Alt innhold for området innvandring og innvandrere

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Innvandrere bor trangere

  Innvandrere bor i snitt på mindre plass enn ikke-innvandrere. 8 prosent av ikke-innvandrere bor trangt, mot 23 prosent av alle innvandrere. Personer med flukt eller familiegjenforening som innvandringsgrunn bor oftere trangt enn øvrige innvandrere.

  Artikkel
 • Hvordan går det med innvandrere fem år etter avlagt fag-/svenneprøve?

  Rapporter 2020/50

  I perioden 2012-2014 var det 2 044 innvandrere som besto en fag- eller svenneprøve som lærlinger. Denne rapporten ser på hvor disse lærlingene var fem år etter avlagt prøve; hvor mange som var i arbeid, hvilken yrkesinntekt de hadde og hvor mange ...

  Publikasjon
 • Økt tillit til innvandrere

  Holdninger til innvandrere og innvandring blir stadig mer positive. Færre mener at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger eller anser innvandrere som en kilde til utrygghet i samfunnet. Samtidig ser vi at flere har kontakt med innva...

  Artikkel
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2020

  Rapporter 2020/49

  I denne rapporten fremstilles resultatene fra årets undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring. De siste årene har undersøkelsene vist stadig mer innvandrervennlige holdninger, og denne trenden fortsetter også i år.

  Publikasjon
 • Meir enn dobla medlemstal i den romersk-katolske kyrkja på ti år

  Den romersk-katolske kyrkja har gått frå 67 000 til 165 000 medlemmer i Noreg sidan 2010. Dette gjer kyrkja til det største kristne samfunnet i Noreg utanfor Den norske kyrkja.

  Artikkel
 • Nær halvparten av overføringsflyktningene har vedvarende lavinntekt

  Ved inngangen til 2020 bodde det 40 700 overføringsflyktninger i Norge. Mindre enn halvparten av dem er sysselsatt, og 46 prosent lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Det er imidlertid store forskjeller etter landbakgrunn og botid.

  Artikkel
 • Integrering av innvandrere i Norge

  Rapporter 2020/44

  Tema for denne rapporten er integrering av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, og hvordan dette kan måles.

  Publikasjon
 • Innvandringa opp att i tredje kvartal

  Befolkninga i Noreg vaks med 9 800 personar i tredje kvartal. Dermed var folketalet 5 384 576 ved utgangen av september. Etter at innvandringa i andre kvartal var særs låg, bidrog ein auke i innvandringa i tredje kvartal til oppgangen.

  Artikkel
 • Stabile resultater i nasjonale prøver

  Resultatene fra nasjonale prøver viser i stor grad de samme mønstrene mellom elevgrupper som tidligere år til tross for vårens periode med hjemmeundervisning som følge av koronapandemien.

  Artikkel
 • Kraftig fall i antall utstasjonerte arbeidstakere

  I 3. kvartal 2020 var det om lag 6 400 utstasjonerte arbeidstakere i Norge, en nedgang på 21,6 prosent fra samme kvartal året før. I perioden 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2020 er nedgangen på hele 34 prosent.

  Artikkel
 • 9,5 prosent av innvandrerne er ledige

  Den registrerte ledigheten blant innvandrere gikk opp fra 5,5 prosent i 3. kvartal 2019 til 9,5 prosent i 3. kvartal 2020. I befolkningen ellers gikk ledigheten opp fra 1,7 til 3,2 prosent. Ledigheten blant innvandrere var med andre ord omtrent tr...

  Artikkel
 • Innvandring og innvandrere i Norden

  Rapporter 2020/40

  I denne rapporten presenteres en deskriptiv analyse av innvandringen til Norden og innvandrerne som bor her. Vi ser også på integreringen av innvandrerne, operasjonalisert med deres deltakelse i utdanning og arbeid i Danmark, Finland, Island, Norg...

  Publikasjon
 • To av tre introduksjonsdeltakere i arbeid eller utdanning etter fem år

  To av tre som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2013 var i arbeid eller utdanning etter fem år. Flere menn enn kvinner er arbeidsmarkedstilknyttet, men kjønnsgapet reduseres for hvert år etter programslutt.

  Artikkel
 • Tidligere deltakere i introduksjonsordningen 2013-2017

  Rapporter 2020/39

  Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere er et integreringspolitisk tiltak som alle norske kommuner har plikt til å tilby nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente i henhold til introduksjonsloven (lov av 4. juli 2003 nr. 80).

  Publikasjon
 • Færre familieinnvandringer i 2019

  De fleste familieinnvandrere kom for å bli gjenforent med familie. De to siste årene har det vært en reduksjon i antall familiegjenforeninger, mens antall etableringer har holdt seg relativt stabilt. I 2019 kom det flest indiske, polske og thailan...

  Artikkel