Økonomiske analyser, 4/2012

Befolkningsframskrivning 2012-2100: Modeller og forutsetninger

Publisert:

I de nye befolkningsframskrivningene beregner vi Norges befolkning fram til 2100 nasjonalt og fram til 2040 for kommunene. For landet som helhet framskrives også antall innvandrere og personer født i Norge av to innvandrerforeldre. For fruktbarhet, dødelighet og samlet innvandring er det brukt omtrent samme forutsetninger som for fjorårets framskrivninger. Innvandringen er anslått på grunnlag av en økonometrisk modell der økonomiske og demografiske faktorer i Norge og andre land inngår.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt