Rapporter 2015/48

Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2014

Mellom 2013 og 2014 økte sysselsettingen fortsatt innen petroleumssektoren i Norge, men allerede fra 2012 begynte veksten å avta.

Det siste året har det vært vanskelig ikke å få med seg medias oppslag om tøffe tider i oljenæringen, permitteringer og økende arbeidsledighet i oljefylker på Vestlandet med Rogaland i tet.

Denne rapporten beskriver utviklingen i sysselsettingen i petroleumssektoren fra 2003 og ut 2014. I 4. kvartal 2014 var det 83 779 sysselsatte i petroleumssektoren i Norge. Det er 35 360 flere arbeidsplasser enn i 2003, og en vekst på 6,1 prosent i snitt hvert år. Det er bare ett år i perioden som viste nedgang: I 2009 gikk antall sysselsatte ned med 4,9 prosent. Tre år før, i 2006, økte antall sysselsatte med 12 prosent, som er den høyeste økningen i perioden vi ser på.

Veksten avtar

Nest høyeste økning var i 2012. Da gikk antall sysselsatte opp med 10,9 prosent. Selv om det har vært vekst i årene etter, har den stadig blitt mindre. I 2013 økte antall sysselsatte med 6,5 prosent, og i 2014 bare 2,3 prosent.

Sysselsatte over hele landet

Fylkene Rogaland og Hordaland har desidert størst andel sysselsatte både i Utvinning og tilknyttede tjenester og i Bygging og innredning av plattformer, forsyningsbaser. Hele 60 prosent av de sysselsatte i petroleumssektoren bodde i ett av disse fylkene i 2014. Bare i Rogaland økte antall sysselsatte med 705 personer fra 2013 til 2014.

De som arbeider på sokkelen, har lange friperioder, noe som egner seg godt for langpendling. De sysselsatte er derfor også spredd ut over et stort antall bostedskommuner, men det er relativt få sysselsatte i hver enkelt kommune. I 2014 hadde 424 kommuner minst én innbygger sysselsatt i enten petroleumsnæringene eller relaterte næringer.

Få kvinner i sektoren

Petroleumssektoren skiller seg fra privat sektor både ved at flere har høyere utdanning, og at det er færre kvinner blant de sysselsatte. Kvinneandelen har riktignok økt fra 16,4 prosent i 2003 til 20,8 prosent i 2014. Hele 60,7 prosent av de sysselsatte kvinnene hadde utdanning på universitets- og høyskolenivå, mot 36,5 prosent av de sysselsatte mennene.

Formålet med rapporten er å beskrive omfanget av sysselsettingen og egenskaper ved de sysselsatte i næringer hvor alle virksomheter er direkte eller indirekte er knyttet til olje og gassutvinning. Arbeidet er finansiert av Norsk olje og gass (NOROG).

Om publikasjonen

Tittel

Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2014

Ansvarlig

Anders Ekeland

Serie og -nummer

Rapporter 2015/48

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Norsk olje og gass (NOROG)

Emner

Sysselsetting, Olje og gass

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9245-3

ISBN (trykt)

978-82-537-9244-6

ISSN

1892-7513

Antall sider

35

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt