Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2008, førebelse tal

Innhald