Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer øker

Publisert:

Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer, sum siste fire kvartaler, fortsetter å øke og var på 255 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2018. Nettofinansinvesteringene har nå økt seks kvartaler på rad.

I 4. kvartal 2008 ble statsforvaltningens nettofinansinvesteringer, summert for de siste fire kvartalene, målt til 518 milliarder kroner. Dette er det høyeste nivået som noen sinne er målt, jf. figur. Størrelsen har en klar sammenheng med oljepris og olje- og gassproduksjon på norsk sokkel. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten var på rekordhøye 444 milliarder kroner i 1. kvartal 2009 (sum siste fire kvartaler).

I første kvartal 2017 var nettofinansinvesteringene nede i 131 milliarder kroner, men har økt hvert kvartal siden det. Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten nådde også en bunn i 1. kvartal 2017 og var da på 123 milliarder kroner. I Nasjonalbudsjettet 2019 blir det for 2018 budsjettert med nettofinansinvesteringer på 287 milliarder kroner og en netto kontantstrøm fra oljevirksomheten på 286 milliarder kroner.

Netto kontantstrømmen betales i hovedsak inn til staten året etter at den påløper. I finansregnskapet følges påløptprinsippet. Kurven for kontantstrømmen vil derfor ligge noe etter kurven for nettofinansinvesteringene i tid.

Figur 1. Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer, sum siste fire kvartaler

Nettofinansinvesteringer Netto kontantstrøm
Sep. 2006 393 327
Des. 2006 383 355
Mar. 2006 381 346
Juni 2006 398 350
Sep. 2007 395 344
Des. 2007 413 316
Mar. 2007 460 328
Juni 2007 477 345
Sep. 2008 511 405
Des. 2008 517 416
Mar. 2008 454 444
Juni 2008 405 392
Sep. 2009 308 347
Des. 2009 268 280
Mar. 2009 275 264
Juni 2009 272 245
Sep. 2010 311 256
Des. 2010 308 276
Mar. 2010 324 287
Juni 2010 348 309
Sep. 2011 369 327
Des. 2011 390 351
Mar. 2011 403 369
Juni 2011 443 391
Sep. 2012 430 391
Des. 2012 429 395
Mar. 2012 409 386
Juni 2012 380 388
Sep. 2013 373 378
Des. 2013 360 345
Mar. 2013 366 343
Juni 2013 348 318
Sep. 2014 323 308
Des. 2014 297 312
Mar. 2014 253 300
Juni 2014 229 269
Sep. 2015 216 257
Des. 2015 196 218
Mar. 2015 210 199
Juni 2015 181 167
Sep. 2016 160 152
Des. 2016 137 125
Mar. 2016 131 123
Juni 2016 146 123
Sep. 2017 164 136
Des. 2017 177 168
Mar. 2017 197 182
Juni 2017 217 199
Sep. 2018 255 222

Staten investerte 164 milliarder kroner i aksjer og 50 milliarder kroner i obligasjoner de siste fire kvartalene frem til 3. kvartal 2018. Videre ble det netto nedbetalt gjeld for 2 milliarder kroner. Resten, 39 milliarder kroner, ble investert i andre finansielle fordringer.

Revisjoner i finansregnskapet

Bompengeselskapenes sektortilhørighet har blitt vurdert opp mot statistikkmanualene og derfor skiftet sektor fra ikke-finansielle foretak til statsforvaltningen fra og med 1. kvartal 2018. Bompengeselskapene har omtrent 50 milliarder kroner i gjeld og kun noen få milliarder kroner i finansielle fordringer. Endringen vil slå ut i det finansielle sektorregnskapet i form av økt obligasjons- og lånegjeld for statsforvaltningen og tilsvarende lavere gjeld for ikke-finansielle foretak. I henhold til revisjonsrutiner, ut fra størrelsen på revisjonen, vil sektorflyttingen ikke bli fullt ut implementert i finansregnskapet før i september 2019, i forbindelse med en større revisjon av hele nasjonalregnskapet. I det finansielle sektorregnskapet er netto effekten av denne endringen foreløpig nøytralisert ved å innføre en fiktiv utlånsserie fra statsforvaltningen til ikke-finansielle foretak. Ved publiseringen i september 2019 vil sektorflyttingen føres tilbake i tid, og den fiktive utlånsserien vil bli fjernet.

Ellers er husholdningenes beholdning av unoterte aksjer revidert ned i 2015-2016, og transaksjoner i pensjonsrettigheter er revidert i hele perioden fra og med 1. kvartal 2015.

Kontakt