Økonomiske analyser, 1/2010

Økonomisk utsyn

Lønns- og konsumprisutviklingen

Publisert:

Lønn for utført arbeid er den viktigste inntektskilden for de aller fleste i Norge. Lønnsutviklingen har derfor stor betydning for enkeltpersoners og husholdningers inntekt og levekår. Reallønn er lønn justert for prisstigning, og gjør det mulig å sammenlikne lønnas kjøpekraft mellom ulike år. I 2010 steg årslønna med 3,6 prosent, mens nasjonalregnskapets konsumprisindeks økte med 1,9 prosent. Dermed økte husholdningenes reallønn med 1,7 prosent, det samme som året før.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt