Økonomiske analyser, 4/2012

Konjunkturtendensene

Internasjonal økonomi

Publisert:

Norges handelspartnere er samlet sett fortsatt i en klar konjunkturnedgang. Veksten har avtatt markert, ikke bare i Europa og USA, men også i framvoksende økonomier. Det gjelder alle de såkalte BRICS-landene, bortsett fra et oljesmurt Russland. I Europa faller BNP i mange land. I OECD-området er arbeidsledigheten høy og stigende. Det er en klar tendens til at veksten i industriproduksjonen stopper opp og til dels faller. Sammen med høy offentlig gjeld legger dette sterke begrensninger på den økonomiske aktiviteten. Som følge av at dette er et globalt fenomen blir veksten i samlet internasjonal etterspørsel svak.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt