Revisjoner i finansregnskapet

Publisert:

Fra og med januar 2018 er offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) tilpasset internasjonale regnskapsstandarder. Dette har medført vesentlige revisjoner i finansregnskapet.

ORBOF er den viktigste kilden til finansregnskapet. Endringene i denne kilden i første kvartal 2018 har også utløst endret bruk av kilder tilbake til 1. kvartal 2012. Dette er gjort for å beholde mest mulig konsistens i tidsseriene.

Det er først og fremst banksektoren som er revidert, og da spesielt transaksjonsberegningene, men det er også revisjoner på andre sektorer. Statsforvaltningens obligasjonsgjeld er blant annet revidert tilbake til 1. kvartal 2012.

Den viktigste endringen fra og med 1. kvartal 2018 er at vi går fra netto til brutto lån, det vil si at nedskrivninger ikke lenger er trukket fra lånene. Det er korrigert for disse endringene ved beregning av transaksjoner og vekst.

Det er noe usikkerhet knyttet til kvaliteten på dataene fra og med 2018, men også til endringene som er gjort bakover i tid. Datagrunnlaget editeres løpende og vil bli oppdatert ved publisering av statistikken for 2. kvartal 2018. Kildevalgene og beregningene bakover i tid vil også kunne bli revidert i de kommende publiseringene.

Kontakt