Årsendring i industriomsetningen fra 2015 til 2016

Et krevende år for industrien

Publisert:

Industriomsetningen falt med 7,5 prosent fra 2015 til 2016. Både hjemme- og eksportmarkedet hadde en nedgang, men det var særlig fallet i eksportmarkedet som trakk industriomsetningen ned.

Fra 2015 til 2016 gikk industriomsetningen ned fra 818 til 757 milliarder kroner, ifølge statistikken omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Dette tilsvarer en årsendring på -7,5 prosent. Årsendringer for hjemme- og eksportmarkedet var på henholdsvis -5,8 og -9,9 prosent i samme periode. 

Tabell 1. Omsetning. Årstall, etter næring. Ujusterte serier. Millioner kroner

Til tabellen

Fra bonanza til ordretørke

I perioden 2011 til 2014 var det en betydelig vekst i industriomsetningen. Mye av veksten skyldtes vekst i investeringsaktivitet i olje- og gassektoren som ga god inntjening for den petroleumsrettede leverandørindustrien. I denne perioden hadde leverandørindustrien en omsetningsvekst på 36 prosent, men ved årsskiftet 2014/2015 begynte en fallende utvikling som fortsatte gjennom 2016.

Industriomsetningen nådde en topp i 2014 på 830 milliarder kroner. Den petroleumsrettede leverandørindustrien stod da for 33 prosent av den samlede omsetningen. Denne andelen var i 2016 redusert til 25 prosent. Nedgangen for leverandørindustrien fra 2015 til 2016 var på hele 23 prosent, mens øvrig industri var om lag uendret i samme periode. 

Figur 1. Industriomsetning

Industri unntatt pet.leverandørindustri Petroleumsrettet leverandørindustri
2010 537429 216400
2011 560815 198460
2012 566926 231558
2013 569391 256731
2014 559086 270632
2015 570726 247549
2016 566424 190542

Redusert investeringsaktivitet i olje- og gassektoren i Norge påvirket omsetningen på hjemmemarkedet for næringer som er gruppert som leverandørindustri allerede i 2014. Denne utviklingen har fortsatt siden. Imidlertid viste eksportmarkedet fortsatt vekst i 2015 grunnet flere leveranser av ferdigstilte prosjekter til utlandet og svekket norsk valutakurs. Svekkelsen av oljeprisen gjennom 2015 og 2016 med påfølgende reduksjon i oljeinvesteringer globalt trakk eksportmarkedsomsetningen for leverandørindustrien betydelig ned i 2016. 

Figur 2. Omsetningen i petroleumsrettet leverandørindustri etter marked. 2011=100

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Total omsetning 100 116.68 129.36 136.37 124.74 96.01
Hjemmemarked 100 118.43 133.31 138.1 112.76 82.97
Eksportmarked 100 113.03 121.16 132.77 149.63 123.11

Oljenedtur og kraftig prisfall i noen næringer trakk industriomsetningen ned

Oljenedturen førte til mindre etterspørsel fra olje- og gassnæringen. Dette resulterte i en kraftig nedgang i både omsetning og produksjonsvolum for næringer knyttet til petroleumsrettet leverandørindustri. Maskinindustri, med et fall på 39 prosent, var den største bidragsyteren til nedgangen i industriomsetningen fra 2015 til 2016. Bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og -installasjon viste også betydelig nedgang på henholdsvis 18 og 12 prosent. Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri samt metallvareindustri, som har betydelige innslag av leverandører til olje- og gassnæringen, gikk også ned i 2016. Produksjonsvolumet innen disse næringene viste også en negativ utvikling i 2016, ifølge produksjonsindeksen

Prisfall hos noen næringer som har en stor andel av den totale industriomsetningen, var også en medvirkende årsak til nedgangen. Næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, som stod for om lag 14 prosent av den totale industriomsetningen, gikk ned med 17 prosent. Et prisfall på 10 prosent på raffinerte petroleumsprodukter var noe av årsaken til denne nedgangen. 

Figur 3. Omsetning i utvalgte næringer med negativ årsendring. Sesongjusterte tall. 2014=100

Industri Metallvareindustri Maskinindustri Bygging av skip og oljeplattformer Maskinreparasjon og –installasjon oljeraff, kjemisk, farmasøytisk industri Metallindustri
1. kv. 2014 99.9 101.46 91.3 103.82 108.53 106.99 94.89
2. kv. 2014 99.21 98.16 95.36 97.12 98.87 102.25 95.7
3. kv. 2014 100.33 99.45 108.55 97.27 99.72 95.62 100.62
4. kv. 2014 100.56 100.93 104.78 101.79 92.89 95.15 108.79
1. kv. 2015 100.64 91.37 112.78 89.68 89.92 91.73 112.33
2. k.v 2015 99.88 95.18 99.95 93.04 91.56 94.86 111.77
3. kv. 2015 98 88.27 89.97 86.84 89.27 93.3 107.91
4. kv. 2015 95.1 88.63 83.34 74.1 79.87 93.33 99.47
1. kv. 2016 92.55 83.7 72.48 70.83 80.16 80.62 100.69
2. kv. 2016 92.5 84.39 60.68 75.35 75.89 82.62 101.5
3. kv. 2016 90.36 90.3 59.38 65.21 73.09 74.94 104.49
4. kv. 2016 88.46 83.48 46.76 66.46 75.33 71.48 103.83

En annen industrinæring med negativ prisutvikling var metallindustrien, hvor prisene gikk ned med 7,8 prosent fra 2015 til 2016, ifølge produsentprisindeksen. Denne næringen, som stod for om lag 8 prosent av industriomsetningen i 2016, gikk ned med 3,5 prosent. Det var underaggregatet ikke-jernholdige metaller som bidro mest til å dra ned omsetningen.

Næringsmiddelindustrien øker mest

Selv om omsetningen i industrien samlet sett viste en nedgang fra 2015 til 2016, var det en betydelig vekst i næringsmiddelindustrien, der omsetningen økte fra 200 til 215 milliarder kroner. Dette gir en vekst på 7,5 prosent. Denne næringen stod alene for nesten tretti prosent av den totale omsetningen i industrien og er med det den klart største næringen målt etter omsetning. Både hjemme- og eksportmarkedet bidro til oppgangen, med vekst på henholdsvis 6,2 og 13 prosent. 

Underaggregater som bidro mest til denne oppgangen, var:

  • Bearbeiding og konservering av fisk
  • Produksjon kjøtt og av kjøttvarer
  • Produksjon av fôrvarer

Næringsmiddelindustrien hadde en negativ utvikling i produksjonsvolum fra 2015 til 2016, men bedrede markedspriser bidro til økt omsetning for denne næringen. Det var særlig den kraftige prisveksten for fisk og fiskeprodukter som la grunnlaget for næringsmiddelindustriens omsetningsvekst. 

Figur 4. Omsetning i utvalgte næringer med positiv årsendring. Sesongjusterte tall. 2014=100

Industri Næringsmiddelindustri Trelast- og trevareindustri Gummi, plast, mineralsk industri mv.
1. kv. 2014 99.9 96.87 101.12 101.14
2. kv. 2014 99.21 100.35 100.45 96.9
3. kv. 2014 100.33 100.62 97.58 98.3
4. kv. 2014 100.56 102.16 100.85 103.66
1. kv. 2015 100.64 103.72 103.73 104.11
2. kv. 2015 99.88 104.96 105.85 105.39
3. kv. 2015 98 105.66 107.5 105.21
4. kv. 2015 95.1 108.96 105.99 105.17
1. kv. 2016 92.55 113.57 108.38 105.42
2. kv. 2016 92.5 113.44 107.84 108.38
3. kv. 2016 90.36 113.84 109.29 108.47
4. kv. 2016 88.46 115.94 109.05 110.21

I tillegg hadde gummi, plast og mineralsk industri en omsetningsvekst på 3,2 prosent, der både pris og produksjonsvolum viste en positiv utvikling. Dette gjaldt spesielt for produksjon av gummi og plastprodukter som viste en betydelig oppgang i 2016. 

Trelast- og trevareindustrien, som stod for 4,1 prosent av den totale industriomsetningen i 2016, hadde en årsvekst på 4,4 prosent. Det var også omsetningsvekst i papir- og papirvareindustri, tekstilindustri samt møbel og annen industri som bidro til å dempe den samlede nedgangen i industriomsetningen. 

Figur 5. Industriomsetning, etter næring

2016 2015
Møbel- og annen industri 16387 15555
Maskinreparasjon og –installasjon 35796 40675
Annen verkstedsindustri 9893 11389
Bygging av skip og oljeplattformer 51476 63109
Maskinindustri 54712 89757
Data-, elektrisk utstyrsindustri 45516 50353
Metallvareindustri 43130 45072
Ikke-jernholdige metaller 46022 48237
Metallindustri 58877 61063
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 48735 47315
Kjemiske råvarer 37345 40486
Oljeraff., kjemisk farmas. Industri 102660 123232
Trykking, grafisk industri 9857 10083
Papir- og papirvareindustri 10711 9444
Trelast- og trevareindustri 30721 29429
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 8956 8426
Næringsmiddelindustri 215032 200024
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 229869 213787

Bedre tider i resten av Skandinavia

Danmark viste en årsvekst på 3,7 prosent, mens Sveriges industriomsetning steg med 1,5 prosent, ifølge EUs statistikkontor, Eurostat.

Årsendringene for industriomsetningen bygger på tall fra omsetningsindeksen

Årsendringene for industriomsetningen bygger på den månedlige statistikken Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Årsendringen beregnes ved å ta forholdet mellom gjennomsnittet av månedsindeksene for aktuelt år og tilsvarende gjennomsnittstall for året før. Årsendringen må ikke forveksles med tolvmånedersendringen som angir endringen i indeksen fra én måned ett bestemt år, til samme måned året etter.

Kontakt