202925_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/kbar/kvartal
202925
Negative signaler fra industrien
statistikk
2015-07-30T10:00:00.000Z
Energi og industri;Nasjonalregnskap og konjunkturer
no
kbar, Konjunkturbarometer for industri og bergverk, faktisk og forventet utvikling, produksjon, sysselsetting, ordretilgang, markedspriser, ressursknapphet, flaskehalser, kapasitetsutnytting, sammensatt konjunkturindikatorIndustri og bergverksdrift, Konjunkturer, Energi og industri, Nasjonalregnskap og konjunkturer
false
Konjunkturbarometeret gir et aktuelt bilde av situasjonen for industri og bergverk. I 2. kvartal 2015 kom det negative signaler fra industrien.

Konjunkturbarometer for industri og bergverk2. kvartal 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Negative signaler fra industrien

Norske industriledere melder om en nedgang i både totalt produksjonsvolum og ordretilgang i 2. kvartal 2015. Svake tall hos produsenter av investeringsvarer er hovedårsaken til nedgangen. Forventningene til 3. kvartal er negative innenfor store deler av industrien.

Industri og bergverksdrift. Utvalgte indikatorer. Diffusjonsindeks. Glattet sesongjustert1
2. kvartal 2015
Faktisk utvikling fra foregående kvartalForventet utvikling i kommende kvartal
1En diffusjonsindeks beregnes etter følgende formel: (andel som har svart: større) + 0,5 * (andel som har svart: uendret). Diffusjonsindeksen har en vendepunktsverdi på 50. En verdi over 50 indikerer vekst i kjennetegnet, og motsatt for en verdi under 50.
Totalt produksjonsvolum46,447,6
Gjennomsnittlig kapasitetsutnytting46,647,9
Gjennomsnittlig sysselsetting41,337,2
Ordretilgang fra hjemmemarkedet41,344,0
Ordretilgang fra eksportmarkedet41,845,5
Samlet ordrebeholdning40,743,5
Priser på produkter ved salg til hjemmemarkedet49,149,1
Priser på produkter ved salg til eksportmarkedet47,647,3

Konjunkturbarometeret for 2. kvartal 2015 viser en nedgang i industriproduksjonen sammenlignet med 1. kvartal. For produsenter av investeringsvarer er nedgangen tydeligst, og denne reduksjonen gjør at produksjonsvolumet for industrien samlet sett går ned. Nedgangen kommer særlig på grunn av redusert aktivitet hos leverandører til olje- og gassektoren, og da særlig i næringer som maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og -installasjon.

Innsatsvarer hadde en tilnærmet flat utvikling, mens konsumvarer viste en økning i produksjonsvolumet i 2. kvartal. For produsentene av innsatsvarer er det økt produksjon innenfor næringer som kjemiske råvarer og trelast- og trevareindustri. Innenfor konsumvarer er det særlig næringsmiddelindustrien som bidrar til en produksjonsoppgang.

Den samlede sysselsettingen gikk ned i 2. kvartal 2015. Nedgangen kommer hos produsenter innenfor alle de tre varetypene i industrien: innsatsvarer, investeringsvarer og konsumvarer. Innenfor investeringsvarer er det nå svært få industriledere som peker på at mangel på kvalifisert arbeidskraft begrenser produksjonen, mens det er en betydelig økning i andelen som fremhever at etterspørsel og konkurranse er begrensende faktorer.

Redusert etterspørsel etter industriprodukter

Ordretilgangen i hjemme- og eksportmarkedet samt den samlede ordrebeholdningen i industrien gikk tydelig ned i 2. kvartal. Nedgangen kommer fra både produsenter av innsatsvarer og investeringsvarer. Markedsforholdene er spesielt dårlige for produsenter av investeringsvarer som opplever klart lavere ordretilgang fra både hjemme- og eksportmarkedet. Nedgangen var tydelig innenfor næringer som omfatter leverandører til olje- og gassektoren, slik som bygging av skip og oljeplattformer og maskinindustrien.

For produsenter av innsatsvarer er fallet i ordretilgangen størst på hjemmemarkedet, men også eksportmarkedet viser nedgang. Næringene kjemiske råvarer og metallindustri viser imidlertid vekst i eksportordrene i 2. kvartal, mens eksportprisene viser negativ utvikling for begge næringer. Produsenter av konsumvarer hadde en økning i både ordretilgang og priser, og det var særlig næringsmiddelindustrien som bidro til oppgangen.

Venter videre nedgang i 3. kvartal 2015

Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 3. kvartal 2015 er negativ og på sitt laveste nivå siden 1. kvartal 2009. Vedtatte investeringsplaner nedjusteres, og det ventes at sysselsetting, ordrebeholdning og priser vil falle. Den forventede utviklingen påvirkes spesielt av at produsenter av investeringsvarer melder om dårligere utsikter for 3. kvartal. Det forventes at etterspørselen i markedet vil avta, og det er også anslått fall i investeringene i olje- og gassvirksomheten i 2015. Produsenter av innsatsvarer er også pessimistiske i sin generelle bedømmelse av 3. kvartal, mens produsenter av konsumvarer er mer optimistiske.

Sammensatt konjunkturindikator for industrien falt fra -4 til -8 (sesongjusterte nettotall) i 2. kvartal og lå dermed godt under det historiske gjennomsnittet. Her må vi tilbake til 2. kvartal 2009 for å finne et tilsvarende lavt nivå. Nedgangen var særlig sterk for produsenter av investeringsvarer. Lavere ordrebeholdning og forventet nedgang i produksjonen er hovedårsakene til det samlede fallet hos disse produsentene. Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende periode, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. For internasjonale sammenligninger av sammensatt konjunkturindikator henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat (EU), Konjunkturinstituttet (Sverige) og Danmarks Statistik.

Kapasitetsutnyttingsgraden i industrien faller

Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien beregnes til 77,8 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2015. Dette er det laveste nivået som er registrert siden 2. kvartal 2010. Resultatet ligger også under det historiske gjennomsnittet. For internasjonale sammenligninger av gjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien henviser Statistisk sentralbyrå til Eurostat.

Gjennomsnittlig antall arbeidsmåneder som dekkes av industriens ordrebeholdning, var i 2. kvartal noe ned fra forrige kvartal, men ligger fortsatt over det historiske gjennomsnittet. Indikator for ressursknapphet gikk ned i 2. kvartal 2015. Dette forklares med at det meldes om mindre knapphet på arbeidskraft, og færre industriledere melder om full kapasitetsutnyttelse.

Aktualitet

Datagrunnlaget er samlet inn i perioden fra 10. juni 2015 til 27. juli 2015.

Vurdering av næringer for 2. kvartal 2015 og utsiktene på kort sikt¹

1 Samlet vurdering av nåsituasjonen og forventet utvikling på kort sikt.

2 Meget god: ++, God: +, På det jevne: ~, Svak: - ,Meget svak: -- , God, men med enkelte negative tegn: +(-), Situasjon der + og - faktorer jevner ut hverandre: +/-, Svak, men med enkelte positive tegn: -(+)

Næring

Vurdering2
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri+
Trelast- og trevareindustri+
Papir- og papirvareindustri+(-)
Kjemiske råvarer+(-)
Ikke-jernholdige metaller-(+)
Metallvareindustri-
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri-(+)
Maskinindustri--
Bygging av skip og oljeplattformer--
Maskinreparasjon og -installasjon-

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB