10171
/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/statistikker/knr/arkiv
10171
Nedgang i fastlandsøkonomien
statistikk
2000-12-07T10:00:00.000Z
Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
knr, Nasjonalregnskap, bruttonasjonalprodukt, BNP, verdiskaping, bruttoprodukt etter næring, bruttoinvesteringer, konsum i husholdninger, konsum i ideelle organisasjoner, offentlig konsum, vareproduksjon, tjenesteproduksjon, eksport, import, lønnskostnader, sysselsetting, timeverk, oljeinvesteringer, fastlands-NorgeNasjonalregnskap, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false

Nasjonalregnskapseptember 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i fastlandsøkonomien

Veksten i BNP for Fastlands-Norge stoppet opp i 3. kvartal. Nye foreløpige tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap viser en sesongjustert nedgang på 0,4 prosent i volum fra 2. til 3. kvartal. En positiv utvikling i oljevirksomheten og utenriks sjøfart bidro imidlertid til at BNP totalt økte med 0,3 prosent.

Samtidig foreligger reviderte tall for de to første kvartalene av året. Ny informasjon har gitt lite utslag på BNP i 1. kvartal, mens utviklingen i BNP fra 1. til 2. kvartal er justert ned.

Redusert husholdningskonsum

De foreløpige tallene viser redusert sesongjustert konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner i 3. kvartal på 0,2 prosent, etter vekst i både 1. og 2. kvartal. Det var varekonsumet som bremset opp, mens tjenestekonsumet fortsatte å øke. Konsum i offentlig forvaltning steg med 0,8 prosent fra 2. til 3. kvartal, med veksten jevnt fordelt på statlig og kommunal sektor.

Vekstratene for konsum i kommunal forvaltning er revidert både for 1. og 2. kvartal, med en jevnere utvikling som resultat. Det er grunn til å understreke at usikkerheten i de kommunale konsumtallene er ekstra stor som følge av en pågående omfattende omlegging av rapporteringsrutinene.

Lavere investeringer både i oljevirksomheten og på fastlandet

Samlede bruttoinvesteringer i fast kapital var 7,2 prosent lavere i 3. kvartal i år sammenlignet med kvartalet før, korrigert for normale sesongvariasjoner. Både i oljevirksomheten og i utenriks sjøfart peker investeringstallene nedover. Også for Fastlands-Norge er det registrert nedgang, med negativ utvikling både i industrien, annen vareproduserende næringsvirksomhet og i offentlig forvaltning. Boliginvesteringer og investeringer i andre tjenesteytende næringer økte imidlertid.

For 1. kvartal er investeringene i oljevirksomhet revidert opp med over 2,5 milliarder 1997-kroner, med en tilsvarende oppjustering av import av skip og plattformer. Effekten er en merkbar oppjustering av den sesongjusterte vekstraten i samlede bruttoinvesteringer og dermed total innenlandsk sluttanvendelse i 1. kvartal. Fordi kapitalen ble importert, nøytraliseres imidlertid virkningen på BNP. Revisjonen av 1. kvartal påvirker også den sesongjusterte utviklingen fra 1. til 2. kvartal.

Økt eksport og redusert import

De sesongjusterte nasjonalregnskapstallene viser en oppgang i samlet eksportvolum på 1,4 prosent fra 2. til 3. kvartal, etter nedgang de to foregående kvartalene. Oppgangen i 3. kvartal skyldtes høyere eksport av råolje, naturgass, skip og plattformer. Eksport av både tradisjonelle varer og tjenester ble redusert.

Samlet import i faste priser var 2,5 prosent lavere i 3. kvartal sammenlignet med det foregående kvartalet. Nedgangen fordelte seg over en rekke vare- og tjenestegrupper. Den tidligere omtalte revisjonen av import til oljevirksomheten har medført en klar oppjustering av utviklingen fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, og en motsatt effekt på utviklingen til det påfølgende kvartalet.

Nedgang i vareproduksjonen

Samlet sett var det liten endring i sesongkorrigert bruttoprodukt for fastlandsnæringene i 3. kvartal i år. Det samme gjaldt kvartalet før, mens det i 1. kvartal var en vekst på 1 prosent.

De foreløpige tallene viser redusert bruttoprodukt i 3. kvartal i både industri og andre vareproduserende fastlandsnæringer, med unntak av jord- og skogbruk. For tjenestenæringene er det foreløpig beregnet en liten oppgang i bruttoproduktet. Vekstanslaget kan i stor grad spores tilbake til finansiell tjenesteyting, mens det for mange tjenesteytende næringer ellers er beregnet nedgang fra 2. til 3. kvartal. Selv om det foreligger godt dekkende regnskapsinformasjon fra finansielle foretak, er dekomponeringen i pris- og volumutvikling problematisk og volumtallene for finansiell tjenesteyting er dermed beheftet med ekstra stor usikkerhet.

For både kommunal og statlig forvaltning er sesongjustert vekst i bruttoproduktet fra 2. til 3. kvartal beregnet til i underkant av 1 prosent.

Tallene for 3. kvartal viser en positiv sesongjustert utvikling for både samlet oljevirksomhet og utenriks sjøfart. I tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning var det imidlertid en klar negativ utvikling, påvirket av både avtagende tempo i utbyggingen på norsk sokkel og lavere eksportinntekter.

Sysselsettingsvekst

For sysselsatte personer og utførte timeverk foreligger det ikke sesongjusterte tall. Foreløpige tall for 3. kvartal viser fortsatt vekst i sysselsatte personer. Totalt var veksten på 0,5 prosent fra 3. kvartal i 1999 til 3. kvartal i år. Tallene viser nedgang i sysselsettingen i de fleste vareproduserende næringer og oppgang i tjenestenæringene totalt og i offentlig forvaltning. Totalt antall utførte timeverk ble redusert med 2 prosent i forhold til 3. kvartal 1999, i hovedsak på grunn av færre arbeidsdager og økt fravær.

Bruttonasjonalprodukt 2. og 3. kvartal 2000. Prosentvis
volumendring fra forrige kvartal (sesongjustert vekst)
 
 2. kv. 20003. kv. 2000
 
Bruttonasjonalprodukt (BNP)-0,80,3
Fastlands-Norge0,3-0,4
Oljevirksomhet og utenriks sjøfart-5,53,6
Innenlandsk sluttanvendelse-0,2-1,2
Konsum i husholdninger mv.0,5-0,2
Konsum i offentlig forvaltning0,30,8
Bruttoinvestering i fast kapital-4,9-7,2
Eksport-0,81,4
Import0,8-2,5
   
Sysselsatte personer (prosentvis endring fra 1999)  0,70,5
 
 

Tabeller

Tabeller til publiseringen

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB