Innvandrere med lav inntekt dårligere stilt enn andre med lav inntekt

Publisert:

Innvandrere opplever større grad av økonomiske vansker og dårlige boforhold, sammenlignet med både resten av befolkningen og med voksne norskfødte av innvandrerforeldre. Også når vi sammenligner like grupper, med lavinntekt og samme antall barn i husholdningen, er forskjellen fremtredende. Samtidig blir fattigdomsproblemene mindre jo lenger innvandrerne har bodd i Norge. Det er også en betydelig del av barn av innvandrere som vokser opp i familier med økonomiske vansker og dårlige boforhold.

I denne artikkelen ser vi på i hvilken grad personer med innvandrerbakgrunn opplever det vi kaller fattigdomsproblemer. Vi bruker subjektive mål på hvordan man opplever sin egen økonomiske og materielle situasjon, og ser dette opp mot objektive mål som lavinntekt. Vi vet at innvandrere er overrepresentert i lavinntektsgruppen (Statistisk sentralbyrå 2019, Omholdt 2019), og det er tidligere vist at innvandrere opplever større grad av materielle og sosiale mangler (With og Thorsen 2018). For en mer detaljert gjennomgang av ulike fattigdomsmål og forskjellen på objektive og subjektive mål se tidligere SSB-analyser (Normann 2009, With og Thorsen 2018).

Hva betyr familiestørrelse og botid for sannsynligheten for at barn av innvandrere vokser opp i familier med økonomiske vansker og boligproblemer? Hvilken sammenheng finner vi mellom inntekt, antall barn i husholdningen og subjektive mål på fattigdom som økonomiske vansker, dårlige boforhold og barns deltakelse i fritidsaktiviteter?

I artikkelen ser vi også på i hvilken grad disse problemene hoper seg opp. Vi bruker data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn (LKI) 2016 til å få et nærmere blikk på dette. Det er viktig å merke seg at personer med innvandrerbakgrunn som er med i undersøkelsen ikke er representative for innvandrerne i Norge, men bare for de landene som var med i undersøkelsen (se tekstboks). Gruppen vil imidlertid bli omtalt som innvandrere i denne artikkelen, selv om den ikke inkluderer alle innvandrere slik de er representert i befolkningen.

Mer om Levekårsundersøkelsen blant personer med innvandrerbakgrunn 2016 (LKI 2016)

Utvalget blant innvandrerne består av personer fra 12 land som har vært bosatt i Norge i minst to år, i alderen fra 16 til 74 år. De 12 landene er: Polen, Bosnia-Hercegovina, Kosovo, Tyrkia, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Eritrea og Somalia. Resultatene er representative for innvandrere fra de 12 landene, og ikke for innvandrere i Norge generelt.

Utvalget blant norskfødte med innvandrerforeldre er i alderen fra 16 til 39 år og med bakgrunn fra Pakistan, Vietnam, Tyrkia og Sri Lanka. Resultatene er representative for norskfødte med innvandrerforeldre fra de fire landene, men ikke for norskfødte med innvandrerforeldre i Norge generelt.

I utvalget er det trukket omtrent like mange personer uansett landbakgrunn, mens dette antallet varierer i populasjonen. For at utvalgene av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre skal gjenspeile fordelingen i populasjonen, har svarene for de ulike landbakgrunnene derfor blitt vektet etter den andelen som de ulike gruppene etter landbakgrunn utgjør i populasjonen. Dette gjelder kun for resultatene for utvalgene av innvandrere- og norskfødte med innvandrerforeldre i alt - ikke der resultater presenteres for de enkelte landene.

Det står mer om undersøkelsen i dokumentasjonsrapporten for LKI 2016, i SSB-rapporten om levekår blant innvandrere og SSB-rapporten om levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre.

Tidligere analyser av dette datamaterialet har vist at innvandrere har dårligere levekår enn befolkningen som helhet på områder som sysselsetting, arbeidsforhold, boligstandard, økonomi, helse og sosial kontakt (Vrålstad og Wiggen 2017). Analysene har også vist at norskfødte med innvandrerforeldre ligner mer på befolkningen som helhet, og de gjør det langt bedre enn sine foreldre, blant annet ved at de tar mer utdanning og har høyere inntekt enn sine foreldre (Dalgard 2018).

I denne analysen ser vi på personer som er 18 år og over. Vi sammenligner innvandrere med resten av befolkningen, samt at vi enkelte steder viser til tilsvarende tall for norskfødte med innvandrerforeldre (se tekstboks om avgrensninger i analysen). Det er imidlertid, som vist i tabell 1, noen tydelige forskjeller mellom utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre og utvalget for befolkningen. Dette kan være med å påvirke resultatene som fremkommer i analysen. Når vi sammenligner med resten av befolkningen er innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:

  • i gjennomsnitt yngre
  • husholdningene er noe større
  • utdanningsnivået og sysselsettingsandelen er lavere
  • større andel bor i byer
  • langt større andel har årlig og vedvarende lavinntekt   

Tabell 1: Oversiktstabell over ulike kjennetegn ved de de ulike utvalgene.

Til tabellen

Mer om avgrensninger i analysen

I denne analysen har vi avgrenset populasjonen til aldersgruppen 18 år og over. Årsaken til dette er at spørsmålene om økonomiske vansker kun er stilt til personer 18 år og over i Levekårsundersøkelsen, som denne artikkelen bygger på, og vi har valgt å ha denne aldersavgrensningen gjennom hele analysen.

Når vi sammenligner tall for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med befolkningen, bruker vi noe ulike tall for befolkningen, avhengig av hvem vi sammenligner med. Innvandrernes resultater sammenlignes med tall for resten av befolkningen i samme alder, det vil si 18 år og over. I sammenligningsgruppen resten av befolkningen er både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre holdt utenfor.

Resultatene til norskfødte med innvandrerforeldre blir sammenlignet med tall for resten av befolkningen i samme aldersgruppe (18-39 år). Også her er svarene fra innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre holdt utenfor sammenligningsgrunnlaget. Resultatene for resten av befolkningen har kun blitt vektet med vanlig frafallvekt.

Informasjonen om lavinntekt, både årlig og vedvarende, er hentet fra inntektsregisteret. Det vil si at vi har koplet til opplysningen om en tilhører en husholdning med årlig eller vedvarende lavinntekt fra inntektsregisteret 2015. Studenthusholdninger er holdt utenfor.

Store utgifter oppleves som vanskelig for mange

Innvandrere opplever i større grad enn den øvrige befolkningen økonomiske vansker, og det er tidligere vist hvordan dette varierer mellom innvandrere fra ulike land (Enes 2017). Her ser vi på hvordan dette henger sammen med eventuell lavinntekt, botid i Norge og antall barn (under 18 år) det er i husholdningen.

Vi måler økonomiske vansker over flere ulike dimensjoner (se tekstboks Økonomiske vansker), i tillegg til at vi ser på i hvilken grad disse problemene hoper seg opp for enkelte grupper. Økonomiske vansker måles gjennom å se på om man har råd til ulike goder og om man har problemer med å dekke utgifter.

Økonomiske vansker

 Ikke råd til å holde boligen varm: Bor i en husholdning hvor man ikke har råd til å holde boligen passe varm.

Tyngendeboutgifter: Opplever at de samlede boutgiftene er svært eller noe tyngende på husholdningens økonomi. I samlede boutgifter inngår renter på boliglån, husleie/fellesutgifter, elektrisitet, kommunale avgifter og vedlikehold.

Betalingsproblemer boutgifter: Har vært ute av stand til å betale enten husleie eller fellesutgifter ved forfall det siste året.

Klarer ikke en uforutsett utgift: Bor i en husholdning som ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift på 10 000 kroner i løpet av en måned, uten å måtte ta opp ekstra lån eller motta hjelp fra andre.

Ikke råd til tannlege: Har hatt behov for tannlege i løpet av de siste 12 måneder uten å gå dit, av økonomiske årsaker.

Ikke råd til ferie: Bor i en husholdning som ikke har råd til å betale for en ukes ferie utenfor hjemmet i året. Dette omfatter også opphold på hytte eller hus som brukes som feriebolig eller opphold hos venner og familie

Vanskelig å få endene til å møtes: Opplever at det er vanskelig eller svært vanskelig 'å få endene til å møtes' med utgangspunkt i den samlede inntekt til alle i husholdningen.

Tabell 2: Økonomiske vansker blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og resten av befolkningen, etter ulike kjennetegn. Prosent

Til tabellen

En relativt stor andel av innvandrerne opplever flere økonomiske vansker samtidig. 16 prosent av innvandrerne i LKI oppgir at de har fire eller flere, og 27 prosent har tre eller flere økonomiske vansker, som vist i tabell 2. Dette er langt større andeler enn hva vi finner i befolkningen forøvrig. I resten av befolkningen har til sammenligning 3 prosent av de spurte fire eller flere økonomiske vansker og 7 prosent tre eller flere, slik de er definert her. I befolkningen er det størst andel som rapporterer om tyngende boutgifter og problemer med å klare en uforutsett utgift. Det er også vanligst å ha tyngende boutgifter blant innvandrerne, samt problemer med å betale en uforutsett utgift på 10 000 kroner. Det er imidlertid også en betydelig andel av innvandrere som oppgir at det ikke har råd til å dra på ferie og at det er vanskelig å få endene til å møtes.

Norskfødte med innvandrerforeldre rapporterer i langt mindre grad om økonomiske vansker. I denne gruppen er andelen med økonomiske vansker jevnt over på samme nivå som resten av befolkningen i samme alder, som vist i tabell 2. 11 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre har tre eller flere, og 5 prosent har fire eller flere økonomiske vansker, noe er som er på samme nivå som i befolkningen for øvrig i samme alder, det vil si 18-39 år.

Økonomiske vansker i lavinntektshusholdninger

Det å ha lav inntekt henger ofte sammen med en opplevelse av økonomiske vansker. Resultatene fra undersøkelsen viser imidlertid at innvandrere med lavinntekt i større grad rapporter økonomiske vansker, sammenlignet med resten av befolkningen med lavinntekt.

Inntekten til lavinntektshusholdningene blant innvandrerne som inngår i denne undersøkelsen er i gjennomsnitt lavere enn det vi finner i lavinntektsgruppen i resten av befolkningen, samtidig som en langt større andel av innvandrerne har lavinntekt. Dette er med på å forklare hvorfor innvandrere med lavinntekt rapporterer om flere vansker, sammenlignet med den øvrige befolkningen med lavinntekt. På den andre siden er forskjellene ganske store, og det er vanskelig å forklare hele forskjellen med ulikt inntektsnivå.

Vi finner ikke at norskfødte med innvandrerbakgrunn med lavinntekt rapporterer om større problemer enn resten av befolkningen med lavinntekt i samme aldersgruppe. Sammenligner man gjennomsnittsinntekten til norskfødte med innvandrerforeldre som tilhører en lavinntektshusholdning med resten av befolkningen i samme gruppe, finner man også her at norskfødte i snitt har lavere husholdningsinntekt, men vi finner altså ikke at denne gruppen rapporterer om mer økonomiske vansker. Dette er med på å forsterke antagelsen om at det er noe mer enn bare inntekten som gjør at innvandrerne i langt større grad rapporterer om økonomiske vansker.

Drøyt halvparten av innvandrere med årlig lavinntekt har tre eller flere økonomiske vansker, mens dette gjelder en av tre i den øvrige befolkningen som tilhører en husholdning med lavinntekt. Vi finner ikke at de som har vedvarende lavinntekt rapporterer om økonomiske vansker i større grad enn dem som har årlig lavinntekt, se tabell 2. På den ene siden kunne man vente at gruppen som har vedvarende lavinntekt er særlig vanskeligstilt. På den annen side kan det at man tilpasser seg sitt inntektsnivå og har en slags forutsigbarhet, være med å forklare hvorfor vi ikke finner særlige forskjeller mellom dem som har årlig og vedvarende lavinntekt i hva de selv opplever som vansker. Det kan også tenkes at det å oppleve midlertidig inntektsfall kan oppfattes som mer vanskelig enn et lavt men stabilt nivå. Dette viser seg imidlertid ikke gjennom det vi har kartlagt her, hvor forskjellene mellom dem som har årlig og vedvarende lavinntekt er små og ikke statistisk signifikante.

Figur 1. Økonomiske vansker blant personer i husholdninger med årlig lavinntekt. 18 år og over

Ikke råd til å holde boligen varm Tyngende boutgifter Betalingsproblemer bolig Klarer ikke en uforutsett utgift Ikke råd til tannlege Ikke råd til ferie Vanskelig å få endene til å møtes Tre eller flere økonomiske vansker Fire eller flere økonomiske vansker
Resten av befolkningen 2 61 12 48 15 25 21 33 17
Innvandrere 13 78 22 65 22 46 38 54 38

Det er minst vanlig ikke å ha råd til å holde boligen varm, men det er her vi finner den største forskjellen mellom innvandrere og den øvrige befolkningen som tilhører en husholdning med lavinntekt (Figur 1). 13 prosent av innvandrere som tilhører en lavinntektshusholdning har ikke råd til å holde boligen passe varm, mens dette gjelder kun 2 prosent av lavinntektshusholdningene i den øvrige befolkningen. Det er imidlertid også ganske store forskjeller mellom innvandrere og den øvrige befolkningen i lavinntektsgruppen når det gjelder å ha råd til en ukes ferie og det å få endene til å møtes. 46 prosent av innvandrere i lavinntektshusholdninger har ikke råd til ferie, og 38 prosent opplever at det er vanskelig å få endene til å møtes. I resten av befolkningen som tilhører en lavinntektshusholdning er det henholdsvis 25 og 21 prosent som svarer det samme.

Det å ha tyngende boutgifter er mest utbredt, både blant innvandre og i resten av befolkningen. Dette gjelder generelt og blant personer som tilhører lavinntektshusholdninger. Tre av fire innvandrere som rapporterer at de bor i en husholdning med lavinntekt rapporterer om tyngende boutgifter, tilsvarende andel i befolkningen er knapt to av tre.  Det er også mange som ikke har en økonomisk buffer, og 65 prosent av innvandrere som bor i en husholdning med årlig lavinntekt rapporterer at de ikke ville klart å betale en uforutsett utgift på 10 000 kroner. Den tilsvarende andel i resten av befolkningen som tilhører en husholdning med årlig lavinntekt er 48 prosent.

Varierende økonomisk utsatthet

Det er tidligere vist at det er tydelige forskjeller i levekår mellom innvandrere fra ulike land. I tillegg er det forskjeller både i botid og hva som er grunnlag for opphold mellom innvandrerne fra de ulike landene i undersøkelsen. Innvandrergrupper med flyktningbakgrunn og kort botid har oftere økonomiske vansker sammenlignet med innvandrere med lengre botid og høyere andel yrkestilknyttede (Vrålstad og Wiggen 2017).

Fordeler vi etter opprinnelsesland ser vi i Figur 2 at det er forskjeller i hvor stor del som opplever opphopning av økonomiske vansker, samt at det i de fleste landgrupper er klar forskjell på personer i lavinntektshusholdninger og dem som ikke er det. Vi ser av figuren at andelen personer som tilhører en lavinntektsgruppe, som rapporterer om tre eller flere økonomiske vansker, varierer fra hele 78 prosent blant innvandrere fra Irak til 29 prosent blant innvandrere fra Polen når vi fordeler etter opprinnelseslandet til innvandrerne i utvalget. Oversikten viser også at det eksempelvis er stor forskjell på personer fra Bosnia-Hercegovina med og uten lavinntekt, hvor de som ikke tilhører en lavinntektshusholdning rapporterer om økonomiske vansker i langt mindre grad. Motsatt ser vi at spesielt blant innvandrere fra Somalia, er det ikke like store forskjeller mellom personer med og uten lavinntekt i hvor stor andel som rapporterer om økonomiske vansker. Hva denne forskjellen mellom ulike land kommer av er ikke så lett å gi et sikkert svar på. Noe kan nok forklares med et generelt lavere inntektsnivå i enkelte grupper, men det kan også tenkes at man opplever sin økonomiske situasjon ulikt og at ulik husholdningssammensetning har betydning for hvordan man vurderer sin egen økonomiske situasjon.

Figur 2. Opphopning av økonomiske vansker (3 eller flere), etter årlig lavinntekt og opprinnelsesland. 18 år og over

Årlig lavinntekt Uten årlig lavinntekt
Resten av befolkningen 33 5
Innvandrere i alt 54 19
Polen 29 9
Vietnam 30 8
Kosovo 42 13
Bosnia/Hercegov 43 9
Pakistan 45 20
Afghanistan 46 28
Tyrkia 46 18
Sri-Lanka 48 23
Iran 60 24
Somalia 66 51
Eritrea 70 43
Irak 78 36

Lang botid = færre vansker

Det er gjennom flere analyser av innvandrere vist at levekårsproblemer avtar med økt botid i Norge (Vrålstad og Wiggen 2017). Hvordan er så sammenhengen mellom hvor lenge man har bodd i Norge og hvor mange økonomiske vansker man rapporterer om? I Figur 3 har vi sett på hvordan sammenhengen er mellom botid og vansker man rapporterer om, fordelt etter opprinnelsesland. Tallene viser at det er en tendens til at innvandrere med landbakgrunn som er kjennetegnet av kort botid rapporterer om flere økonomiske vansker, og at dette avtar med lengre botid. Polakkene skiller seg imidlertid positivt ut ved at de i gjennomsnitt har kort botid, men rapporterer om færre økonomiske vansker. Det er rimelig å anta at mye av grunnen til dette er at dette er en gruppe som i hovedsak har kommet til landet på grunn av arbeid og derfor har en mer solid økonomi sammenlignet med andre grupper innvandrere med kort botid i undersøkelsen.

Innvandrere fra Eritrea, Somalia og Irak opplever størst grad av opphopning av økonomiske vansker. Disse gruppene har også relativt kort botid i snitt, spesielt gjelder dette innvandrere fra Eritrea. Innvandrere fra Vietnam har lengst botid i snitt og opplever også, i likhet med innvandrere fra Bosnia-Hercegovina, færrest økonomiske vansker. Innvandrere fra Vietnam rapporterer i gjennomsnitt om 1,1 økonomiske problemer, til sammenligning gjelder dette 0,7 i resten av befolkningen.

Figur 3

Figur 3. Gjennomsnittlig antall økonomiske vansker blant innvandrere etter opprinnelsesland og gjennomsnittlig botid. 18 år og over

Også mer utsatt for boligproblemer

Bolig er et av de mest sentrale levekårsområdene og sammen med helse, utdanning og arbeid er dette en av grunnpilarene i velferdspolitikken. Samtidig er boutgifter ofte den største utgiftsposten til husholdningen (Revold, Sandvik og With 2018). Innvandrere bor oftere i boligblokk eller bygård, samtidig eier de sjeldnere boligen og rapporterer oftere om tak som lekker eller fukt i gulv eller vegger sammenlignet med befolkningen som helhet (Vrålstad 2017). I denne artikkelen har vi sammenstilt ulike sider ved boforholdene som samlet kan si noe om hvor utsatt man er på boligmarkedet. Også andre tidligere analyser har vist at innvandrere er mer utsatt for opphopning av dårlige boforhold sammenlignet med befolkningen som helhet (Revold, Sandvik og With 2018).

Vi måler dårlige boforhold over flere ulike dimensjoner (se tekstboks Boligproblemer), i tillegg til at vi ser på i hvilken grad disse problemene hoper seg opp blant enkelte grupper. Vi måler boligproblemer gjennom å se på om man bor trangt, selvrapportering av at boligen er for liten, om det er fukt i boligen, problemer med støy eller om man er misfornøyd med boligen.

Boligproblemer

Bor trangt: En person bor trangt hvis personen bor alene på ett rom eller i flerpersonhusholdning med flere personer enn beboelsesrom. Kjøkken, bad, entre eller små rom under 6 kvm regnes ikke som beboelsesrom.

Opplever boligen som liten: Vurderer størrelsen på boligen som for liten

Fukt i boligen: Bor i bolig der det er problemer med tak som lekker, fukt i vegger eller i gulv.

Problemer med støy i boligen: Har problemer med støy fra naboer eller annen støy utenfra når de oppholder seg inne i boligen og mener denne støyen er meget eller noe plagsom.

Misfornøyd med boligen: Er misfornøyd eller svært misfornøyd med boligen.

Tabell 3: Boligproblemer blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og resten av befolkningen, etter ulike kjennetegn. Prosent

Til tabellen

I alt 7 prosent av innvandrerne i undersøkelsen har tre eller flere, og 18 prosent har to eller flere boligproblemer slik vi har definert det i denne analysen. I resten av befolkningen er det tilsvarende 1 prosent som har tre eller flere, og 6 prosent som har to eller flere boligproblemer. Det er forskjell på hvilke boligproblemer som er mest utbredt når man sammenligner innvandrere med resten av befolkningen. Det er vanligst å bo trangt blant innvandrere, og 34 prosent av innvandrere bor i en bolig der det er færre rom enn antall personer eller de bor alene på et rom, mens tilsvarende andel i befolkningen er 5 prosent. Det er også mange innvandrere som rapporterer om at de opplever boligen er for liten, og dette gjelder 19 prosent. I resten av befolkningen er det størst andel som har problemer med støy (11 prosent) og som opplever at boligen er for liten (10 prosent).

Boligproblemer blant personer med lavinntekt

Innvandrere med lavinntekt rapporterer, som vist i figur 1,  i større grad om økonomiske vansker enn resten av befolkningen i tilsvarende økonomiske situasjon. Det samme gjelder når man ser på utbredelsen av boligproblemer. Unntaket er at innvandrere i mindre grad opplever at det er problemer med støy inne i boligen sammenlignet med resten av befolkningen. 10 prosent av innvandrere som tilhører en husholdning med årlig lavinntekt svarer at de har problemer med støy fra naboer eller eksempelvis trafikk når de oppholder seg inne i boligen, dette gjelder 20 prosent av resten av befolkningen som tilhører en husholdning med lavinntekt.

14 prosent av innvandrere som bor i en lavinntektshusholdning har tre eller flere, og 30 prosent har to eller flere boligproblemer, til sammenligning gjelder dette henholdsvis 6 og 17 prosent i resten av befolkningen, som vist i figur 4. På samme måte som for innvandrere samlet er det spesielt mange som bor trangt, og dette gjelder over halvparten av innvandrere i lavinntektshusholdninger, mot hver tiende av lavinntektshusholdninger ellers i befolkningen.

Figur 4. Boligproblemer blant personer i husholdninger med årlig lavinntekt. 18 år og over

Bor trangt Opplever boligen som liten Fukt i boligen Problemer med støy i boligen Misfornøyd med boligen To eller flere boligproblemer Tre eller flere boligproblemer
Resten av befolkningen 10 19 8 20 8 17 6
Innvandrere 52 28 13 10 15 30 14

Det er forskjeller i andel som opplever boligproblemer blant innvandrere fra ulike land, på samme måte som med økonomiske vansker. Andelen personer som tilhører en husholdning med årlig lavinntekt og som rapporterer om to eller flere boligproblemer, varierer mellom 38 prosent blant innvandrere fra Afghanistan og 16 prosent blant innvandrere fra Bosnia-Hercegovina når vi skiller mellom hvilket land innvandrerne kommer fra. Innvandrere som tilhører en lavinntektshusholdning og kommer fra Afghanistan, Iran, Kosovo og Somalia har langt større andeler som rapporterer om boligproblemer enn lavinntektshusholdninger ellers. Innvandrere i lavinntektsfamilier fra Vietnam og Bosnia-Hercegovina opplever imidlertid i samme grad som lavinntektsfamilier i resten av befolkningen å ha to eller flere boligproblemer. Innvandrere fra Bosnia-Hercegovina uten årlig lavinntekt rapporterer også om boligproblemer i samme grad som resten av befolkningen.

Vi ser i figur 5 at det er markant forskjell på personer i husholdninger med og uten årlig lavinntekt for de aller fleste grupper etter opprinnelsesland, men det er enkelte land hvor forskjellen ikke er like stor. På samme måte som for økonomiske vansker ser vi at forskjellene er mindre for innvandrere fra Somalia, men også at det er mindre forskjeller i andelen som rapporterer om boligproblemer blant irakere med og uten årlig lavinntekt.

Figur 5. Opphopning av boligproblemer (2 eller flere), etter årlig lavinntekt og opprinnelsesland. 18 år og over

Årlig lavinntekt Uten årlig lavinntekt
Resten av befolkningen 16.24 5.28
Innvandrere i alt 30.48 14.33
Bosnia/Hercegov 16.21 4.92
Vietnam 16.42 9.67
Polen 24.03 12.82
Pakistan 27.74 11.73
Tyrkia 29.4 14.79
Sri-Lanka 30.07 9.16
Irak 32.33 25.39
Eritrea 32.52 17.86
Somalia 34.25 27.35
Kosovo 35.07 15.15
Iran 37.25 14.64
Afghanistan 38.02 18.44

Opphopning av boligproblemer avtar med botid

Hvor lenge man har bodd i Norge har betydning for om man opplever boligproblemer, samt om man opplever flere problemer samtidig. Opphopningen av boligproblemer er lavere i innvandrergrupper etter opprinnelsesland med lengre botid i Norge. Det er imidlertid ikke en like markant nedgang som for opphopning av økonomiske vansker.

Figur 6

Figur 6. Gjennomsnittlig antall boligproblemer blant innvandrere, etter opprinnelsesland og gjennomsnittlig botid. 18 år og over

Innvandrere fra Polen har i snitt kort botid i Norge, men opplever boligproblemer i mindre grad enn innvandrere fra andre land med tilsvarende kort botid. Innvandrere fra Eritrea, Afghanistan og Somalia har alle relativt kort botid i snitt og opplever også den største opphopningen av boligproblemer. Innvandrere fra Bosnia-Hercegovina har i snitt lang botid, og opplever også minst opphopning av boligproblemer. I gjennomsnitt rapporterer innvandrere fra Bosnia-Hercegovina om boligproblemer på samme nivå som resten av befolkningen, det vil si at de i snitt opplever 0,3 problemer. 

Barn som vokser opp i økonomiske utsatte familier

Det er et økende antall barn som vokser opp i familier med lavinntekt, og barn med innvandrerbakgrunn er i flertall (Epland og Normann 2019). Økonomiske vansker og boligproblemer er ofte et utslag av en begrenset økonomi. Vi har undersøkt om det er sammenheng mellom opphopning av fattigdomsproblemer og antall barn i familien. Her ser vi kun på personer som bor i husholdninger med minst ett barn og vi ser på opphopning av økonomiske vansker og boligproblemer samlet. Når vi ser på sammenhengen mellom antall barn og opphopning av økonomiske vansker og boligproblemer ser vi at det er en generell trend i at gjennomsnittlig flere barn følger at en rapporterer om flere fattigdomsproblemer i snitt.

Kun 13 prosent av innvandrere med barn rapporterer om ingen av problemene vi har kartlagt her, til sammenligning gjelder dette 41 prosent av resten av befolkningen med barn i alderen 0-19 år. Ser vi kun på de som tilhører en husholdning med årlig lavinntekt er det bare 2 prosent av barnefamiliene blant innvandrerne som ikke rapporterer om verken økonomiske vansker eller boligproblemer, i resten av befolkningen er den tilsvarende andelen 19 prosent.

Innvandrere fra Somalia skiller seg klart ut ved at de i snitt har flest barn i alderen 0-19 år i husholdningen, samt at de er mest utsatt for opphopning av vansker. I tillegg skiller innvandrere fra Somalia seg ut ved at det er en stor del enslige forsørgere i denne gruppa, dette gjelder 36 prosent. Personer fra Somalia tilhører i snitt en husholdning med 3,1 barn, og de rapporterer gjennomsnittlig om 4,2 økonomiske vansker og boligproblemer. I motsatt ende finner vi personer fra Bosnia-Hercegovina og Vietnam med gjennomsnittlig få barn og tilsvarende rapporterer de om mindre opphopning av problemer. Det er også en lav andel som er enslige forsørgere i disse gruppene, spesielt gjelder dette innvandrere fra Bosnia-Hercegovina hvor bare 7 prosent er enslige forsørgere.

Figur 7

Figru 7. Opphopning av økonomiske vansker og boligproblemer blant innvandrere som tilhører en husholdning med barn, etter opprinnelsesland og antall barn 0-19 år i husholdningen. 18 år og over

Det er altså en stor del av barn av innvandrere som vokser opp i familier med betydelige fattigdomsproblemer og de er mer utsatt enn barn i økonomisk vanskeligstilte familier i resten av befolkningen. Det har vært hevdet at det objektive lavinntektsmålet undervurderer stordriftsfordelene med barnerike familier og legger for stor vekt til barn (Borgeraas 2017). Resultatene fra rapporteringen viser imidlertid at barnerike familier i større grad rapporterer om økonomiske vansker og at dette tyder på at lavinntektsdefinisjonen kanskje ikke overvurderer fattigdomsutfordringene i denne gruppa. Barn med innvandrerbakgrunn fra Somalia, Irak, Eritrea, Afghanistan, Pakistan, Tyrkia er alle blant de ti landene med flest barn i lavinntektsgruppen (Epland og Normann 2019).

Tidligere analyser basert på LKI 2016 har vist at innvandrere i mindre grad oppgir at barna deltar i fritidsaktiviteter og at det oftere er av økonomiske årsaker. Her ble det også vist at det er stor variasjon mellom innvandrere fra ulike land (Enes 2017). Samlet var det 19 prosent av innvandrerne som svarte at barna ikke deltok i organiserte fritidsaktiviteter, tilsvarende andel i resten av befolkningen var 12 prosent. Det er selvfølgelig flere årsaker til at barn ikke deltar i fritidsaktiviteter, i undersøkelsen er det derfor fulgt opp med å spørre om det er økonomiske årsaker til at barna ikke deltar i slike aktiviteter. Samlet oppga 6 prosent av innvandrerne at det var økonomiske grunner til at barna ikke drev med organiserte aktiviteter, mens den tilsvarende andelen i resten av befolkningen var 1 prosent.

Figur 8. Husholdninger med barn i alderen 5-15 år, der barn ikke deltar på organiserte fritidsaktiviteter, etter inntektsnivå og antall barn

Deltar ikke i organiserte fritidsaktiviteter … av økonomiske årsaker
4 eller flere barn 5-15 år 23 15
2-3 barn 5-15 år 13 6
1 barn 5-15 år 23 6
Vedvarende lavinntekt 25 12
Årlig lavinntekt 26 11
I alt 19 6
Innvandrere
Øvrig befolkning 12 1

Innvandrere som tilhører en husholdning med lavinntekt oppgir i større grad både at barna ikke deltar i fritidsaktiviteter samt at det er økonomiske årsaker til dette. 26 prosent av husholdningene med årlig lavinntekt svarer at barna ikke deltar på fritidsaktiviteter og 11 prosent sier at det er økonomiske årsaker til dette. Det å ha mange barn påvirker også om barna deltar og om man har råd til at barna kan drive med organiserte fritidsaktiviteter. Spesielt husholdninger med mange barn svarer at barna ikke deltar på organiserte fritidsaktiviteter og 15 prosent av barnefamiliene med 4 eller flere barn oppgir at det er økonomiske årsaker til dette.

I denne artikkelen har vi sett på opphopning av fattigdomsproblemer som økonomiske vansker og boligproblemer. Vi har sett nærmere på hvordan dette henger sammen med lav inntekt, botid i Norge, hvor stor husholdning man har og antall barn i husholdningen. Antall barn har betydning for i hvor stor grad man opplever opphopning av fattigdomsproblemer, samt at det er en klar sammenheng mellom hvor lenge man har bodd i Norge og utbredelsen av fattigdomsproblemer. Analysen viser også at innvandrere i undersøkelsen opplever langt større opphopning av fattigdomsproblemer enn resten av befolkningen og at dette også er tilfelle når vi ser på grupper med like lav inntekt. Innvandrere som tilhører husholdninger med lavinntekt rapporterer i langt større grad om økonomiske vansker, boligproblemer og begrensninger i barnas aktiviteter sammenlignet med resten av befolkningen som tilhører lavinntektshusholdninger. Tilsvarende finner vi ikke blant norskfødte med innvandrerforeldre. Denne gruppen opplever opphopning av problemer i samme grad, og i enkelte tilfeller mindre andel, enn sammenlignbare grupper i resten av befolkningen.

Usikkerhet ved dataene

LKI 2016 er en utvalgsundersøkelse, og i slike undersøkelser kan skjevheter i utvalget oppstå som følge av frafall. Vi kan korrigere for noen slike skjevheter ved å la personer med kjennetegn som er underrepresentert telle mer når vi ser på resultatene, mens personer med kjennetegn som er overrepresentert telle mindre. Frafallsvekten som er laget for denne undersøkelsen korrigerer for slike skjevheter knyttet til generelle kjennemerker som kjønn, alder, bosted, utdanningsnivå og opprinnelsesland.

Det står mer om frafall og vekting av resultater i dokumentasjonsrapporten for LKI 2016, i rapporten om levekår blant innvandrere og rapporten om levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre.

Borgeraas, E. (2017).  Forbruksbasert fattigdomsmål – forbrukstilnærming til barnefattigdom. Prosjektnotat 7/17. Forbruksforskningsinstiuttet SIFO. http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/SIFO/Publikasjoner-fra-SIFO/Forbruksbasert-fattigdomsmaal

Dalgård, A.B (red.) (2018): levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016. Rapporter 2018/20. Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/352917?_ts=163f3c45b50

Enes, A. W. (2017). Økonomisk romslighet, i S. Vrålstad, S. og K. S. Wiggen. Levekår blant innvandrere i Norge 2016. Rapporter 13/2017, Statistisk sentralbyrå.  https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/309211?_ts=15c2f714b48

Epland, J. og Normann, T.M (2019): Flere barn med vedvarende lave husholdningsinntekter. Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/flere-barn-med-vedvarende-lave-husholdningsinntekter

Normann, T.M. (2009): Fattigdomsrisiko – En levekårstilnærming. Rapporter 11/2009, Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/rapp_200911/rapp_200911.pdf

Omholt, E. O. (red.)(2016) Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper 2016. Rapporter 30/2016, Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/_attachment/281093?_ts=157f60210a8

Revold, M.K, Sandvik, L. og With, M.L (2018): Bolig og boforhold – for befolkningen og utsatte grupper. Rapporter 2018/13. Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/bygg-bolig-og-eiendom/artikler-og-publikasjoner/_attachment/346817?_ts=162d8bb3be0

Statistisk sentralbyrå (2019). Konjunkturtendensene med økonomisk utsyn over året 2018. Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/_attachment/380156?_ts=16958558ee0

Vrålstad, S (2017) Bolig og boforhold, i Vrålstad, S. og K. S. Wiggen. Levekår blant innvandrere i Norge 2016. Rapporter 13/2017, Statistisk sentralbyrå.  https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/_attachment/309211?_ts=15c2f714b48

With, M.L og Thorsen, L.R (2018): Materielle og sosiale mangler I den norske befolkningen. Rapporter 2018/07. Statistisk sentralbyrå. https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/_attachment/339727?_ts=161bdb9a620

Kontakt