Innvandringa opp att i tredje kvartal

Publisert:

Befolkninga i Noreg vaks med 9 800 personar i tredje kvartal. Dermed var folketalet 5 384 576 ved utgangen av september. Etter at innvandringa i andre kvartal var særs låg, bidrog ein auke i innvandringa i tredje kvartal til oppgangen.

I tredje kvartal i 2020 var den totale innvandringa på 12 000, viser nye tal frå statistikken Befolkning. Som vi kan sjå av figuren nedanfor, liknar dette nivået på innvandringa frå tidlegare kvartal, bortsett frå det mykje spesielle andre kvartalet i 2020.

Figur 1. Innvandring til Norge, per kvartal

Innvandring
2016K3 20573
2016K4 16170
2017K1 15247
2017K2 12440
2017K3 16793
2017K4 13752
2018K1 13325
2018K2 10747
2018K3 15585
2018K4 12895
2019K1 12333
2019K2 10641
2019K3 15009
2019K4 14191
2020K1 10498
2020K2 5248
2020K3 12042

Det er flest norske statsborgarar som flytta til Noreg

Tala for tredje kvartal syner at det – med unnatak av førre kvartal – for fyrste gong sidan andre kvartal 2015 var fleire norske statsborgarar som flytta til Noreg enn som utvandra. I andre kvartal 2020 var det 80 fleire norske statsborgarar som flytta til Noreg enn som flytta frå landet, men i tredje kvartal auka dette talet til 530. Ei så høg nettoinnvandring blant norske statsborgarar er ikkje vanleg, og lyt sjåast i samband med at utvandringa av norske statsborgarar var uvanleg låg samanlikna med same kvartal dei siste åra - medan talet på innvandringar er meir normalt. Det er ikkje urimeleg å tenkje at korona-pandemien har hatt noko å seie for dette uvanlege mønsteret.

Etter norske statsborgarar er det polske, svenske og danske statsborgarar som har flest innvandringar til Noreg i tredje kvartal. Innvandringstala for fleire av dei største gruppene var i tredje kvartal på eit nivå som kan jamførast med tidlegare år, i motsetnad til i andre kvartal, då dei var eksepsjonelt låge.

Figur 2. Innvandring etter statsborgarskap, kvartalsvis for 2020

Kolonne1 2020K1 2020K2 2020K3
Norge 1499 1181 2942
Polen 1161 432 1075
Sverige 472 241 668
Danmark 233 107 463
Litauen 629 242 437

Fødde og døde fylgjer utviklinga frå tidlegare år

Talet på fødde og døde fylgjer utviklinga frå same kvartal i tidlegare år, både for landet og for fylka. Det vart fødd 14 100 born i tredje kvartal, medan 9700 personar døde. Talet på fødde er dermed noko lågare enn for tredje kvartal i tidlegare år, og her vil ikkje moglege korona-effektar verte synlege før dels i fjerde kvartal, men fremst i 2021. Når det gjeld dødelegheita, så kan ein ikkje sjå korkje over- eller underdødelegheit ut frå desse tala. Dette er likt med perioden frå mars og ut juni, kor SSB har sett nøyare på dødelegheita i denne artikkelen.

Oslo kan passere 700 000 innbyggjarar før 2021

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Oslo 697 550 innbyggjarar. Det tyder at Oslo kommune vil passere 700 000 innbyggjarar i fjerde kvartal dersom folkeauken vert omlag like stor som i tilsvarande kvartal dei siste åra. Om dette vert tilfelle er usikkert, no som Oslo og landet elles er inne i ein ny runde med korona-tiltak som mellom anna kan bremse opp innvandringa att.

Innlandet fylke med folkeauke for fyrste gong

Troms og Finnmark og Nordland var fylka med nedgang i folketalet i tredje kvartal, medan Innlandet hadde fyrste kvartalsvise auke i befolkninga sidan fylket tok til i byrjinga av 2020. Vestland, Trøndelag og Oslo har igjen folkeauke no når innvandringa har auka att, etter at dei hadde folkenedgang i andre kvartal.

Figur 3. Folkeauke etter fylke, kvartalsvis 2020

2020K1 2020K2 2020K3
Viken 1412 3199 3050
Oslo 1163 -571 3463
Innlandet -575 -328 62
Vestfold og Telemark 296 1023 470
Agder 351 -13 861
Rogaland 882 567 442
Vestland 679 -199 1045
Møre og Romsdal -78 54 -1
Trøndelag - Trööndelage 659 -380 1444
Nordland -184 -155 -555
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku 170 -745 -512

Kontakt