Økonomiske analyser: 1/2010

Økonomiske analyser presenterer artikkelstoff med samfunnsøkonomisk innhold, oversikter over konjunkturutviklingen i Norge og utlandet og nasjonalregnskapstall.

Åpne og les tidsskriftet i PDF

Artikler

 • Perspektiver

  Ved inngangen til 2009 var verdensøkonomien inne i den sterkeste konjunkturnedgangen
  på mange tiår.

 • Konjunkturtendensene internasjonalt

  Høsten 2009 begynte de fl este OECD-økonomiene å vokse igjen, etter 4-5 kvartaler med til dels kraftige fall i BNP. Bildet er imidlertid nokså blandet.

 • Konjunkturtendensene i Norge

  Norsk økonomi kom inn i en lavkonjunktur tidlig i 2009 etter at forrige konjunkturtopp ble passert for to år siden.

 • Økonomisk utsyn over 2009

  De påfølgende kapitlene gir en oversikt over norsk økonomi i 2009, i anledning publiseringen av årstall for
  2009 fra nasjonalregnskapet.

 • Produksjonsfaktorer og produktivitet

  Dette kapittelet gir en oversikt over faktorer som påvirker landets produksjonsevne i et langsiktig perspektiv.

 • Offentlig forvaltning

  Dette kapittelet gir et sammendrag av offentlig forvaltnings inntekter og utgifter.

 • Næringene

  Produksjonsutviklingen fra 2008 til 2009 var sterkt preget av fi nanskrisen med påfølgende svikt i etterspørselen
  etter varer og tjenester.

 • Lønns- og konsumprisutviklingen

  Lønn for utført arbeid er den viktigste inntektskilden for de aller fleste i Norge. Lønnsutviklingen har derfor stor betydning for enkeltpersoners og husholdningers inntekt og levekår.

 • Husholdningene

  Dette kapittelet gir et overblikk over utviklingen i husholdningenes disponible inntekter, konsum og sparing.

 • Utenriksøkonomi

  Dette kapittelet gir en oversikt over utenriksøkonomien i form av driftstransaksjoner, finanstransaksjoner og
  internasjonal investeringsposisjon for Norge i 2009.

 • Befolkningsutviklingen

  Den raske befolkningsveksten de siste årene fortsatte i 2009. Veksten ble den nest høyeste i norsk historie, bare litt lavere enn i 2008.

Tidsskriftet utkommer med fire nummer i 2017. Den første utgaven hvert år gir en oversikt over aspekter ved den norske økonomien i året som er gått: Økonomisk utsyn. De tre andre konjunkturanalysene utgis under overskriften Konjunkturtendensene, og i disse numrene av tidsskriftet inngår også andre analyser. I konjunkturrapportene gjennomgås den siste utviklingen i norsk økonomi basert på foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet. Utviklingen i internasjonal økonomi blir også kommentert. I tillegg presenteres modellbaserte prognoser for norsk økonomi 3-4 år fremover. Utgivelsesdatoer for konjunkturtendensene: 9. mars, 8. juni, 7. september og 30. november.