8397_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8397
Stort investeringsfall i 2009
statistikk
2010-03-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stort investeringsfall i 2009

Norske industribedrifter investerte for langt mindre i 2009 enn i 2008. Foreløpige tall tyder på en ytterligere nedgang i 2010.

Endelige tall for 2009 viser at utførte investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning beløp seg til 39,1 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er 20 prosent mindre enn i 2008, men resultatet ligger godt over det historiske gjennomsnittet. Et lavere investeringsnivå i industrien var årsaken til nedgangen. Foreløpige tall for 2010 antyder en ytterligere reduksjon i investeringene, og nok en gang er det industrien som trekker ned tallene. Positiv utvikling i kraftforsyning veier opp for deler av dette.

Utførte investeringer 1990-2009. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner

Kraftig nedgang i industriinvesteringene

Målt i løpende priser utgjorde summen av utførte investeringer i industrien 21,9 milliarder kroner i 2009. Dette gir en reduksjon på hele 33 prosent fra 2008, men nivået var fortsatt høyere enn i et normalår. Avslutning av flere store prosjekter innenfor solcellerelatert virksomhet (kjemiske råvarer) forklarer deler av nedgangen. I tillegg registreres det et fall i det generelle investeringsnivået. Overkapasitet og usikre fremtidsutsikter som følge av den internasjonale finanskrisen (se Konjunkturbarometeret ) medvirket sannsynligvis til dette. Andre industrinæringer med et betydelig lavere investeringsnivå i 2009 enn i 2008 var maskinindustri og metallindustri. Investeringene i næringsmiddel- og drikkevaremiddelindustrien gikk også noe ned, men holdt seg på et høyt nivå.

Sesongjusterte tall for utførte investeringer i industrien viser en nedgang på 9 prosent fra 3. til 4. kvartal 2009.

Industrien forventer et enda lavere investeringsnivå i 2010

Foreløpige tall for 2010 antyder en nedgang på 14 prosent i industriinvesteringene - målt i løpende priser. Utsikter til et langt lavere investeringsnivå innenfor oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri er en viktig årsak til dette. Samlede investeringer i næringene maskinindustri samt gummi, plast og mineralsk industri ligger også an til å bli mye lavere i 2010 enn i 2009. En gradvis omlegging til færre og større produksjonsenheter bidrar til et svært høyt investeringsnivå i næringsmiddel- og drikkevareindustrien. Foreløpige tall for 2010 viser at denne næringen vil stå for om lag en tredjedel av investeringene i norsk industri.

Utførte investeringer per kvartal i industrien. 1. kvartal 1999-4. kvartal 2009. 2005=100

Høye tall for bergverksdrift

I 2009 utgjorde summen av utførte investeringer i bergverksdrift 2,5 milliarder kroner - målt i løpende priser. Sett i et historisk perspektiv er dette et uvanlig høyt nivå. To store prosjekter som sammenfaller i tid medvirket sterkt til oppgangen. Foreløpige tall for 2010 tyder på at investeringene vil holde seg høye.

Nedjusterte anslag for 2010

Endelige tall for 2009 viser at utførte investeringer i kraftforsyning beløp seg til 14,8 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er om lag samme nivå som i 2008. Foreløpige tall for 2010 er justert noe ned fra foregående undersøkelse. Forklaringen er at oppstart av tre mellomstore vannkraftprosjekter er skjøvet ut i tid. Til tross for dette er det ventet at investeringene vil øke med 11 prosent.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2008,
registrert i
1. kv. 2008
Antatt 2009,
registrert i
1. kv. 2009
Antatt 2010,
registrert i
1. kv. 2010
Utført 2008,
registrert i
1. kv. 2009
Utført 2009,
registrert i
1. kv. 2010
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 45 724 38 346 37 344 48 793 39 097
Bergverksdrift  901  901 1 363 1 074 2 459
Industri 30 270 22 503 19 341 32 861 21 871
Kraftforsyning 14 552 14 942 16 640 14 858 14 767