Stor økning i husholdningenes bankinnskudd

Publisert:

Husholdningenes nettofinansinvesteringer var på 64 milliarder kroner i 1. kvartal 2020.

Husholdningenes netto finansinvesteringer summert for de siste 4 kvartaler til og med 1. kvartal 2020 er beregnet til 21 milliarder kroner, som er 35 milliarder kroner mer enn i året 2019. En uvanlig stor økning bankinnskuddene i 1. kvartal 2020 er hovedårsaken til utviklingen, viser nye tall fra Finansielle sektorregnskaper.

Husholdningene økte sine plasseringer i bankinnskudd i løpet av 1. kvartal 2020 med hele 46 milliarder kroner. Dette er betydelig mer enn i tilsvarende kvartal i tidligere perioder. Nedstengningen av samfunnet på grunn av koronapandemien fra midten av mars førte til lavere konsum, noe som har bidratt til denne økningen.

Nedstengningen som følge av koronapandemien økte husholdningenes påløpte, ikke utbetalte krav i form av stønader fra statsforvaltningen. Dette kravet er anslått til omtrent 6 milliarder kroner per utgangen av 1. kvartal 2020. Beløpet er inkludert i husholdningenes andre fordringer mot statsforvaltningen i finansregnskapet.

Trenden med fallende gjeldsopptak fortsetter for husholdningene. I løpet av 1. kvartal 2020 var gjeldsopptaket kun 7,4 milliarder kroner, mot 20,3 milliarder kroner i samme kvartal i 2019.

Store tap i verdipapir- og valutamarkedene samt nedsalg av verdipapirfondsandeler bidro til en nedgang i verdien av husholdningenes fordringer. Verditapet på aksjer, andeler og forsikringsreserver utgjorde 104 milliarder kroner i 1. kvartal 2020.

Kontakt