SSB analyse 2019/35: Tallrevisjonen av finansregnskapet

Moderat gjeldsutvikling i 2019

Publisert:

Finansregnskapet for 3. kvartal 2019 viser at gjeldsratene for kommuneforvaltningen og husholdningene flater ut. Årsaken er avtakende gjeldsvekst i sektorene, og for husholdningene kan utviklingen ses i sammenheng med boliglånforskriften.

Det er gjennomført en tallrevisjon av finansregnskapet, og artikkelen beskriver de viktigste endringene for offentlig forvaltning og husholdningene. Hovedbildet er i liten grad berørt av revisjonene, men det reviderte regnskapet gir en mer presis statistisk beskrivelse av de to sektorenes finansielle eiendeler og gjeld. Blant annet er bomselskapene tatt inn i statsforvaltningen, mens EUs anbefalinger for behandling av husholdningenes opptjente pensjonsrettigheter nå er fullt ut innarbeidet i finansregnskapet.

Revisjoner tilbake til 1. kvartal 2012

Revisjonsperioden dekker årene fra og med 2012 til og med 2018, med noen få unntak hvor tidsseriene er revidert lengre tilbake. De første resultatene fra tallrevisjonen 2019 ble publisert samtidig med finansregnskapet for 2. kvartal 2019. Det publiserte finansregnskapet for 3. kvartal 2019 markerer avslutningen på tallrevisjonen. Øvrige deler av nasjonalregnskapssystemet er også revidert. Det henvises blant annet til inntekts- og kapitalregnskapet som nylig er publisert med reviderte tidsserier for inntekter, utgifter og sparing.

Data for husholdningene og offentlig forvaltning har vært mest etterspurt i finansregnskapet de siste årene. I den første delen av artikkelen gir vi en utdypende beskrivelse av revisjonene for disse to sektorene. Det vises til nyhetsartikkelen som ble publisert samtidig med tallene for 2. kvartal 2019. Artikkelen lister opp 11 av de viktigste endringene i tidsseriene og 7 av disse endringene berører husholdningene og offentlig forvaltning.

Hva er en tallrevisjon?

Nasjonalregnskapet er gjenstand for flere revisjonsprosesser. Revisjoner som oppstår når publisert statistikk blir innarbeidet i NR-systemet (nasjonalregnskapssystemet), omtales ofte som løpende revisjoner. I disse revisjonsprosessene endres statusen til en regnskapsversjon fra å være et foreløpig til å bli et endelig regnskap. Nasjonalregnskapet for ett år vil vanligvis være oppdatert med all tilgjengelig statistikk når de endelige del-regnskapene i systemet publiseres etter ca 2 ½ år.

Hovedrevisjonene er de mest omfattende revisjonene av NR-systemet. Dette er periodisk revisjoner og omfatter både innarbeiding av ny informasjon og nye anbefalinger (definisjoner og prinsipper). Disse revisjonene gjennomføres når manualene for oppstilling av nasjonalregnskapet endres (NR-manualene). Siste hovedrevisjon av det norske NR-systemet fant sted i 2014 etter at FNs og EUs NR-manualer ble oppdatert i 2008 og 2010.

Tallrevisjonene er større periodiske revisjoner av tidsseriene og finner sted mellom hovedrevisjonene. Behovet for å gjennomføre tallrevisjoner kan skyldes at ny informasjon som har kommet til etter siste hovedrevisjon eller justeringer og korreksjoner av tidsseriene i NR-systemet til gjeldende anbefalinger i NR-manualene. Tallrevisjonene gjennomføres med en frekvens på 5 år, og neste tallrevisjon er planlagt i 2024.

Bomselskapene inn i statsforvaltningen

Flyttingen av bomselskapene fra kommunale ikke-finansielle foretak til statsforvaltningen representerer en økning i statsforvaltningens sektoromfang. Det spesielle med bomselskapene er at de er etablert med det ene formålet å administrere finansieringen av offentlige samferdselsprosjekter. Offentlig forvaltning er eneste mottaker av tjenestene fra selskapene og klassifiseringen av bomselskapene er derfor endret fra ikke-finansielle foretak til hjelpeforetak i offentlig forvaltning. Siden mesteparten av bompengene går til utbygging av riksveinettet og Statens vegvesen har kontrollfunksjoner i alle selskapene, er bomselskapene flyttet til statsforvaltningen. Effekten av flyttingen i finansregnskapet er at statsforvaltningens gjeld er revidert opp.

Stats- og kommuneforvaltningens skattefordringer er også revidert opp. Årsaken er tilpasning til Eurostats anbefalinger for behandling av påløpt ikke betalt merverdiavgift i nasjonalregnskapet. En oppdatert beregningsrutine for påløpt ikke betalt skatt, - som omfatter merverdiavgiften -, er etablert.

Kommunale fordringer er revidert

Kommuneforvaltningens finansielle eiendeler er revidert, og revisjonen forklares av to fordringsforhold. Den ene revisjonen gjelder kommuneforvaltningens eierandeler i form av kapitalinnskudd i finansielle foretak. Her er kapitalinnskuddene oppjustert fordi verdsettingen er endret fra historisk kost til bokført egenkapital. Den andre revisjonen gjelder kommuneforvaltningens tilgodehavende i de kommunale tjenestepensjonsordningene. Disse fordringene er nedjustert, og årsaken er Eurostats anbefalinger for pensjonsforsikring som nå er innarbeidet på en mer presis og konsistent måte enn tidligere i finansregnskapet.

Pensjonsforsikring, - på linje med anbefalingene

Innarbeiding av regnskapsstatistikk for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser etter retningslinjene i den europeiske NR-manualen utgjorde en vesentlig del av tallrevisjonen for husholdningene i finansregnskapet. Den mest synlige endringen er tre nye finansobjekter som er implementert for innskudds- og ytelsesbaserte pensjonsforsikring og gruppelivsforsikring.

De nye beregningene har omfordelt opptjente reserver fra individuelle til kollektive kontrakter på livsforsikringsselskapenes balanse. På pensjonskassenes balanse er opptjente reserver knyttet til avtalefestet pensjon i næringslivet nå tatt inn som en del av husholdningenes opptjente pensjonsrettigheter. Endringene har ført til nedjusterte reserver i individuell livsforsikring, mens opptjente rettigheter i tjenestepensjonsordningene er revidert opp. Nettoeffekten av endringene er oppjusterte beholdningstall for forsikringstekniske reserver på husholdningenes balanse. De samlede reservene er lik summen av skadeforsikringsreserver, reserver i livsforsikring, opptjente rettigheter i pensjonsforsikring og gruppelivsforsikring.

Tjenestepensjonene i nasjonalregnskapet

Pensjonsforsikring i nasjonalregnskapet er avgrenset til tjenestepensjonsordningene. Rettigheter til tjenestepensjon opparbeides i ansettelsesforhold, medlemskap i ordningene er obligatorisk, og innbetalte premier vil være bestemt av pensjonsplanene til ordningene. Pensjonsordningene omfatter i dag alle ansatte arbeidstakere i offentlig forvaltning og i næringslivet.

Opptjening av rettigheter i ordningene bygger på to ulike prinsipper. I ytelsesbasert pensjonsordninger er pensjonsnivået avtalt på forhånd. En vanlig måte å fastsette nivået på har vært å gi en garanti om at pensjonen skal utgjøre en viss prosentandel av sluttlønnen til de ansatte. Innskuddsbaserte pensjonsordninger er ordninger hvor årlig premie er fastsatt som en prosentandel av lønn. Pensjonene vil avhenge av innbetalingene og avkastningen av fondsmidlene som de innbetalte premiene har akkumulert.

Tjenestepensjonene i staten administreres av Statens pensjonskasse (SPK), og ordningen er en ytelsesbasert ikke-fondert pensjonsordning. I ikke-fonderte pensjonsordninger bygges det ikke opp reserver, men utbetalte pensjoner i en periode finansieres av periodens inntekter (innbetalte premier). I finansregnskapet registreres det derfor ikke finansielle reserver som reflekterer verdien av de opptjente pensjonsrettighetene i SPK. Derimot bygges det opp finansielle reserver i de fonderte pensjonsordningene i kommunene og næringslivet som reflekterer verdien av opptjente rettigheter. I finansregnskapet behandles disse reservene som finansielle eiendeler for husholdningene og gjeld for ordningene. I regnskapene til livsforsikringsselskapene og pensjonskassene inngår de opptjente reservene i de forsikringstekniske avsetningene på balansenes gjeldsside.

Tjenestepensjonene i kommunene og næringslivet er alle ulike varianter av fonderte ordninger. Ansatte i kommuneforvaltningen er i hovedsak omfattet av fonderte ytelsesbaserte ordninger, mens de fleste pensjonsordningene for ansatte i næringslivets foretakssektorer er fonderte innskuddsbaserte ordninger. I finansregnskapet omfatter finansobjekt 631 opptjente rettigheter i innskuddsbasert pensjonsordningene, mens finansobjekt 635 omfatter opptjente rettigheter i ytelsesbaserte pensjonsordninger og hybridordninger.

Husholdningenes lånegjeld er oppjustert

Tallrevisjonen 2019 har endret definisjon av gjeldsbegrepet i finansregnskapet skapt revisjoner i lånegjelda. Gjeldsbegrepet omfatter nå all gjeld, - både gjeld som betjenes gjennom betaling av renter og avdrag og gjeld som ikke betjenes (i hovedsak misligholdt gjeld). Tidligere omfattet gjeldsbegrepet bare den betjente delen av gjelda, mens misligholdt gjeld ble holdt utenfor. Definisjonsendringen har ført til at lånegjelda på husholdningenes balanse er oppjustert i revisjonsperioden.

Beskjedne revisjoner av nettofordringene

De reviderte tidsseriene for nettofordringene er illustrert i tabell 1. Nettofordringene eller finansiell nettoformue er differansen mellom de finansielle eiendelene på balansen og samlet gjeld. Ved utgangen av 3. kvartal 2019 utgjorde husholdningenes og offentlig forvaltnings nettofordringer henholdsvis 1 138 og 11 501 milliarder kroner. Det fremgår av tabellen at revisjonene er beskjedne.

Tabell 1. Nettofordringer/netto finansiell formue ved utgangen av kvartalet. Milliarder kroner

Til tabellen

Tabell 2. Nettofinansinvesteringer, sum siste fire kvartaler. Milliarder kroner

Til tabellen

Revisjonen av nettofordringene i det siste publiserte finansregnskapet er også påvirket av et oppdatert beregningsgrunnlag for årene 2017 og 2018. Blant annet er ny årsstatistikk tatt inn i grunnlaget for beregningene av unoterte aksjer. Det oppdaterte beregningsgrunnlaget førte til en oppjustering av nettofordringene for husholdningene med 43 og 48 milliarder kroner i de to siste årene i revisjonsperioden, mens nettofordringene for offentlig forvaltning er oppjustert med vel 1 milliard kroner i 2018. Ved utgangen av året utgjorde den samlede revisjonen av nettofordringene for husholdningene og offentlig forvaltning henholdsvis 72 og 42 milliarder kroner.

Marginale revisjoner av nettofinansinvesteringene

De reviderte tidsseriene for nettofinansinvesteringene er illustrert i tabell 2. Nettofinansinvesteringene er differansen mellom netto anskaffelser av finansielle eiendeler og økning i gjeld som forklares av transaksjoner. Det fremgår at revisjonene av nettofinansinvesteringene, - i likhet med nettofordringene -, er marginale. De summerte nettofinansinvesteringene i 6-årsperioden fra 2012 til 2018 ble oppjustert med 4 milliarder kroner for husholdningene, mens nettofinansinvesteringene for offentlig forvaltning ble nedjustert med det samme beløpet i perioden.

De løpende datarevisjonene påvirker beregningene av nettofinansinvesteringene for sektorene på samme måte som for nettofordringene. Det oppdaterte beregningsgrunnlaget for unoterte aksjer trakk husholdningenes nettofinansinvesteringer opp med henholdsvis 8 og 4 milliarder kroner i 2017 og 2018. For offentlig forvaltning bidro de løpende datarevisjonene til en oppjustering av sektorens nettofinansinvesteringer med 2 milliarder kroner i 2017, mens finansinvesteringene ble justert ned med 9 milliarder kroner i 2018.

Nettofinansinvesteringene til husholdningene og offentlig forvaltning var-39 og 280 milliarder kroner i 2018. Sektorenes nettofinansinvesteringer i 4-kvartalsperioden frem til og med 3. kvartal 2019 er beregnet til henholdsvis -6 og 248 milliarder kroner.

Husholdningenes opptjente pensjonsrettigheter

Finansregnskapets behandling av livs- og pensjonsforsikring er nå konsistent med anbefalingene i ESA 2010. Det reviderte finansregnskapet gir en mer presis beskrivelse enn tidligere av opptjente rettigheter i livs- og pensjonsforsikring og den løpende opptjeningen av rettigheter. Tidsseriene er oppdatert tilbake til 1. kvartal 2012, og de viktigste endringene er oppsummert i figurene 1 og 2.

Figur 1. Opptjente reserver i livs- og pensjonsforsikring. Husholdningenes reserver etter finansobjekt ved utgangen 2018. Prosentandeler, revidert regnskap

4. kvartal 2018
Reserver i Livsforsikring (objekt 620) livsforsikringsselskapene 8.8
Reserver i skadeforsikring (objekt 610) og gruppeliv (objekt 650), livsforsikringsselskapene 0.5
Innskuddsbaserte pensjonsordninger (objekt 631), livsforsikringselskapene 14.9
Ytelsesbasert pensjonsordninger (objekt 635), livsforsikringsselskapene 56.6
Ytelsesbasert pensjonsordninger (objekt 635), pensjonskassene 19.2

Figur 2. Transaksjoner i livs- og pensjonsforsikring. Husholdningenes transaksjoner i revidert og gammelt regnskap

Revidert regnskap, publisert desember 2019 Gammelt regnskap, publisert juni 2019
2012 67 72
2013 69 75
2014 80 85
2015 80 74
2016 80 74
2017 79 75
2018 76 79

En av endringene i det reviderte regnskapet er implementering av nye finansobjekter for opptjente rettigheter i kollektive pensjonsordninger i arbeidsmarkedet. Fordelingen av rettigheter etter finansobjekt er vist i figur 1. Figuren er avgrenset til husholdningenes fordringer overfor livsforsikringsselskapene og pensjonskassene, og verdien av rettighetene i livs- og pensjonsforsikring utgjorde 1552 milliarder kroner ved utgangen 2018. Figuren viser at nesten 91 prosent av husholdningenes rettigheter er opptjente rettigheter i tjenestepensjonsordningene. Rettighetene i pensjonsordningene summerte seg til 1 408 milliarder kroner i 2018, som utgjør om lag 575 000 kroner per sysselsatt i kommuneforvaltningen og næringslivets foretakssektorer. De ytelsesbaserte ordningenes andel utgjorde over 83 prosent av de opptjente rettighetene i tjenestepensjonsordningene ved utgangen av 2018.

Figur 2 viser årlig økning i opptjente rettigheter i livs- og pensjonsforsikring. Husholdningenes opptjente rettigheter økte med 76 milliarder kroner i 2018 som er en liten nedjustering med 3 milliarder kroner fra det gamle regnskapet. Den løpende opptjeningen av rettigheter (transaksjonene) i revisjonsperioden har fått et jevnere forløp i det reviderte regnskapet. I den første del av 6-årsperioden er transaksjonene nedjustert, mens de er oppjustert i den siste del av perioden.

Gjeldsratene flater ut

Husholdningene hadde 3 701 milliarder kroner i gjeld ved utgangen av 2018, og gjeld per husholdning er anslått til 1 487 000 kroner ved utgangen av året. Kommuneforvaltningen hadde på samme tidspunkt 730 milliarder kroner i gjeld. Figurene 3 og 4 viser gjelda i prosent av disponibel inntekt og BNP for husholdningene og kommuneforvaltningen ved utgangen av årene i revisjonsperioden og i 3. kvartal 2019.

Figur 3. Husholdningenes gjeldsrater, revidert regnskap

Gjeld i prosent av BNP Gjeld i prosent av disp inntekt
4.kv. 2012 87.3 221.3
4.kv. 2013 90.1 225.6
4.kv. 2014 93.8 224.4
4.kv. 2015 100.5 230.2
4.kv. 2016 106.8 237.0
4.kv. 2017 106.5 243.2
4.kv. 2018 104.9 245.9
3.kv. 2019 107.6 245.2

Figur 4. Kommuneforvaltningens gjeldsrater, revidert regnskap

Gjeld i prosent av BNP Gjeld i prosent av disp inntekt
4.kv. 2012 16.4 157.8
4.kv. 2013 17.1 160.9
4.kv. 2014 18.1 164.2
4.kv. 2015 19.7 164.0
4.kv. 2016 21.0 166.0
4.kv. 2017 20.9 166.3
4.kv. 2018 20.7 168.6
3.kv. 2019 21.3

Hovedbildet for husholdningene er stigende gjeldsrater frem til utgangen av 2016. I løpet av 2017 flatet gjeldsratene ut, og ratene har stabilisert seg på om lag 105 og 245 prosent av BNP og disponibel inntekt. Gjeldsraten i prosent av disponibel inntekt er anslått til 245,2 prosent ved utgangen av 3. kvartal 2019 som 0,7 prosentpoeng lavere enn ved utgangen av 2018, da husholdningenes gjeldsrate ble beregnet til 245,9 prosent.

Hovedbildet for kommuneforvaltningen avviker i noen grad fra husholdningene. Gjeldsratene steg frem til utgangen av 2015 for deretter å stabilisere seg på om lag 21 og 166 prosent av henholdsvis BNP og disponibel inntekt. Gjeldsraten i prosent av disponibel inntekt økte imidlertid til 168,6 prosent i 2018 som er 2,3 prosentpoeng høyere enn kommunenes gjeldsrate i 2017 som var 166,3 prosent ved utgangen av året.

Gjeldsratene illustrerer at husholdningene har høyere gjeldsbelastning enn kommunene, og forholdet viser større sårbarhet for husholdningene ved en eventuell renteøkning.

Gjeldsveksten avtar i kommunene og husholdningene

Gjeldsveksten er illustrert i figur 5. Figuren viser årlig gjeldsvekst i revisjonsperioden samt gjeldsveksten til og med 3. kvartal 2019. Vekstratene er beregnet ved å ta det årlige netto gjeldsopptaket i prosent av gjeldsbeholdningen ett år tilbake i tid. 

Figur 5. Gjeldsvekst i kommuneforvaltningen og husholdningenes, revidert regnskap

Husholdningene Kommuneforvaltningen
4.kv. 2012 7.6 6.8
4.kv. 2013 6.9 7.7
4.kv. 2014 6.3 8.0
4.kv. 2015 6.0 8.0
4.kv. 2016 5.8 6.4
4.kv. 2017 6.0 5.4
4.kv. 2018 5.5 6.3
3.kv. 2019 4.9 5.4

Gjeldsveksten for begge sektorene har avtatt i løpet av revisjonsperioden. Ved inngangen til perioden ble den årlige veksten i husholdningenes gjeld beregnet til 7,6 prosent, men veksttakten har falt gradvis og veksten ble beregnet til 4,9 prosent i 3. kvartal 2019. Dette er 0,6 prosentpoeng lavere enn gjeldsveksten i 2018. Den årlige gjeldsveksten for kommuneforvaltningen steg fra 6,8 prosent i 2012 til 8 prosent i 2014 og 2015. De siste årene har gjeldsveksten avtatt, og gjeldsveksten falt til 5,4 prosent i 3. kvartal 2019. Dette er 0,9 prosentpoeng lavere enn årsveksten i kommunenes gjeld i 2018.

Flere faktorer kan forklare gjeldsutviklingen. Blant annet har rentenivået steget noe mot slutten av perioden som dekkes av figuren. En vesentlig forklaringsfaktor bak utviklingen i kommuneforvaltningens gjeld er inntektsveksten som har økt sparingen (driftsoverskuddet) og som i neste omgang har dempet låneopptaket til finansiering av kommunale ikke-finansielle investeringer. Utviklingen i husholdningenes gjeld må sees i sammenheng med boliglånsforskriften som ble implementert av Finanstilsynet i desember 2016 overfor banker og andre finansforetak som yter lån med pant i bolig og fritidseiendom. Mange enkelthusholdninger er i dag rasjonert i kredittmarkedet på grunn av forskriften.

Kontakt