Økonomiske analyser, 4/2012

Befolkningsframskrivning 2012-2100: Inn- og utvandring

Publisert:

Hvor mange innvandrere som kommer til Norge i framtiden, avhenger i stor grad av den økonomiske og politiske utviklingen i Norge og i utlandet. Vi antar at økonomien vil vokse raskere i Norge enn i de fleste andre land noen år til, og at innvandringen vil øke noe framover. Etter hvert som de norske olje- og gassinntektene minker, regner vi med at innvandringen vil avta. Ulike, men rimelige, anslag på inntektsutviklingen de nærmeste årene gir store forskjeller i innvandringen. Usikkerheten ved beregningene er derfor betydelig, selv få år fram i tid.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt