122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Dødeligheten øker i oppgangstider

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Dårlig helse og dødelighet følger økonomiske svingninger i samfunnet, men ikke i den retningen man skulle tro.

 • Fungerer aksjeselskaper som skattely?

  Skatt

  Publisert:

  Fra 2006 ble det innført utbytteskatt for personlige aksjonærer, men ikke for aksjeselskaper som aksjonærer. Det finnes indikasjoner på at nært eide aksjeselskaper blir brukt som skattely for personlige aksjonærer

 • Tjener på at de ansatte er sosiale

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Forskning viser at ansattes deltakelse i sosiale aktiviteter styrker tilknytningen til firmaets felles mål og påvirker de ansattes arbeidsinnsats i positiv retning.

 • Framskrivninger for tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft med ulike utdanninger

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  De som ikke har høyere eller yrkesrettet utdannelse, vil oppleve et stadig trangere arbeidsmarked i årene frem mot 2030. Behovet for arbeidskraft med høyere utdanning, særlig innenfor administrasjon og helse, pleie og omsorg, vil øke spesielt mye i årene som kommer.

 • Mer regional spredning av arbeidsinnvandring

  Befolkningsutvikling, flytting og dødelighet

  Publisert:

  Flere arbeidsinnvandrere gir større regional spredning av innvandrere, viser ny forskning.

 • Endret mønster for mor og far i hjemmet

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Fedre bruker mer tid i hjemmet og mindre på jobb enn på 70-tallet. For mødre er det motsatt. Dette tyder på endringer i kjønnslikestillingen, viser en ny rapport fra SSB.

 • Menn og kvinners roller endrer seg

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Basert på SSBs tidsbruksundersøkelser fra 1970-tallet og fram til i dag, ser man at tidsbruken til menn og kvinner nærmer seg hverandre. Kvinner jobber mer og menn bruker mer tid på huslige oppgaver.

 • Barn har mindre betydning for arbeidsdelingen blant par

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  SSBs tidsbruksundersøkelser viser at det å ha barn i dag i mindre grad forsterker en tradisjonell arbeidsdeling blant par sammenlignet med 1980.

 • Økte lønninger gir lavere sysselsetting blant lavt utdannet arbeidskraft

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Denne rapporten utforsker hvordan endringer i relative lønninger påvirker bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft med ulikt utdanningsnivå. Arbeidskraften er delt i tre definerte grupper med lav, yrkesfaglig og høy utdannelse. En relativ lønnsøkning til dem med lav utdannelse vil føre til at bedrifter heller velger arbeidskraft med yrkesfaglig utdannelse, og omvendt. Dette gjelder særlig i store næringer som bygg og anlegg, verkstedindustrien og annen privat tjenesteyting.

 • Småbarnsfedre og -mødre bruker omtrent like mye tid samlet på jobb og i hjemmet

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Småbarnsfedre og småbarnsmødre har omtrent like lang samlet arbeidstid, målt som summen av tid til yrkes- og familiearbeid. Dette gjelder uansett om mor jobber heltid eller deltid.