8397
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8397
Stort investeringsfall i 2009
statistikk
2010-03-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning1. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stort investeringsfall i 2009

Norske industribedrifter investerte for langt mindre i 2009 enn i 2008. Foreløpige tall tyder på en ytterligere nedgang i 2010.

Endelige tall for 2009 viser at utførte investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning beløp seg til 39,1 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er 20 prosent mindre enn i 2008, men resultatet ligger godt over det historiske gjennomsnittet. Et lavere investeringsnivå i industrien var årsaken til nedgangen. Foreløpige tall for 2010 antyder en ytterligere reduksjon i investeringene, og nok en gang er det industrien som trekker ned tallene. Positiv utvikling i kraftforsyning veier opp for deler av dette.

Utførte investeringer 1990-2009. Industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner

Kraftig nedgang i industriinvesteringene

Målt i løpende priser utgjorde summen av utførte investeringer i industrien 21,9 milliarder kroner i 2009. Dette gir en reduksjon på hele 33 prosent fra 2008, men nivået var fortsatt høyere enn i et normalår. Avslutning av flere store prosjekter innenfor solcellerelatert virksomhet (kjemiske råvarer) forklarer deler av nedgangen. I tillegg registreres det et fall i det generelle investeringsnivået. Overkapasitet og usikre fremtidsutsikter som følge av den internasjonale finanskrisen (se Konjunkturbarometeret ) medvirket sannsynligvis til dette. Andre industrinæringer med et betydelig lavere investeringsnivå i 2009 enn i 2008 var maskinindustri og metallindustri. Investeringene i næringsmiddel- og drikkevaremiddelindustrien gikk også noe ned, men holdt seg på et høyt nivå.

Sesongjusterte tall for utførte investeringer i industrien viser en nedgang på 9 prosent fra 3. til 4. kvartal 2009.

Industrien forventer et enda lavere investeringsnivå i 2010

Foreløpige tall for 2010 antyder en nedgang på 14 prosent i industriinvesteringene - målt i løpende priser. Utsikter til et langt lavere investeringsnivå innenfor oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri er en viktig årsak til dette. Samlede investeringer i næringene maskinindustri samt gummi, plast og mineralsk industri ligger også an til å bli mye lavere i 2010 enn i 2009. En gradvis omlegging til færre og større produksjonsenheter bidrar til et svært høyt investeringsnivå i næringsmiddel- og drikkevareindustrien. Foreløpige tall for 2010 viser at denne næringen vil stå for om lag en tredjedel av investeringene i norsk industri.

Utførte investeringer per kvartal i industrien. 1. kvartal 1999-4. kvartal 2009. 2005=100

Høye tall for bergverksdrift

I 2009 utgjorde summen av utførte investeringer i bergverksdrift 2,5 milliarder kroner - målt i løpende priser. Sett i et historisk perspektiv er dette et uvanlig høyt nivå. To store prosjekter som sammenfaller i tid medvirket sterkt til oppgangen. Foreløpige tall for 2010 tyder på at investeringene vil holde seg høye.

Nedjusterte anslag for 2010

Endelige tall for 2009 viser at utførte investeringer i kraftforsyning beløp seg til 14,8 milliarder kroner - målt i løpende priser. Dette er om lag samme nivå som i 2008. Foreløpige tall for 2010 er justert noe ned fra foregående undersøkelse. Forklaringen er at oppstart av tre mellomstore vannkraftprosjekter er skjøvet ut i tid. Til tross for dette er det ventet at investeringene vil øke med 11 prosent.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2008,
registrert i
1. kv. 2008
Antatt 2009,
registrert i
1. kv. 2009
Antatt 2010,
registrert i
1. kv. 2010
Utført 2008,
registrert i
1. kv. 2009
Utført 2009,
registrert i
1. kv. 2010
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 45 724 38 346 37 344 48 793 39 097
Bergverksdrift  901  901 1 363 1 074 2 459
Industri 30 270 22 503 19 341 32 861 21 871
Kraftforsyning 14 552 14 942 16 640 14 858 14 767

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB