122832
122832
forskning
2013-06-12T14:48:00.000Z
no

Ny forskning fra SSB

Her presenteres utvalgte analyser fra SSB.

 • Utdanningssteder styrker nærarbeidsmarkedene

  Regional økonomi

  Publisert:

  Studentrekruttering lokalt til utdanningsinstitusjoner bidrar betydelig til å forsyne nærarbeidsmarkedene med høyt utdannet arbeidskraft. Dette gjelder særlig i de store studieregionene som Oslo, Bergen og Trondheim. Men mindre studieregioner som for eksempel de i Finnmark opplever også at høyt utdannede blir i nærarbeidsmarkedet etter endte studier.

 • Varierende behandlingstid for uføresøknader

  Arbeidsmarked

  Publisert:

  Ventetiden for behandling av søknader om uførepensjon varierer en god del mellom NAV-områder. En analyse med data fra 2008 viser at Sør-Trøndelag hadde den raskeste søknadsbehandlingen, mens Hordaland og Oslo var de fylkene som brukte lengst tid. Forskjellen i ventetid var rundt tre måneder.

 • Innvandrere foretrekker ikke innvandrertett bosetting

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Innvandrere er ikke spesielt opptatt av om det bor mange innvandrere der de bosetter seg. Når innvandrerandelen på bostedet er høy, gir innvandrerne uttrykk for at de ønsker å begrense innvandrertettheten.

 • Inntekt viktigere for menns utdanningsvalg

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Menn er mer opptatt av inntekt enn kvinner når de skal velge utdanning, og de unngår ikke utdanninger med inntektsusikkerhet i like stor grad som kvinner. Dette bidrar sterkt til inntektsforskjeller i mennenes favør.

 • Småbarn ingen hindring for selvstendig næringsdrivende kvinner

  Levekår og sosial deltaking

  Publisert:

  Kvinner med barn under 10 år er mer tilbøyelige til å være selvstendige næringsdrivende enn kvinner uten barn i husholdningen.

 • Hvorfor vedtas kostnadsineffektive klimatiltak?

  Energi- og miljøpolitikk

  Publisert:

  Selv om politikerne støtter idéen om å redusere mest mulig klimautslipp til lavest mulig kostnad, vedtar de i praksis mange dyre tiltak som gir små utslippsreduksjoner. De synes å legge stor vekt på inntektsfordeling og hensynet til industri- og regionalutvikling i klimapolitikken, selv om dette kan medføre betydelige ekstra kostnader. Manglende oversikt over økonomiske konsekvenser av politiske tiltak kan også spille inn.

 • Høy skilsmisserisiko blant likekjønnede par

  Fruktbarhet og familiedemografi

  Publisert:

  Par i registrerte partnerskap og likekjønnede ekteskap har betydelig høyere skilsmisserisiko enn ulikekjønnede gifte par. Risikoen for brudd er aller størst blant kvinnepar. En kraftig økning i andelen likekjønnede par med minst ett felles barn, fra 6 prosent i 1993-2001 til 18 prosent i 2002-2010, har ikke endret skilsmisserisikoen blant likekjønnede.

 • Aldersblandete klasser kan gi bedre skoleprestasjoner

  Utdanningsøkonomi

  Publisert:

  Elever som i løpet av ungdomsskolen har vært i aldersblandete klasser presterer i gjennomsnitt bedre enn elever som aldri har vært i aldersblandete klasser.

 • Beskjedne nasjonale ringvirkninger av økt petroleumsaktivitet i noen nordområder

  Makroøkonomiske analyser

  Publisert:

  En eventuell igangsetting av petroleumsaktivitet i det nordøstlige Norskehavet, Barentshavet sørøst eller rundt Jan Mayen vil gi beskjedne direkte ringvirkninger for norsk økonomi.

 • SSBs beregninger av FrPs forslag til statsbudsjett for 2013

  Offentlig økonomi - mikroøkonomi

  Publisert:

  SSB har gjort beregninger av virkninger av FrPs alternative statsbudsjett for 2013 i forhold til Regjeringens forslag. Ifølge disse innebærer forslaget en budsjettsvekkelse på 13 milliarder kroner. Konsumet i husholdningene stimuleres av lavere skatter og avgifter og BNP Fastlands-Norge øker med 0,3 prosent i 2013, mens virkningene i arbeidsmarkedet er ubetydelige.