290760
/helse/statistikker/pleie/aar
290760
statistikk
2017-06-26T08:00:00.000Z
Helse;Offentlig sektor
no
pleie, Omsorgstenester, eldreomsorg, sjukeheimar, funksjonshemma, heimesjukepleie, heimehjelp, heimetenester, IPLOS, aldersheimar, institusjonar, omsorgsbustader, pleiepersonell, avlasting, støttekontakt, omsorgslønn, BPA (brukarstyrt personleg assistanse)Helsetjenester, KOSTRA, Helse, Offentlig sektor
true

Omsorgstenester2016

Innhald

Publisert:

Neste publisering:

Statistikkbanken blei oppdatert med førebelse tal 15. mars 2018.

Pleie og omsorg
Prosentvis endring
20162015 - 20162012 - 2016
1Andre tenester til heimebuande: omsorgsløn og avlastning utanfor institusjon (frå KOSTRA-funksjon f254 heimetenester) og aktiviserings- og servicetenester (KOSTRA-funksjon 234).
2Heimetenester: Helseteneste i heimen (heimesjukepleie mm.), praktisk bistand (heimehjelp), omsorgsløn, avlastning utanfor institusjon (KOSTRA-funksjon 254).
3Langtids og tidsbegrensa plassar i sjukeheim og aldersheim. Ikkje inkludert omsorgsbustad og andre typar bustader
4Grunna overgang til ny datakjelde (A-ordninga erstatta Aa-registeret fom. 2015). blir ikkje endringstal for årsverk 5 år tilbake vist.
5Statens tilskot til kommunal medfinansiering av somatiske tenester funksjon 255 blei avslutta frå 2015.
OmsorgstenesterBrukarar
I alt278 0171,02,4
Berre praktisk bistand35 954-4,5-14,7
Berre helsteteneste i heimen87 1995,818,9
Både praktisk bistand og helsteteneste i heimen62 352-0,1-1,4
Tidsavgrensa opphald i institusjon9 5502,7-3,6
Langtidsopphald i institusjon33 094-1,4-2,7
Andre tenester til heimebuande149 8680,02,0
 
Delen innbyggjarar 80 år og over som brukar heimetenester232,5-1,8-5,3
 
Helse- og omsorgsinstitusjonar3Plassar
I alt40 472-0,6-3,0
Delen private plassar11,4-3,219,1
Delen plassar i brukartilpassa einerom m/ eige bad/WC82,20,96,1
Legetimar per veke per bebuar i sjukeheim0,553,827,9
 
Personell i omsorgstenestene4Årsverk
I alt137 9501,9..
Delen årsverk i brukarretta teneste m/ fagutdanning741,4..
Delen legemeld sjukefråvere av kommunale årsverk i brukarretta teneste i alt9,20,0..
 
Utgifter i omsorgstenestene51 000 kroner
Omsorgstenestene samla, i 1 000 kroner107 432 1045,619

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB