Publikasjon

Rapporter 2017/09

Fiskale multiplikatorer i norsk økonomi

Innhold

Ny rapport som studerer virkninger av ulike finanspolitiske tiltak med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås makroøkonometriske modell, MODAG.

I denne rapporten studeres virkninger av ulike finanspolitiske tiltak med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås makroøkonometriske modell, MODAG. Hovedvekten legges på tallfesting av de samlede virkningene av en endring i et finanspolitisk instrument i hovedsak på BNP. En permanent balansert budsjettendring hvor høyere offentlig forbruk finansieres av økte personskatter, øker BNP Fastlands-Norge med mellom 90 og 110 prosent av den økte pengebruken på kort og mellomlangsikt og med rundt 30 prosent på lang sikt.

Kontakt