353283
353283
friartikkel
2018-06-19T08:00:00.000Z
no

Omlegging av bankstatistikken

Publisert:

Fra og med januar 2018 er Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS).

Tilpasningen av ORBOF til IFRS har medført en større omlegging av bankstatistikken fra og med januar 2018. Av viktige endringer kan nevnes:

- Påløpte ikke-forfalte renter og verdiendringer føres på underliggende finansobjekt.

- I IFRS 9 er reglene for beregning av tapsavsetninger på utlån endret. Forventede fremtidige tap skal tas med i beregningen når det foretas tapsavsetninger i regnskapet. I tillegg til dette, skal man også vurdere å foreta avsetninger på ubenyttet utlånsramme.

- Inndelingene i spesifikasjoner er endret i tråd med IFRS-regelverket.

I forbindelse med større omlegginger gjennomgår og kvalitetssikrer rapportørene sin innrapportering. Dette har blant annet medført flytting av data mellom dataserier, men trolig er også kvaliteten på innrapporteringen bedre etter omleggingen.

Likevel er det er noe usikkerhet i kvaliteten på dataene de første månedene etter overgangen til ny rapportering. Datagrunnlaget korrigeres løpende, og statistikken justeres for dette ved neste påfølgende publisering.

Balansen

Andre fordringer og avsetninger er etter omleggingen spesifisert og skilt ut av andre eiendeler og annen gjeld. I perioden før januar 2018 er påløpte, ikke-forfalte renter inkludert i andre eiendeler og annen gjeld.

Ansvarlig lånekapital er splittet mellom fondsobligasjonskapital og verdipapirlån samt annen ansvarlig lånekapital.

Egenkapitalen har en ny oppdeling; selskapskapital, grunnfondskapital, fondsobligasjonskapital definert som egenkapital og annen egenkapital. Ufordelt resultat videreføres som spesifikasjon i statistikken, selv om nye regnskapsregler kan virke inn på beregningen av resultatet.

Bankinnskudd og utlån

Fra januar 2018, er påløpte, ikke-forfalte renter og verdijusteringer inkludert i de sektorfordelte seriene i tabell 09565 og 09560, og i de næringsfordelte seriene i tabell 08116.

Rentene på bankinnskudd akkumuleres ofte i løpet av året og forfaller ved årsslutt. Ved utgangen av 2017 utgjorde totale påløpte, ikke-forfalte renter på innskudd 1,8 milliarder kroner, mens de var 11,9 milliarder kroner ved utgangen av november 2017. Verdijusteringen på innskudd er lave, kun 28 millioner kroner pr. desember 2017.

Renter på utlån forfaller ofte månedlig. Ved utgangen av 2017 var totale påløpte, ikke-forfalte renter på utlån fra banker 4,1 milliarder kroner og fra kredittforetak 2,4 milliarder kroner. Verdijusteringen på alle utlån var på samme tidspunkt -10,1 milliarder kroner for bankene og 1,1 milliarder kroner for kredittforetakene.

Foreløpig publiseres ikke innskudd og utlån fordelt på type. Statistikkbanktabellene 09563, 10769, 09562, 09564 blir ikke videreført, men vil senere bli erstattet av en ny tabell med flere pantespesifikasjoner for utlån. Tabell 11103 blir oppdatert ved en senere publisering.