Økonomiske analyser: 4/2012

Hvordan utvikler folkemengden i Norge seg fram til år 2100. Befolkningsframskrivingene 2012-2100 er tema for denne utgaven av Økonomiske analyser.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Internasjonal økonomi

  Norges handelspartnere er samlet sett fortsatt i en klar konjunkturnedgang. Veksten har avtatt markert, ikke bare i Europa og USA, men også i framvoksende økonomier.

 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Norsk økonomi fortsetter å trosse meget svake internasjonale konjunkturer. Lav rente og høy etterspørsel fra petroleumsnæringen er hoveddriverne bak den norske oppgangen som startet ved årsskiftet 2010/2011.

 • Befolkningsframskrivning 2012-2100: Modeller og forutsetninger

  I de nye befolkningsframskrivningene beregner vi Norges befolkning fram til 2100 nasjonalt og fram til 2040 for kommunene.

 • Befolkningsframskrivning 2012-2100: Inn- og utvandring

  Hvor mange innvandrere som kommer til Norge i framtiden, avhenger i stor grad av den økonomiske og politiske utviklingen i Norge og i utlandet.

 • Befolkningsframskrivning 2012-2100: Resultater

  Folketallet i Norge har vokst svært raskt de siste årene. Denne trenden vil trolig fortsette noen år framover.

 • Fra nasjonalinntekt til nasjonalregnskap

  Det første norske nasjonalregnskapet etter moderne prinsipper ble publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) i 1952.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.