Likestilling og familie

Publisert:

Endret:

Bruk av fedrekvoten og andel barn i barnehage er to av de de 12 indikatorene SSB bruker for å måle likestilling. I tillegg har SSB tall fra sysselsettingsstatistikken, som viser hvor mye foreldre jobber, og vi har tidsbruksundersøkelsen som viser blant annet fordelingen av husarbeidet i hjemmet.  

Fedrekvote

I 1993 fikk menn rett til betalt foreldrepermisjon som kun var forbeholdt far. Da var den fire uker lang. Fedrekvoten ble deretter gradvis økt og har de siste årene variert mellom 10 og 14 uker. Andelen fedre som tar ut fedrekvoten er økende. 

Figur 1

Statistikken Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene viser andel fedre som tar ut fedrekvoten. Tallene finnes på kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå. 

Artikkelen "Fedrekvoten forsetter å fenge" (2019) beskriver fedrekvotens historiske utvikling.  

Barnehage

Barnehageplass har vært viktig for likestillingen i Norge. Andelen barn i barnehage fortsetter å øke. Over 90 prosent av barn mellom 1 og 5 år har barnehageplass. 

Se artikkelen "Barnehagedekningen før og nå" (2017) som viser til utviklingen i barnehagedekningen fra 1980 og fram til nå. 

Andel barn i barnehage er en av de 12 indikatorene i likestillingsstatistikken. Du finner også mer tall på barnehager på SSBs utdanningsider.  

Tid med familien

I SSBs Arbeidskraftundersøkelse kan man skille ut foreldre med barn under 18 år og se på forskjeller i hvor mye tid kvinner og menn bruker på jobb i denne livsfasen. Her kan vi også se forskjeller avhengig av alderen på barna. De siste analysene viser at arbeidstiden øker for mødrene, mens den går ned for fedrene. Les artikkelen "Far jobber mindre - mor jobber mer" (2018). 

Husarbeid

SSB har fem ganger gjennomført en omfattende tidsbruksundersøkelse. Denne viser hvor mye vi tid vi bruker på for eksempel jobb, søvn, måltider, husarbeid, idrett etc. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 1970 og sist i 2010.

Tidsbruksundersøkelsen viser at tiden brukt på husarbeid har sunket for kvinner og økt for menn når man sammenligner tallene fra 1970 og 2010. Men kvinner gjør fortsatt mest. 

I rapporten Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 er kapittel 3 (side 83) viet temaet husholdsarbeid som inkluderer både husarbeid og omsorgsarbeid. Her får du en kort og god beskrivelse av utviklingen og fordelingen av disse oppgavene mellom menn og kvinner. 

nettsidene til Bufdir finner du oversiktlige grafer og tabeller basert på SSBs tidsbruksundersøkelse

Historisk statistikk på Facebook

Det er mye gøy og interessant i de historiske statistikkene. I 1969 hadde SSB en undersøkelse kalt "Ønsker og behov for sysselsetting blant gifte kvinner". Tabellen under viser gifte kvinners adgang til kjøleskap og fryser etter husholdningens inntekt. Se flere historiske poster på våre Facebook-sider. Flere av postene kan være et utgangspunkt for diskusjon med elevene. 

Gifte kvinners adgang til kjøleskap og fryser i 1969

 

 

Kontakt