Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2009, førebelse tal

Innhald