216012_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/oljeinv/kvartal
216012
Investeringene flater ut i 2016
statistikk
2015-06-12T10:00:00.000Z
Energi og industri
no
oljeinv, Olje- og gassvirksomhet, investeringer, petroleumsvirksomhet, oljeutvinning, gassutvinning, rørtransport, letevirksomhet, feltutbygging, oljefelt, gassfelt, letekostnader, investeringskostnaderOlje og gass, Energi og industri
true
Investeringstellingen viser nivå og utvikling for utførte og antatte investeringer i olje- og gass og rørtransport. Nye anslag for 2015 viser en nedgang på 18 prosent.

Olje- og gassvirksomhet, investeringer2. kvartal 2015

Statistikken publiseres fra 3. kvartal 2015 sammen med Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Innhold

Publisert:

Investeringene flater ut i 2016

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass blir i førstegangssanslaget for 2016 oppgitt til 184,9 milliarder kroner. Dette er 1,4 prosent mer enn tilsvarende anslag for 2015 og tyder på stabile investeringer. Samtidig oppjusteres anslagene for 2015 til 190,1 milliarder kroner.

Antatte og påløpte investeringskostnader olje- og gassutvinning og rørtransport, etter anslagstidspunkt og tid
Investeringer (mill. kr)
2013201420152016
Antatte investeringer mai året før194 285208 223182 420184 902
Antatte investeringer august året før204 045215 095185 256.
Antatte investeringer november året før207 815223 259188 570.
Antatte investeringer februar samme år198 678223 724189 049.
Antatte investeringer mai samme år211 303231 700190 095.
Antatte investeringer august samme år212 768227 267..
Antatte investeringer november samme år211 900218 584..
Påløpte investeringer211 883214 310..
Figur 1. Investeringer. Oljevirksomhet. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

Etter at investeringene på norsk sokkel steg kraftig fra 2010 til 2013, flatet investeringsaktiviteten ut og nådde en topp i 2014. De siste investeringstellingene gir indikasjoner på et betydelig fall i investeringsnivået i 2015. Oljeselskapenes førstegangsanslag for 2016 indikerer imidlertid at fallet i investeringene flater ut til neste år.

Mer til utbygging, mindre til felt i drift

Førstegangsanslaget for 2016 oppgis til hele 184,9 milliarder kroner. Dette er 2,5 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2015, gitt i 2. kvartal 2014. Oppgangen kommer innenfor investeringsområdene nedstengning og fjerning samt feltutbygging, mens anslagene indikerer nedgang innenfor kategoriene felt i drift, landvirksomhet og rørtransport.

Investeringene til feltutbygging anslås til hele 59,5 milliarder kroner i 2016. Dette er 5,7 prosent mer enn tilsvarende tall for 2015, gitt i 2. kvartal 2014. Plan for utbygging og drift (PUD) for feltutbyggingen Maria ble levert til myndighetene for godkjenning tidligere dette kvartalet. Dette prosjektet er derfor nå kommet med i investeringstellingen.

Investeringene til felt i drift i 2016 anslås til 69,1 milliarder kroner. Dette er 8,4 prosent mindre enn tilsvarende anslag gitt for 2015 i 2. kvartal 2014.

Optimistiske leteanslag for 2016

Leteinvesteringene i 2016 blir anslått til hele 36,9 milliarder kroner – 10,7 prosent over tilsvarende anslag for 2015, gitt i 2. kvartal 2014. Leteanslagene gitt i 2. kvartal for det neste året er basert på operatørenes foreløpige lisensbudsjett. Gjennom budsjettprosessen på høsten blir disse budsjettforslagene vurdert opp mot oljeselskapenes totale vedtatte investeringsrammer innenfor letevirksomheten. De vedtatte budsjettene blir som regel lavere enn de foreløpige budsjettene. Det er grunn til å tro at det siste årets svake oljeprisutvikling vil gi større avvik enn vanlig mellom budsjettforslag og vedtatte letebudsjetter. Deler av den planlagte letingen kan derfor bli forskjøvet.

Noe høyere anslag for 2015

Investeringene til olje- og gassvirksomheten for 2015, inkludert rørtransport, blir nå anslått til 190,1 milliarder kroner. Dette er 0,6 prosent mer enn oppgitt i forrige kvartal, men hele 18 prosent mindre enn tilsvarende anslag for 2014, gitt i 2. kvartal 2014. Forrige telling indikerte et fall fra 2014 til 2015 på 15,5 prosent. Bakgrunnen for det økte relative fallet nå er at anslaget for 2014, som ble gitt i 2. kvartal 2014, var svært høyt; hele 8,1 prosent høyere enn endelige investeringer for 2014.

Nedgangen kommer innenfor disse investeringsområdene:

  • feltutbygging
  • felt i drift
  • leting
  • rørtransport

Derimot tyder anslagene på oppgang innenfor

  • nedstengning og fjerning
  • landvirksomhet

Det er hovedsakelig innenfor "felt samlet" at investeringene anslås å falle fra 2014 til 2015. Anslaget for felt samlet i 2015 er nå på 138,7 milliarder kroner. Det er 21,6 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2014. Sammenlignet med forrige kvartals telling reduseres feltanslaget med 0,9 prosent.

Anslaget for feltutbygging reduseres med hele 14,5 prosent, mens tallet for felt i drift øker med 11,8 prosent, sammenlignet med forrige kvartals anslag. Nedgangen for feltutbygging og oppgangen for felt i drift har hovedsakelig sin årsak i at noen felt er kommet i drift og dermed overført fra kategorien feltutbygging til kategorien felt i drift i investeringstellingen.

Investeringene til letevirksomheten i 2015 er nå anslått til 27,2 milliarder kroner. Dette er 5 prosent mer enn oppgitt i forrige kvartal. Økningen fra forrige kvartals anslag kommer innenfor undersøkelsesboring. Anslaget er hele 23,7 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2014.

Investeringsaktiviteten i 1. kvartal 2015 ble mindre enn i 4. kvartal 2014

De påløpte investeringene i 1. kvartal utgjorde 47,8 milliarder kroner. Dette er 6,3 prosent mindre enn anslått i forrige kvartal og 7,3 prosent mindre enn de påløpte investeringene i 4. kvartal 2014. Oljeselskapene anslår investeringene i 2. kvartal til å bli 52,3 milliarder kroner. Boreaktiviteten i april og mai i år gir indikasjoner på større aktivitet i 2. kvartal enn i 1. kvartal. Anslaget for 2. halvår er nå på 90 milliarder kroner, som tilsvarer et gjennomsnitt på 45 milliarder kroner for hvert av kvartalene. Nåværende investeringsplaner tyder på økte investeringer i 2. kvartal, mens aktiviteten ser ut til å falle i 2. halvår.

Opplysningene i undersøkelsen er hentet inn fra operatørene på norsk kontinentalsokkel i månedsskiftet mai-juni 2015.

Slås sammen med investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning neste kvartalÅpne og lesLukk

Fra og med 3. kvartalspubliseringen i 2015 blir statistikk for investeringer i olje- og gassvirksomhet (OLJEINV) slått sammen med statistikk for investeringer i industri, bergverk og kraftforsyning (KIS). Sammenslåingen skal gi en mer samlet framstilling av utførte og planlagte investeringer for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Nærmere om avgrensning og definisjoner i statistikkenÅpne og lesLukk

Investeringskategorien feltutbygging dekker aktiviteten fra Plan for utbygging og drift (PUD) blir levert til godkjenning hos myndighetene til produksjonstart. Statistikken dekker ikke utbyggingsprosjekter før de blir besluttet av rettighetshaverne. Før denne beslutningen fattes, kan det i mange tilfeller være stor usikkerhet knyttet til hvor vidt prosjektene i det hele tatt blir realisert, og eventuelt når investeringene vil komme.

Statistikkens datakilde er innrapporterte tall fra operatører av utvinningslisenser innen næringene utvinning av råolje (06.100), utvinning av naturgass (06.200) og rørtransport (49.50). Undersøkelsen er en fulltelling.