Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester1999, førebelse tal

Innhald