Far jobber mindre – mor jobber mer

Publisert:

Ni av ti fedre og åtte av ti mødre var sysselsatt i 4. kvartal 2017. Arbeidstiden fortsetter å øke for mødrene, mens den går ned for fedrene – særlig småbarnsforeldrene.

Andelen sysselsatte blant foreldre med barn under 18 år var 90 prosent blant fedre og 81 prosent blant mødre i 4. kvartal 2017, viser tall fra Arbeidskraftundersøkelsen. Dette er om lag på samme nivå som for de tre foregående årene.

Endringer i sysselsettingen blant småbarnsfedre

Yngste barns alder har lenge hatt stor betydning for sysselsettingen blant mødre og til dels også blant fedre. Mens småbarnsmødrene sjeldnere var i jobb enn mødrene i alt, var fedrene med de minste barna oftere i jobb enn fedrene i alt.

Dette bildet har endret seg for fedrene de seneste årene. I årene 2006 til 2013 var sysselsettingsandelen for fedrene til de yngste barna stort sett 2-3 prosentpoeng høyere enn gjennomsnittet for fedrene i alt. De seneste årene har denne andelen sunket betydelig og fedre med barn under to år har nå om lag den samme sysselsettingsandelen som fedre i alt.

Blant mødrene har forskjellen i sysselsettingsandeler ligget ganske stabilt på rundt 8 prosentpoeng over hele perioden fra 4. kvartal 2006, som er det første året for denne statistikken.

Økning i arbeidstiden blant mødre

I AKU blir alle som oppgir at de er på jobb en bestemt referanseuke, spurt om hva den faktiske arbeidstiden var denne uken. Figur 1 viser at yngste barns alder trolig har betydning for både fedre og mødres faktiske arbeidstid ved at både mor og far med barn under to år er færre timer på jobb enn gjennomsnittet blant foreldre.

Om vi ser på tidsperioden 2006 til 2017 under ett, har forskjellene i arbeidstiden blant småbarnsforeldrene sammenlignet med foreldre i alt blitt større blant fedrene og mindre blant mødrene; Fedre med små barn har redusert sin arbeidstid mer enn gjennomsnittet for fedre i alt og tilsvarende har mødre med små barn økt sin arbeidstid mer enn gjennomsnittet for mødre i alt. Dette gjelder også for siste år, fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017.

Figur 1. Sysselsatte foreldres gjennomsnittlige faktiske arbeidstid

Fedre med barn under 18 år Fedre med barn under 2 år Mødre med barn under 18 år Mødre med barn under 2 år
4. kv 2006 40.2 39.9 31.4 28.1
4. kv 2007 40.2 39.7 31.5 29.8
4. kv 2008 39.6 38.7 31.8 29.1
4. kv 2009 38.7 37.1 31.3 31.1
4. kv 2010 38.8 37.3 31.9 29.3
4. kv 2011 40 39.5 32.1 31
4. kv 2012 39.3 38.7 31.8 29.7
4. kv 2013 39.3 38.6 31.9 29.5
4. kv 2014 39 37.4 32.4 30.3
4. kv 2015 37.9 36.6 31.5 29.3
4. kv 2016 38.6 37.5 32.2 30.6
4. kv 2017 38.6 37.1 32.8 32.3

Foreldre

Foreldre, antall barn under 18 år og alder på yngste barn er definert på bakgrunn av informasjon fra Befolkningsregisteret per 1. januar året etter statistikkåret. Foreldre er definert som personer som ikke selv er definert som barn i familien (det vil si enten familiens referanseperson eller i par med familiens referanseperson) og som er registrert i en familie der det også er registrert minst ett barn under 18 år. Fedre, i noen grad mødre, med delt omsorg vil være underrepresentert i denne statistikken i og med at barn bare kan registreres med én bostedsadresse. I de fleste tilfeller vil det være mors bostedsadresse.

 

Faktaside

Kontakt