Stadig mer sosialhjelp blant enslige mødre

Publisert:

Nesten 15 prosent av alle enslige kvinner med barn under 18 år mottok sosialhjelp i løpet av 2017. Andelen har vært stabil i mange år, men stadig flere har dette som sin hovedinntekt med høyere utbetalte beløp som resultat.

– Hyppigheten av sosialhjelpsmottakere blant de rundt 100 000 enslige kvinnene med barn i 2017 var fire ganger så høy som blant enslige kvinner uten barn. Den var også dobbelt så høy som blant enslige menn uten barn, sier Harald Tønseth i Seksjon for helse-, omsorg- og sosialstatistikk.

Figur 1. Familier med sosialhjelp, etter familitype. 2017

Prosent
Enslig mann uten barn 0-17 år 7.1
Enslig mann med barn 0-17 år 5.7
Enslige menn 7
Enslig kvinne uten barn 0-17 år 3.7
Enslig kvinne med barn 0-17 år 14.7
Enslige kvinner 5.4
Par uten barn 0-17 år 1
Par med barn 0-17 år 2.3
Par 1.5
Alle familier uten barn 3.7
Alle familier med barn 4.4
Alle familier 3.9

Andelen enslige mødre som mottar sosialhjelp har ligget stabilt høyt gjennom mange år.

– Samtidig ser vi at langt flere enn før har sosialhjelp som hovedinntekt, og at andelen øker mer enn i andre familietyper. I tråd med dette går også stønadstid og utbetalt beløp tydelig opp, sier Tønseth.

Fra å ligge klart under landsgjennomsnittet til og med 2012, har stønadstiden blant enslige mødre siden 2014 i økende grad ligget over, og i 2018 en halv måned over landsgjennomsnittet. Utbetalt beløp per måned øker også mer enn i noen annen gruppe, og lå i 2018 2 000 kroner over landsgjennomsnittet.

Flere innvandrere

Disse endringene har demografiske årsaker, påpeker Tønseth. Det har blitt færre enslige mødre med Norge som landbakgrunn blant mottakerne, og vesentlig flere innvandrere. Det gjelder spesielt kvinner med landbakgrunn fra Asia og Afrika.

– Sammenlignet med enslige mødre med norsk bakgrunn kan disse oftere ha vansker på arbeidsmarkedet og i utdanningssystemet. De forsørger vanligvis også flere barn, noe som øker faren for langtids avhengighet av sosialhjelp, sier Tønseth.

Svært ulikt mønster for enslige mødre og fedre

Merforbruket av sosialhjelp vi finner blant enslige mødre, har ikke noe motstykke blant enslige fedre. I denne gruppen var andelen sosialhjelpsmottakere på 5,7 prosent.

– Her må vi ta i betraktning at det er relativt få enslige fedre, og det forhold at de er tilkjent forsørgeransvaret. Det kan tale for at de har ressurser som i noen grad kan beskytte mot behovet for sosialhjelp, sier Tønseth.

Enslige fedre som mottar sosialhjelp får ytelsen i betydelig kortere perioder enn enslige mødre. Samtidig er enslige menn uten barn en gruppe som mottar relativt mye sosialhjelp. Blant enslige menn uten barn mottok 7,1 prosent sosialhjelp i 2017.

– Blant enslige menn oppstår det derfor ikke noe merforbruk av sosialhjelp hos de som også forsørger barn, men tvert imot, sier Tønseth.

Det er tydelige tendenser til at enslige, med eller uten barn, er mest utsatt for å behøve sosialhjelp for å klare seg. I motsatt ende av skalaen finner vi par uten barn som den mest «robuste» familietypen. Også par med barn har klart lavere sosialhjelpsforbruk enn gjennomsnittet for alle familietyper. Alt dette er på linje med situasjonen i de andre nordiske land.

Tabell 1. Familier med sosialhjelp, etter familietype. Kommuner (del 1). 2017

Til tabellen

Tabell 2. Familier med sosialhjelp, etter familietype. Kommuner (del 2). 2017

Til tabellen

Flest enslige mødre på sosialhjelp i Oslo

I samtlige fylker ligger sosialhjelpsforbruket blant enslige mødre på over 10 prosent. Den høyeste andelen finner vi i Oslo, med 19 prosent, mens de laveste er i Akershus (12 prosent) og Møre og Romsdal (11 prosent).

Mange kommuner med høye verdier finner vi ikke minst i Hedmark og Oppland, der til sammen 16 kommuner har en sosialhjelpshyppighet blant enslige mødre på 20 prosent eller høyere.

I den andre enden av skalaen finner vi også kommuner med relativt lavt sosialhjelpsforbruk blant enslige mødre. For eksempel finner vi i Møre og Romsdal 4 kommuner med forekomster mellom 4 og 6 prosent.

Figur 2. Enslige kvinner med barn 0-17 år med sosialhjelp i løpet av året. Andel av samtlige enslige kvinner med barn 0-17 år, etter fylke. 2017

Andel (prosent)
Møre og Romsdal 11.2
Akershus 11.6
Troms 12.2
Vest-Agder 12.9
Nordland 13
Finnmark 13.4
Sogn og Fjordane 13.5
Sør-Trøndelag 13.7
Buskerud 13.9
Aust-Agder 14.2
Nord-Trøndelag 14.6
Vestfold 14.7
Hordaland 14.7
Østfold 15
Oppland 15.1
Rogaland 15.4
Telemark 17.1
Hedmark 17.8
Oslo 19.4
Hele landet 14.7

 

Faktaside

Kontakt