Rapporter 2015/05

Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2013

Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumssektoren, dvs. næringene som utvinner olje og gass, tjenester tilknyttet utvinningen, bygging og innredning av oljeplattformer og drift av forsyningsbaser.

Rapporten gir en beskrivelse av sysselsettingen i petroleumssektoren, dvs. næringene som utvinner olje og gass, tjenester tilknyttet utvinningen, bygging og innredning av oljeplattformer og drift av forsyningsbaser. Hovedvekten ligger på situasjonen i 2012 og 2013, men det gis også tall tilbake til 2003.

I 2013 var det 81 921 sysselsatte i petroleumssektoren. Av disse var 76 631 bosatt i Norge, mens 5 290 var bosatt i andre land og var kun i Norge på arbeidsoppdrag. Turnusordninger i jobber på sokkelen, med lange friperioder, gjør disse velegnet for langpendling.

Fra 2012 til 2013 økte sysselsettingen med 5 026 eller 6,5 prosent. Dette er en noe lavere vekst enn fra 2011 til 2012, da veksten var på 10,9 prosent. Blant sysselsatte bosatt i utlandet var økningen på 15,4 prosent, litt opp fra 14,3 prosent fra 2011 til 2012.

Selv om mye av virksomheten i petroleumssektoren er konsentrert til sokkelen og relativt få kommuner særlig på Vestlandet, finner vi at nesten alle landets bosteds¬kommuner har sysselsatte i petroleumssektoren - hele 416 av 428 kommuner. For de fleste av disse kommunene dreier det seg riktignok om svært få personer. Sola og Stavanger var de to bostedskommunene med høyest andel av de sysselsatte knyttet til utvinning og tjenester knyttet til utvinning, med hhv. 16,2 og 15,0 prosent. Stord var bostedskommunen med klart høyest andel av de sysselsatte knyttet til bygging og innredning av plattformer og forsyningsbaser, 17,1 prosent.

De sysselsatte i petroleumssektoren skiller seg fra sysselsatte i privat sektor ellers ved å ha flere med høyere utdanning og en lavere andel kvinner. Kvinneandelen har imidlertid økt fra 16,4 prosent i 2003 til 21,0 prosent i 2013. Veksten har særlig kommet blant kvinner med høyere utdanning. Mens 60,1 prosent av de sysselsatte kvinnene hadde en utdanning på universitets- og høyskolenivå, var tilsvarende andel for menn 37,1 prosent.

Når vi ser på innvandrere sysselsatt i petroleumssektoren sammenlignet med øvrig privat virksomhet, finner vi at petroleumssektoren ikke skiller seg vesentlig fra øvrig privat sektor. Ser vi på utvinning med tilknyttede tjenester så er at andelen innvandrere med bakgrunn fra vesteuropeiske land utenom Norden i denne næringen klart høyere enn for øvrig privat virksomhet. Det hører med til bildet at andelen fra EU-land i Øst-Europa er langt lavere innen utvinning med tilknyttede tjenester enn i bygging av oljeplattformer og i privat sektor ellers.

Om publikasjonen

Tittel

Sysselsatte i petroleumsnæringene og relaterte næringer 2013

Ansvarlig

Anders Ekeland

Serie og -nummer

Rapporter 2015/05

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Olje- og energidepartementet

Emner

Sysselsetting, Olje og gass

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9079-4

ISBN (trykt)

978-82-537-9078-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

33

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt