Publikasjon

Rapporter 2016/37

The wealth of Norwegian oil and gas 1970-2015

Denne publikasjonen er kun på engelsk

Åpne og les publikasjonen i PDF (1.3 MB)

De estimerte resultatene, målt per innbygger i faste 2015-priser, viser at norsk olje- og gassformue allerede har passert sitt toppunkt rundt år 2000 og er nå avtagende. Dette signaliserer en lite bærekraftig utvikling når olje og gass betraktes isolert sett. Dersom det imidlertid tas i betraktning at ressursrenten fra utvinning av olje og gass er investert i andre typer kapital i SPU, vil ikke utviklingen være like bekymringsfull sett i lys av bærekraft.

Forfatter: Gang Liu

Les mer om publikasjonen