118743
118743
forskning
2009-09-28T08:00:00.000Z
no

Aksjonærmodellen og investerings- og finansieringsbeslutninger i nært eide selskaper

Publisert:

I en ny analyse finner forskerne Erik Fjærli og Arvid Raknerud empirisk belegg for at en skatt på aksjonærinntekt uten tilstrekkelig fradrag for kapitalens alternativkostnad hemmer egenkapitalinvesteringer. Dette funnet er spesielt betydningsfullt for entreprenørskap og nært eide selskaper.

Sammendrag av analysen The investment and financing decisions of closely held firms when there is a tax on the equity premium:Denne artikkelen analyserer et skattesystem hvor personlige aksjeinntekter utover den risikofrie avkastningen på den investerte kapitalen blir skattlagt. Skjermingsfradraget i den norske aksjonærmodellen er, så vidt vi vet, det første forsøket på å implementere en slik beskatning i praksis og er således en innovasjon. Artikkelen analyserer vikningene av denne typen beskatning på investerings- og finansieringsbeslutningene i nært eide selskaper. Slike selskaper har typisk begrenset tilgang til kapitalmarkeder, men en høy grad av finansiell fleksibilitet som tillater dem å foreta skatteplanlegging. Vi viser at selv om skjermingsfradraget reduserer vridninger sammenlignet med en tradisjonell utbyttebeskatning er systemet ikke nøytralt hvis aksjonærenes diskonteringsrente overstiger den risikofrie renten som brukes ved beregning av skjermingsfradraget. Vi finner empirisk belegg for at en skatt på aksjonærinntekt uten tilstrekkelig fradrag for kapitalens alternativkostnad hemmer egenkapitalinvesteringer. Dette funnet er spesielt betydningsfullt for entreprenørskap og nært eide selskaper.Les hele analysen.Kontakt