Alt innhold for området innvandring og innvandrere

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre familieinnvandringer i 2019

  De fleste familieinnvandrere kom for å bli gjenforent med familie. De to siste årene har det vært en reduksjon i antall familiegjenforeninger, mens antall etableringer har holdt seg relativt stabilt. I 2019 kom det flest indiske, polske og thailan...

  Artikkel
 • Mange med flyktningbakgrunn som flytter får lavere inntekt

  Mange med flyktningbakgrunn flytter fra sin første bosettingskommune til mer sentrale deler av landet. En betydelig andel av dem som flytter, ender opp med lavere inntekt enn dem som blir bofaste.

  Artikkel
 • Monitor for sekundærflytting

  Rapporter 2020/36

  I denne monitoren ser vi på personer med flyktningbakgrunn som har blitt bosatt i en kommune i årene 2007-2016, og i hvilken grad de velger å forlate denne de første årene etter bosetting.

  Publikasjon
 • Høy formue blant norskfødte med innvandrerforeldre

  Innvandrerhusholdninger har generelt lavere formue enn øvrige husholdninger, men både alder, opprinnelsesland og botid i Norge er med på å avgjøre nivået. Formuesnivået til husholdninger av norskfødte med innvandrerforeldre er imidlertid relativt ...

  Artikkel
 • Flere innvandrere jobber i en midlertidig stilling

  En større andel innvandrere enn resten av befolkningen har en midlertidig stilling. Det kan blant annet ha sammenheng med at midlertidige stillinger er utbredt i yrker og næringer der vi finner mange innvandrere.

  Artikkel
 • Utdanning gir større ulikhet enn innvandrerbakgrunn

  I et arbeidsmarked som særlig etterspør kvalifisert arbeidskraft, betyr fullført videregående utdanning mer enn innvandrerbakgrunn. Lite utdanning er en like stor barriere for alle, uansett innvandrerbakgrunn. Innvandrernes store andel med kun gru...

  Artikkel
 • Fra utenlandsk til norsk statsborgerskap gjennom mer enn førti år

  Rapporter 2020/31

  Rapporten ser på utviklingen i norsk statsborgerskap siden 1960-tallet, blant annet hvilke utlendinger som raskt er blitt norske statsborgere og hvem som har ventet. 

  Publikasjon
 • Rekordlåg folkeauke i 2. kvartal

  Noreg hadde ein folkeauke på 2 500 i 2. kvartal. Det er den lågaste kvartalsvise folkeauken SSB har registrert sidan statistikken vart oppretta i 1997.

  Artikkel
 • Flest til ordinært arbeid etter endt kvalifiseringsprogram

  Flere enn 2 av 5 av dem som fullførte kvalifiseringsprogrammet i 2019, gikk over i ordinært heltids- eller deltidsarbeid. Denne andelen har hatt en jevn økning de siste årene.

  Artikkel
 • Innvandrerledigheten på nesten 14 prosent

  Den registrerte arbeidsledigheten blant helt ledige innvandrere lå på 13,7 prosent i andre kvartal 2020. Tilsvarende tall for befolkningen eksklusive innvandrere var 4,9 prosent.

  Artikkel
 • Nedgang i antall sosialhjelpsmottakere

  Fra 2018 til 2019 har det blitt færre sosialhjelpsmottakere. Trenden med at det blir færre yngre og flere eldre som mottar sosialhjelp fortsetter. Antall mottakere per måned er relativt stabilt gjennom året.

  Artikkel
 • Færre fekk tiltak frå barnevernet

  54 600 barn og unge fekk tiltak frå barnevernet i 2019. Det er vel 1 000 færre enn året før. Størst prosentvis nedgang var det blant innvandrarar medan nokre fleire norskfødde med innvandrarforeldre fekk tiltak.

  Artikkel
 • Innvandrermødre jobber mer når mannen også er i arbeid

  I 2018 var 71 prosent av innvandrermødre i arbeid, utdanning eller på tiltak, opp 5 prosentpoeng siden 2015. De som har flyktningbakgrunn, små barn eller kort botid i Norge, er sjeldnere i jobb. I familier der partneren er i arbeid, er innvandrerm...

  Artikkel
 • Færre innvandrere deltok i norskopplæring

  I løpet av 2019 deltok 33 846 personer i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Dette var en nedgang på 16 prosent fra 2018. Om lag seks av ti deltakere var kvinner.

  Artikkel
 • Et historisk skifte: Snart flere eldre enn barn og unge

  Norge eldes i et økende tempo. Om bare ti år vil det for første gang være flere eldre enn barn. Det forventes ikke at koronapandemien øker dødeligheten, men derimot reduserer fruktbarhet og innvandring på kort sikt.

  Artikkel