Statistikkområde

Energi og industri: Olje og gass

Alt innhold for delområdet olje og gass

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre sysselsatte knyttet til petroleumsnæringen

  I 2013 kunne 232 100 sysselsatte i Norge knyttes til petroleumsnæringen. Som følge av reduserte investeringer i petroleumsnæringen ble dette redusert til 183 800 i 2016 – en nedgang på nær 50 000 sysselsatte.

  Artikkel
 • Lave oljepriser førte til fall i produksjonsverdien

  Lavere priser på råolje og naturgass bidro til fall i produksjonsverdien fra olje- og gassutvinning og utvinningstjenester på 126 milliarder i 2015. Det er en stor nedgang på hele 16 prosent fra 2014.

  Artikkel
 • The wealth of Norwegian oil and gas 1970-2015

  Rapporter 2016/37

  Med utgangspunkt i nasjonalregnskapsstatistikk, i tillegg til eksperters prognoser om produksjonsnivå og pris på olje, naturgass og LNG, foretas det i denne rapporten estimering av norsk olje- og gassformue i perioden 1970-2015. Det er brukt en NP...

  Publikasjon
 • Mindre bruk av innleide arbeidere i industrien i 2015

  Antall timeverk fra innleide arbeidere sank fra 2014 til 2015, og fallet var med å trekke ned total industriproduksjon. Investeringsfall på norsk sokkel gjør at innleide arbeidere er de første som må gå i virksomheter som leverer til petroleumssek...

  Artikkel
 • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

  Rapporter 2016/17

  I 2013 kunne 232 000 sysselsatte i Norge knyttes til petroleumsnæringen. Som følge av reduserte investeringer i petroleumsnæringen falt antall sysselsatte knyttet til næringen til 207 000 i 2015, en nedgang på 25 000.

  Publikasjon
 • Makroøkonomiske drivere for utviklingen i energiforbruket

  Rapporter 2016/15

  Hvordan utvikler energiforbruket seg fram mot 2050? Og hvordan påvirker økt produktivitetsvekst og befolkningsvekst energibehovet?

  Publikasjon
 • Oljeprissmurte investeringer, sand i styringsapparatet

  Samfunnsspeilet 4/2015

  Å bygge opp en stor sektor for utvinning av olje og gass og samtidig forsøke ikke å bli avhengig av den kan virke som det umuliges kunst. Bestrebelsene har gitt oljefond og handlingsregel som skal hindre øyeblikkelig innenlandsk bruk av statens ov...

  Artikkel
 • Drivstoffeffektivisering – fører det til mindre bruk av olje?

  Økonomiske analyser 4/2015

  Flere land innfører drivstoffeffektivisering i transportsektoren som en del av energi- og klimapolitikken. Bruken av drivstoff synker likevel ikke nevneverdig fordi effektiviseringen gir billigere drivstoff og dermed økt bruk av bil, båt og fly.

  Artikkel
 • Langt mer enn oljeprisen påvirker bensinprisene

  I sommer steg bensinprisene kraftig: Prisen norske bilister måtte betale, økte med hele 6 prosent fra mai til juni og 1,6 prosent fra juni til juli, mens råoljeprisen falt nesten 6 prosent i samme periode. Hva skjedde med bensinprisen sommeren 2015?

  Artikkel
 • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2014

  Rapporter 2015/48

  Mellom 2013 og 2014 økte sysselsettingen fortsatt innen petroleumssektoren i Norge, men allerede fra 2012 begynte veksten å avta.

  Publikasjon
 • Sterk vekst for leverandørindustri og utvinningstjenester 2010-2013

  Petroleumsrelatert leverandørindustri og utvinningstjenester skapte verdier for 126,8 milliarder kroner i 2013, 30 prosent mer enn i 2010. Les om hvordan SSB kom frem til tallene, og hvordan grensen trekkes mellom leverandørindustri og øvrig indus...

  Artikkel
 • Høyere industripriser unntatt i petroleumsindustrien

  Etter flere år med stigende priser for samlet industri i PPI begynte veksten å avta våren 2011. Utflatingen har vedvart og skyldes særlig lavere oljepriser. Industri utenom petroleums- og kullindustrien viser derimot en sterkere prisvekst i perioden.

  Artikkel
 • Minifakta om Norge 2015

  Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

  Publikasjon
 • Ringvirkninger av petroleumsnæringen i norsk økonomi

  Rapporter 2015/08

  239 000 sysselsatte i den norske økonomien kan knyttes til petroleumsnæringen. Alle næringer leverer produkter til petroleumsnæringen, viser denne rapporten som analyserer og tallfester leveransene fra øvrige norske næringer til petroleumsnæringen.

  Publikasjon
 • Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2013

  Rapporter 2015/05

  Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumssektoren, dvs. næringene som utvinner olje og gass, tjenester tilknyttet utvinningen, bygging og innredning av oljeplattformer og drift av forsyningsbaser.

  Publikasjon