomhet. Blant vekstnæringene finner vi varehandel, forretningsmessig og annen privat tjenesteyting.

Derimot viser tallene en sammenhengende nedgang i bruttoproduktet i industrien helt fra 2. halvår i fjor og gjennom 1. halvår i år. I 2. kvartal ble bruttoproduktet redusert med 1,5 prosent.

En svak produksjonsutvikling i både utenriks sjøfart og utvinning og rørtransport bidro til at samlet BNP falt med 0,1 prosent fra 1. til 2. kvartal. BNP har dermed falt gjennom de fire siste kvartaler.

Oppgang i husholdningenes konsum

Sesongjusterte tall viser at konsumet i husholdninger og ideelle organisasjoner økte med 1,3 prosent fra 1. til 2. kvartal i år, etter en nedgang på 0,4 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. I 2. kvartal var veksten i husholdningenes varekonsum 2,4 prosent, mens veksten i tjenestekonsumet var 0,7 prosent. Blant varegruppene som bidro mest til oppgangen finner vi klær og innbo. Konsumet i offentlig forvaltning økte med 0,8 prosent i 2. kvartal, noe sterkere i kommunene enn i staten.

Bruttoinvestering i fast kapital og konsum. Sesongjusterte volumindekser. 2000=100

Bruttonasjonalprodukt. Sesongjusterte volumindekser. 2000=100

Fortsatt lav investeringsaktivitet

De sesongjusterte tallene viser en negativ utvikling i bruttoinvesteringene i fast kapital i Fastlands-Norge, en nedgang på henholdsvis 1,7 og 0,2 prosent de to siste kvartalene. Dette skyldes i første rekke lavere investeringsaktivitet i tjenesteytende næringer. Også boliginvesteringene avtok. Investeringene innenfor industri økte imidlertid moderat i 2. kvartal, etter markert nedgang fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Tallene viser også et oppsving i investeringene i offentlig forvaltning, særlig innenfor helse og omsorg og offentlig administrasjon.

Bruttoinvesteringene i petroleumsutvinning og rørtransport har steget med mellom 5 og 7 prosent hvert kvartal de siste tre kvartaler. For Norge i alt falt investeringene i fast kapital med 4,0 prosent i 2. kvartal, etter en nedgang på 1,1 prosent kvartalet før.

Oppgang i tradisjonell vareeksport

Eksporten av tradisjonelle varer økte sesongjustert med 4,7 prosent i 2. kvartal i år, etter klar nedgang i 4. kvartal i fjor etterfulgt av ubetydelig endring i 1. kvartal. Veksten i 2. kvartal kan i stor grad tilskrives økt eksport fra kraftintensiv industri; det var markert oppgang i utskiping av både kjemiske råvarer, kjemiske og mineralske produkter og metaller. Det var også oppgang i eksport av raffinerte oljeprodukter.

Sesongjustert prisindeks for tradisjonell vareeksport viser en nedgang på 0,5 prosent fra 1. til 2. kvartal etter en oppgang av samme størrelse fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. Oppgangen i 1. kvartal og nedgangen i 2. kvartal kan i stor grad tilskrives prisutviklingen for raffinerte oljeprodukter. Blant produktgruppene med positiv prisutvikling fra 1. til 2. kvartal var verkstedprodukter, kjemiske råvarer og metaller.

Etter at eksporten av råolje og naturgass ble redusert med 2,6 prosent i 1. kvartal tok den seg noe opp igjen med en vekst på 1,7 prosent i 2. kvartal.

I volum ble import av tradisjonelle varer redusert med 0,3 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, for deretter å øke med 1,0 prosent i 2. kvartal. Som følge av at importen av både skip og tjenester ble redusert i 2. kvartal, avtok samlet import likevel med 2,3 prosent. Blant tjenestepostene var det særlig nordmenns konsum i utlandet som bidro til den svake utviklingen etter en kraftig økning i kvartalet før.

For import av tradisjonelle varer viser regnskapet en prisoppgang fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år på 1,2 prosent, og en nedgang på 0,6 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal.

Fortsatt nedgang i sysselsettingen

For sysselsetting og timeverk foreligger ikke sesongjusterte tall. Ujusterte tall for sysselsatte personer totalt viser en nedgang på 1,0 prosent for 2. kvartal i forhold til samme kvartal i fjor. For 1. kvartal i år var det en tilsvarende nedgang på 0,6 prosent. I industrien gikk antall sysselsatte personer ned med 5,7 prosent i 2. kvartal og 4,2 prosent i 1. kvartal sammenlignet med tilsvarende kvartaler året før. Tallene viser også nedgang i sysselsatte personer i offentlig forvaltning og i de fleste tjenesteytende næringer.

Det ble utførte 4,2 prosent færre timeverk i 2. kvartal i år i forhold til tilsvarende kvartal 2002. Den svake utviklingen må ses i sammenheng med at påsken var i 1. kvartal i 2002, mens den var i 2. kvartal i år.

Bruttonasjonalprodukt 2. kvartal 2002 til 2. kvartal 2003. Prosentvis volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
 200120022. kvartal 20023. kvartal 20024. kvartal 20021. kvartal 20032. kvartal 2003
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)1,91,01,9-1,5-0,2-0,2-0,1
Fastlands-Norge1,71,3-0,40,3-0,5-0,30,3
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart2,70,08,9-6,60,90,1-1,6
Innenlandsk sluttanvendelse0,42,11,0-0,91,21,3-2,4
Konsum i husholdninger mv.2,63,60,60,81,3-0,41,3
Konsum i offentlig forvaltning2,73,2-3,12,3-0,20,30,8
Bruttoinvestering i fast kapital-4,2-3,67,3-6,96,6-1,1-4,0
Eksport4,1-0,55,4-3,4-1,2-1,92,6
Import0,91,75,3-3,12,11,4-2,3
        
Sysselsatte personer (prosentvis endring fra 2001)0,50,20,60,3-0,5-0,6-1,0
 

Usikkerhet i beregningene

Resultatene fra kvartalsvis nasjonalregnskap bygger på beregninger der grunnlagsmaterialet er av varierende kvalitet. Dette gjelder særlig for det siste kvartalet det publiseres tall for.

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB