Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester2010, førebelse tal

Innhald