Rapporter 2019/33

Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019

De fleste i Norge tilhører husholdninger med relativt god økonomi, selv om befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Samtidig har inntektsforskjellene vokst noe, og andelen i husholdninger med lavinntekt har økt.

I 2017 hadde i alt 11,2 prosent av alle personer lavinntekt, mot 10,8 prosent i 2014. Andelene med lavinntekt har økt spesielt mye blant personer med nedsatt arbeidsevne, enslige forsørgere, par med barn under 18 år og uføretrygdede. Samtidig har andelene med lavinntekt blitt mindre blant innvandrere fra EU/EØS etc., norskfødte med innvandrerforeldre, langtids arbeidsledige og alderspensjonister.

Svak yrkestilknytning og dårligere levekår

Lavinntekt er ofte er forbundet med en svak tilknytning til arbeidslivet. Det er særlig blant aleneboende med minste alderspensjonsnivå eller minsteytelse for uføretrygd og blant mottakere av stønader som sosialhjelp og introduksjonsstønad at det er svært mange med lavinntekt: over 65 prosent.

Et flertall av lavinntektsgruppene opplever i større grad dårlige boforhold enn befolkningen i stort, og opplever boutgiftene som svært tyngende. Mange av gruppene rapporterer også om økonomiske problemer, og det er langt større andeler som ikke klarer å betale en uforutsett utgift enn i befolkningen som helhet. Det er også klart større andeler som rapporterer om mangler av grunnleggende materielle eller sosiale goder som følge av sin økonomiske situasjon. Det er spesielt sosialhjelpsmottakere og innvandrere fra Afrika, Asia etc. som i størst grad rapporterer om dårlige levekår, men også enslige forsørgere, par med barn og lav inntekt, mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygdede rapporter i større grad om boligproblemer, økonomiske vansker og mangler av goder.

Flere med vedvarende lavinntekt

Det er færre som opplever å ha vedvarende lavinntekt, enn årlig lavinntekt. I treårsperioden 2015-2017 tilhørte til sammen 9,6 prosent av alle personer en husholdning med vedvarende lav inntekt (3-årig, etter EU-skala). Andelen med vedvarende lavinntekt lå relativt stabil rundt 8 prosent i mange år frem til perioden 2010-2012. I årene etterpå har derimot andelen med vedvarende lavinntekt økt for hvert år.

Rapporten Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019 presenterer statistikk og analyse av økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper med fokus på perioden 2014-2018. På denne siden kan man også finne flere tabeller, artikler og henvisninger til relevante nettsteder tilknyttet dette temaet.

Arbeidet med rapporteringen er finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet (ASD).

Tabeller 

Personer i husholdninger med lavinntekt

Tabell 1. Lavinntektsgrenser i kroner for ulike husholdningstyper

Tabell 2. Andel personer i husholdninger med årlig lavinntekt, ulike grupper

Tabell 3.Andel personer i husholdninger med årlig lavinntekt, etter kommune 

Inntektsfordeling

Tabell 4.Inntektsfordelingen belyst ved flere ulikhetsmål (EU-skala). Hele landet 

Tabell 5.Inntektsfordeling belyst ved flere ulikhetsmål (EU-skala). Fylker

Personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt

Tabell 6. Andel personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (3-årig)

Tabell 7. Andel personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (4-årig)

Tabell 8.Andel personer 18-66 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt (3-årig) etter utdanningsnivå

Tabell 9.Andel personer i husholdninger med vedvarende lavinntekt (3-årig) etter ulike kjennemerker

Tabell 10. Andel barn under 18 år i husholdninger med vedvarende lavinntekt (3-årig). Hele landet og etter fylker

Tabell 11. Andel barn under 18 år med innvandrerbakgrunn i husholdninger med vedvarende lavinntekt (3-årig), etter landbakgrunn

Indikatorer for økonomisk utsatthet for lavinntektsgrupper

Tabell 12. Personer som tilhører en husholdning uten noen yrkestilknyttede

Tabell 13. Personer som tilhører en husholdning der yrkesinntekt er største inntekt 

Tabell 14.Personer som tilhører en husholdning som mottar bostøtte

Tabell 15.Personer som tilhører en husholdning som mottar sosialhjelp

Tabell 16.Personer som tilhører en husholdning som mottar både bostøtte og sosialhjelp 

Tabell 17.Personer som tilhører en husholdning med stor rentebelastning 

Tabell 18.Personer som tilhører en husholdning med stor gjeldsbelastning

Tabell 19.Personer som tilhører en husholdning der hovedinntektstaker har lav utdanning

Fattigdomsproblemer, Levekårsundersøkelsen EU-SILC

Tabell 20. Materielle goder, etter inntektsgruppe

Tabell 21. Sosiale goder, etter inntektsgruppe

Tabell 22. Økonomisk romslighet og betalingsvansker, etter inntektsgruppe

 

Se også artikkelserie: Barn i lavinntektshusholdninger

Om publikasjonen

Tittel

Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019

Ansvarlig

Elisabeth Løyland Omholt (red.)

Serie og -nummer

Rapporter 2019/33

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)

Emner

Inntekt og formue , Levekår

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1009-4

ISBN (trykt)

978-82-587-1008-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

217

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.