Rapporter 2017/09

Fiskale multiplikatorer i norsk økonomi

Ny rapport som studerer virkninger av ulike finanspolitiske tiltak med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås makroøkonometriske modell, MODAG.

I denne rapporten studeres virkninger av ulike finanspolitiske tiltak med utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås makroøkonometriske modell, MODAG. Hovedvekten legges på tallfesting av de samlede virkningene av en endring i et finanspolitisk instrument i hovedsak på BNP. En permanent balansert budsjettendring hvor høyere offentlig forbruk finansieres av økte personskatter, øker BNP Fastlands-Norge med mellom 90 og 110 prosent av den økte pengebruken på kort og mellomlangsikt og med rundt 30 prosent på lang sikt.

Om publikasjonen

Tittel

Fiskale multiplikatorer i norsk økonomi

Ansvarlig

Pål Boug, Ådne Cappelen og Torbjørn Eika

Serie og -nummer

Rapporter 2017/09

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Finansdepartementet

Emner

Konjunkturer, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9521-8

ISBN (trykt)

978-82-537-9526-3

ISSN

0806-2056

Antall sider

52

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt