Statistikkområde

Jord, skog, jakt og fiskeri: Jordbruk

Alt innhold for delområdet jordbruk

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Beitebruk og seterdrift

  Frå 2019 til 2020 har talet på sauer på utmarksbeite gått ned frå 1,93 millionar til 1,91 millionar. Seterdrift har tidlegare hatt ein sentral rolle i landbruket, men i 2020 blei det registrert berre 781 setrer i drift, og berre 2,5 prosent av jor...

  Artikkel
 • Jordleige stadig meir utbreidd

  I løpet av dei siste 50 åra har del leigejord av jordbruksareal i drift auka betrakteleg. I 2019 var delen leigejord 46 prosent av alt areal i drift. I 1969 var 15 prosent av jordbruksarealet leigejord.

  Artikkel
 • Nedgang i utslepp frå jordbruket

  I 2019 kom 8,8 prosent av klimagassutsleppa frå jordbrukesektoren, noko som svarar til 4,4 millionar CO2-ekvivalentar. Utsleppa var omtrent 7 prosent lågare enn i 1990 og 0,9 prosent lågare enn i 2018.

  Artikkel
 • Dårleg år for frukt i 2020

  Produksjonen av frukt hadde i 2020 ein nedgang på 29 prosent frå året før og er dermed den lågaste på fleire år. Med totalt 13 900 tonn frukt hausta i 2020, har det ikkje sidan 2015 vore lågare fruktavling i Noreg. Årsaka var dårlege forhold for e...

  Artikkel
 • Meir omdisponering av dyrkbar jord

  Frå 2019 til 2020 auka vedtatt omdisponering av dyrkbar jord med 1 700 dekar, eller 36 prosent, til 6 500 dekar. For dyrka jord var det ein auke på 100 dekar til 3 900 dekar.

  Artikkel
 • Økologisk jordbruk aukar litt igjen

  Det økologiske arealet utgjorde 4,2 prosent av alt jordbruksareal i drift i 2020. Arealet auka fram til 2011 for så å minke, men frå 2019 til 2020 auka arealet litt igjen.

  Artikkel
 • Jordbruksarealet held seg stabilt

  Jordbruksareal i drift held seg relativt stabilt og ligg på om lag 10 millionar dekar. Men kvart år blir det færre jordbruksbruksbedrifter, og i løpet av dei siste 50 åra har 3 av 4 gardsbruk lagt ned drifta.

  Artikkel
 • Matjorda under press

  Nedbygging av jordbruksarealer skjer i betydelig omfang, særlig i sentrale strøk. I 2016 ble om lag 9 800 dekar jordbruksareal bygget ned på landsbasis, mens arealet for 2017 og 2018 er beregnet til henholdsvis 7 800 og 7 300 dekar.

  Artikkel
 • Nedbygging av jordbruksareal i 2016-2019 basert på bygningsomriss

  Notater 2021/01

  Jordbruksarealet i Norge utgjør bare om lag 3 prosent av landarealet, og bare en tredjedel av dette egner seg egner seg for dyrking av matkorn.

  Publikasjon
 • Auke i kornarealet

  Førebelse tal viser at kornarealet auka med 47 000 dekar til 2,84 millionar dekar frå 2019 til 2020. Det var arealet av bygg og havre som auka, medan det var ein nedgang i kveite- og rugarealet.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Økologisk jordbruk går tilbake

  Det økologiske arealet utgjorde 4,2 prosent av alt jordbruksareal i drift i 2019. Etter ein vekst fram til 2011 har arealet minka. Talet på økologiske produsentar har gått tilbake dei siste ti åra og er no knapt 2 000.

  Artikkel
 • Mindre omdisponering av dyrkbar jord

  I alt 8 200 dekar jord ble vedtatt omdisponert til andre formål enn landbruk i fjor.3 600 dekar var dyrka jord, mens 4 500 dekar var dyrkbar jord. Det ble omdisponert omtrent like mye dyrka jord som i 2018, men 4 500 dekar mindre dyrkbar jord.

  Artikkel
 • Auke i avling av bær i 2019

  Samanlikna med tørkesommaren 2018 gav fjoråret betre avlingar for bær. Bærproduksjon sett under eitt hadde ein auke på 9 prosent frå 11 300 tonn i 2018 til 12 400 tonn i 2019. 

  Artikkel
 • Bruk av gjødselressurser i jordbruket 2018

  Rapporter 2020/09

  Statistisk sentralbyrå har for 2018 gjennomført en utvalgsbasert undersøkelser for å kartlegge bruk av mineral- og husdyrgjødsel. Denne rapporten presenterer metode og resultater for denne undersøkelsen.

  Publikasjon