Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2012, førebelse tal

Innhald