Lave oljepriser førte til fall i produksjonsverdien

Publisert:

Lavere priser på råolje og naturgass bidro til fall i produksjonsverdien fra olje- og gassutvinning og utvinningstjenester på 126 milliarder i 2015. Det er en stor nedgang på hele 16 prosent fra 2014.

Produksjonsverdien for olje- og gassutvinning og utvinningstjenester endte på henholdsvis 525 milliarder og 137 milliarder kroner i 2015, en samlet nedgang på 16 prosent sammenlignet med 2014. Det var en kraftig nedgang i olje- og gasspriser, men samtidig var det en økning i produksjon av olje og naturgass (målt i Sm3) på henholdsvis 4 prosent og 7 prosent fra året før.

Figur 1

Figur 1.  Samlet produksjonsverdi, produktinnsats og bearbeidingsverdi for de tre olje- og gassnæringene

Prisfallet hadde størst virkning på utvinningsnæringen

Utvinningsnæringen hadde en betydelig reduksjon i produksjonsverdien på 19 prosent i 2015. Samtidig falt investeringene med 10 prosent. Begge deler henger sammen med prisnedgangen på olje og gass.

Produktinnsatsen falt med 10 milliarder kroner, fra 62 milliarder i 2014 til 52 milliarder kroner i 2015. Denne nedgangen kan i stor grad forklares med overgang til nytt spørreskjema (se omtale i Omlegging av skjema i bunnen av artikkelen). Korrigert for effekten av skjemaomleggingen var produktinnsatsen for olje og gassutvinning i 2015 omtrent på samme nivå som i 2014.

Bearbeidingsverdien i utvinningsnæringen falt med 19 prosent og skyldes hovedsakelig den store nedgangen i produksjonsverdien.

Figur 2

Figur 2. Bearbeidingsverdi, etter næring

Liten endring totalt for tjenester tilknyttet olje og gass

Næringen utvinningstjenester ble påvirket i langt mindre grad av prisfallet og hadde kun en svak reduksjon i produksjonsverdien på 0,8 prosent og i produktinnsatsen på 0,4 prosent. Selv om tjenestenæringen totalt sett i 2015 lå på samme nivå som i 2014, var det stor forskjell mellom de ulike selskapene internt i næringen.

Stor nedgang i sysselsetting og lønnskostnader i tjenestenæringen

I 2015 var det 33 399 sysselsatte i tjenestenæringen, en nedgang på 9 prosent fra 2014. Reduksjonen i lønnskostnader var litt mindre, 7 prosent. I utvinningsnæringen var det 26 470 sysselsatte, 3 prosent færre enn i 2014, mens lønnskostnadene økte med 1 prosent. Lønn per sysselsatt økte dermed også i 2015.

Figur 3

Figur 3. Sysselsetting, etter næring

Omlegging av skjema

Strukturstatistikkene, inkludert olje- og gassutvinning og utvinningstjenester, er fra og med 2015 basert på nye spørreskjema. Fra og med årgang 2015 leveres nå alle skjema for strukturstatistikkene via Altinn. For utvinningstjenester er det relativt små endringer i skjemaene, mens for olje og gassutvinning har omleggingen vært mer omfattende. Spesielt blir beregningene av produktinnsatsen berørt (se nærmere omtale i Om statistikken). Samlet sett vurderer SSB at kvaliteten på statistikken er blitt bedre med nytt skjema.

Nytt datagrunnlag for sysselsetting og miljøavgifter

Strukturstatistikken er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. I 2015 ble rapporteringen til NAV samordnet med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB. Det felles rapporteringssystemet kalles A-ordningen. A-ordningen gir generelt et bedre datagrunnlag ved at det er mer korrekt på individnivå, samt at det dekker flere lønnstakerforhold enn Aa-registeret. Det benyttes ny kilde for innhenting av miljøavgifter og tariffinntekter.