Revisjoner i finansregnskapet

Publisert:

Husholdningenes innenlandske aksjer er denne gangen revidert ned, mens beholdningen av aksjer i utlandet er revidert opp. Samtidig er lån fra finansielle foretak til husholdningene revidert opp.

Større og tilbakegående revisjoner i finansregnskapet skal i mest mulig grad utføres i forbindelse med publiseringen av andre kvartal hvert år. Det er i henhold til gjeldende revisjonsrutiner. De viktigste revisjonene som er gjennomført denne gangen er kort oppsummert nedenfor. Ta gjerne kontakt for mer detaljert informasjon om de enkelte revisjonene.

Det er innarbeidet oppdatert datagrunnlag for beregning av husholdningenes unoterte innenlandske aksjer. Samtidig er beregningene av transaksjoner gjennomgått. Dette har medført en nedjustering av aksjebeholdningene fra og med første kvartal 2016 og revisjoner av transaksjonene fra og med 2015. Det er relativt store revisjoner på disse størrelsene.

Det er innarbeidet en ny metode for å fremskrive husholdningenes aksjer i utlandet fra og med første kvartal 2017. Dette har medført revisjoner i beholdninger og transaksjoner fra samme tidspunkt.

Finansielle foretaks fordeling av utlån på låntakersektorer er revidert. Dette skyldes at tidligere ble for lite påløpt rente inkludert i husholdningssektorens lånebeholdning. De andre sektorene fikk tilsvarende beregnet for mye. Dette er revidert i perioden fra og med 1. kvartal 2012 til og med 4. kvartal 2017 og slår mest ut på husholdningssektorens lånegjeld hvor hvert kvartal er oppjustert med mellom 3–-5 milliarder kroner.

Bankenes egenbeholding av sertifikater og obligasjoner er konsolidert bort fra og med første kvartal 2018. Dette har medført en revisjon på omtrent -70 milliarder kroner i dette kvartalet. Konsolideringen av slike egenbeholdninger er i tråd med anbefalingene i de internasjonale statistikkmanualene. Kun gjeld mellom to forskjellige institusjonelle enheter skal føres i finansregnskapet.

Kontakt