Statistikkområde

Nasjonalregnskap og konjunkturer: Konjunkturer

Alt innhold for delområdet konjunkturer

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Bedringstegn tross reduserte ordrereserver

  Ordrereservene i den ordrebaserte industrien falt med 19 prosent fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017, men fallet ser ut til å flate ut. Ordretilgangen viste en oppgang på 21 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Fiskale multiplikatorer i norsk økonomi

  Rapporter 2017/09

  Ny rapport som studerer virkninger av ulike finanspolitiske tiltak med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås makroøkonometriske modell, MODAG.

  Publikasjon
 • Spor av optimisme i industrien

  Norske industriledere melder om at nedgangen i produksjonsnivået flater ut i 1. kvartal 2017, men fremdeles bidrar leverandørene til olje- og gassektoren negativt. Den generelle bedømmelsen for 2. kvartal 2017 er positiv blant flertallet av indust...

  Artikkel
 • Mot litt lysere tider

  Fallet i petroleumsinvesteringene avtar, eksporten øker og privat etterspørsel tar seg opp. Dette vil snart bringe norsk økonomi inn i en forsiktig konjunkturoppgang. Reallønna stiger litt i år og i de neste årene, etter stort fall i fjor.

  Artikkel
 • Økonomisk vekst

  Økonomiske analyser 1/2017

  Inntekten har falt de siste syv årene, og var i 2016 12 prosent lavere enn toppnivået i 2008. Dette kapittelet gjennomgår hva som har bidratt til det som var en enorm vekst fram til 2008, samt hvilke komponenter som trakk inntekten ned deretter.

  Artikkel
 • Perspektiver

  Økonomiske analyser 1/2017

  Inntektsulikheten i Norge øker. Men den er lavere når verdien av offentlige tjenester inkluderes i inntektsmålet, og andelen fattige i Norge blir nesten halvert når man går fra vanlige inntektsmål til mål som inkluderer verdien av slike tjenester....

  Artikkel
 • Konjunkturtendensene internasjonalt

  Økonomiske analyser 1/2017

  Vi legger til grunn at Norges handelspartnere nå er nær konjunkturbunnen og at den internasjonale etterspørselen tar seg litt opp. Betydelig privat og offentlig gjeld i mange land bidrar til at oppsvinget blir svært moderat.

  Artikkel
 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Økonomiske analyser 1/2017

  Fallet i petroleumsinvesteringene avtar, eksporten øker og privat etterspørsel tar seg opp. Dette vil snart bringe norsk økonomi inn i en forsiktig konjunkturoppgang. Reallønna stiger litt i år og i de neste årene, etter stort fall i fjor.

  Artikkel
 • Færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen

  I 2013 kunne 232 100 sysselsatte i Norge knyttes til petroleumsnæringen. Som følge av reduserte investeringer i petroleumsnæringen ble dette redusert til 183 800 i 2016 – en nedgang på nær 50 000 sysselsatte.

  Artikkel
 • To års oljenedtur kan nærme seg slutten

  Redusert fall i oljeinvesteringene og noe høyere vekst i eksporten, næringsinvesteringene på fastlandet og konsumet ventes å gi økende økonomisk vekst og litt lavere arbeidsledighet. Samtidig beregnes veksten i boligprisene å avta merkbart.

  Artikkel
 • Internasjonal økonomi

  Økonomiske analyser 5/2016

  Vi legger til grunn at Norges handelspartnere nå er nær konjunkturbunnen, men konjunkturoppgangen ventes å bli moderat. Høye private og offentlige gjeldsnivåer demper veksten.

  Artikkel
 • Lavt konsum i husholdningene

  Økonomiske analyser 5/2016

  Vi anslår et lite fall i husholdningenes disponible realinntekter i år. Flere ferske studier fra SSB belyser hvorfor arbeidsledighet og inntektsfall ikke reduserer en husholdnings konsum like mye.

  Artikkel
 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Økonomiske analyser 5/2016

  Redusert fall i oljeinvesteringene og noe høyere vekst i eksporten, næringsinvesteringene på fastlandet og konsumet ventes å gi økende økonomisk vekst og litt lavere arbeidsledighet. Samtidig beregnes veksten i boligprisene å avta merkbart.

  Artikkel
 • Konjunkturomslaget etter oljenedturen nærmer seg

  Stillstand i andre halvår i fjor er avløst av svakt økende vekst i fastlandsøkonomien i år. Redusert fall i oljeinvesteringene samt økt boligbygging og eksport kan gi konjunkturoppgang fra tidlig neste år, uten ytterligere nedgang i renta.

  Artikkel
 • Konjunkturutviklingen i Norge

  Økonomiske analyser 4/2016

  Stillstand i andre halvår i fjor er avløst av svakt økende vekst i fastlandsøkonomien i år. Redusert fall i oljeinvesteringene samt økt boligbygging og eksport kan gi konjunkturoppgang fra tidlig neste år, uten ytterligere nedgang i renta.

  Artikkel