8403_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kis/arkiv
8403
Venter høye 2010-tall for kraftforsyning
statistikk
2009-06-02T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
kis, Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, antatte investeringer, utførte investeringer, investeringsnivå, investeringsanslagEnergi, Industri og bergverksdrift, Energi og industri
false

Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning2. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Venter høye 2010-tall for kraftforsyning

Anslagene for neste år antyder ytterligere nedgang i industriinvesteringene, men høye tall for kraftforsyningsnæringen sørger for å opprettholde samlet investeringsnivå.

Investeringsanslag 1989-2009 registrert i 2. kvartal samme år. Millioner løpende kroner

Nye anslag for 2010 viser stabil utvikling i samlet investeringsnivå. Utsikter til sterk vekst i investeringer i kraftforsyning veier opp for en ytterligere nedgang i industriinvesteringene. Statistisk sentralbyrå minner om at det alltid er en viss usikkerhet knyttet til anslag gitt på et så tidlig tidspunkt. Foreløpige tall for 2009 viser at samlede investeringer i industri, bergverksdrift og kraftforsyning vil beløpe seg til i underkant av 41 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Dette gir en nedgang på 14 prosent fra i fjor, og det er industrinæringene som faller mest. Uvanlig høye tall for bergverksdrift trekker i motsatt retning.

Venter økte investeringer i kraftforsyning

Foreløpige tall for 2009 viser at samlede investeringer i kraftforsyning vil beløpe seg til om lag 14,4 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Dette gir en nedgang på 8 prosent fra i fjor, men nivået er fortsatt høyt sett i et historisk perspektiv. 2010-tallene antyder kraftig vekst i investeringene. Disse er hele 31 prosent høyere enn tilsvarende tall for i år. Flere store prosjekter innenfor produksjon og distribusjon av fjernvarme er en medvirkende årsak til dette. Økt fokus på oppgradering og utbygging av elektrisitetsnettet er en annen faktor som spiller inn.

Nedgang i industriinvesteringene

Industriinvesteringene i 2009 beregnes til 24,5 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Anslaget er 21 prosent lavere enn tilsvarende tall for i fjor, men er fortsatt ganske høyt sett i et historisk perspektiv. Ferdigstillelse av enkelte store prosjekter innenfor oljeraffinering og kjemisk industri forklarer noe av nedgangen. I tillegg registreres et markert fall i det generelle investeringsnivået. Overkapasitet blant industribedriftene som en følge av svekkede konjunkturer (se Konjunkturbarometeret ) er sannsynligvis en medvirkende årsak til dette. En gradvis omlegging til færre og større produksjonsenheter medvirker til et svært høyt investeringsnivå i næringsmiddel- og drikkevareindustrien.

2010-anslaget for industrien ligger 14 prosent under tilsvarende tall for i år. Ferdigstillelse av store prosjekter innenfor oljeraffinering og kjemisk industri er fortsatt en faktor som medvirker til å trekke ned tallene. Det registreres også en ytterligere nedgang i det generelle investeringsnivået, men denne forventes ikke å bli like sterk som i 2009. Samlede investeringer i næringsmiddel- og drikkevareindustrien forventes å bli høye også neste år.

Høye tall for bergverksdrift

For 2009 beregnes samlede investeringer i bergverksdrift til i overkant av 2 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Dette gir en vekst på hele 94 prosent fra i fjor og er det høyeste resultatet som er registrert for denne næringen. To store enkeltprosjekter som sammenfaller i tid er en medvirkende årsak til utviklingen. 2010-tallene tyder på et lavere investeringsnivå neste år.

Utførte og antatte investeringer i alt i industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Millioner løpende kroner
  Antatt 2008,
registrert
i 2. kvartal 2007
Antatt 2009,
registrert
i 2. kvartal 2008
Antatt 2010,
registrert
i 2. kvartal 2009
Utført og antatt 2008,
registrert
i 2. kvartal 2008
Antatt 2009,
registrert
i 1. kvartal 2009
Utført og antatt 2009,
registrert
i 2. kvartal 2009
Industri, bergverksdrift og kraftforsyning 31 515 33 354 33 981 47 545 38 346 40 918
Bergverksdrift  221 1 347  900 1 065  901 2 061
Industri 19 994 19 891 17 201 30 859 22 503 24 485
Kraftforsyning 11 299 12 116 15 880 15 621 14 942 14 373

Viktig melding: Overgang til ny næringsklassifisering

Fra og med 2009-årgangen tar man i bruk en ny versjon av norsk Standard for næringsgruppering (SN2007). Undersøkelsen vil påvirkes av endringen i nomenklaturen fra og med frigivningen av verditall for utførte investeringer i 1. kvartal 2009. Klikk her for å lese mer om hva dette vil bety for brukere, beregninger og publiseringer .