Statistikkområde

Arbeid og lønn: Arbeidsledighet

Alt innhold for delområdet arbeidsledighet

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Bruddberegninger av AKU-omleggingen

  Ved beregning av bruddanslag for arbeidsledighet og sysselsetting som følge av AKU-omleggingen i 2021, har vi benyttet en tidsseriemodell. Modellen sammenligner utviklingen i AKU med utviklingen i registervariable.

  Artikkel
 • Stabil sysselsetting

  Foreløpige brudd- og sesongjusterte tall fra AKU viser nærmest uendret nivå på antall sysselsatte fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Usikkerheten knyttet til endringstallene fra AKU er større enn normalt fordi det i tillegg til utvalgsusikke...

  Artikkel
 • Litt over 9 prosent ledige blant innvandrere

  Den registrerte ledigheten blant innvandrere gikk opp fra 5,0 prosent i 4. kvartal 2019 til 9,2 prosent i 4. kvartal 2020. I befolkningen ellers gikk ledigheten opp fra 1,5 til 2,7 prosent. Ledigheten beregnes i prosent av arbeidsstyrken.

  Artikkel
 • Flere ledige og færre i arbeid

  I fjerde kvartal 2020 var 67,0 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i arbeid. Det er en nedgang på 0,9 prosentpoeng fra samme periode året før. Arbeidsledigheten var på 4,8 prosent, en oppgang på 1,0 prosentpoeng. Arbeidsstyrken var om lag u...

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 5 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 143 000 arbeidslause i november 2020. Det utgjorde 5,0 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,2 prosentpoeng frå august.

  Artikkel
 • Den registrerte ledigheten økte mest blant dem med videregående utdanning

  Fra november 2019 til november 2020 økte den registrerte ledigheten blant dem med videregående skole som høyeste fullførte utdanning med 16 641 personer. Dette var utdanningsgruppen med den største økningen i denne perioden.

  Artikkel
 • Uendra arbeidsløyse

  Den sesongjusterte arbeidsløysa var på 5,2 prosent i oktober, uendra frå juli. Talet på sysselsette gjekk opp med 21 000 i løpet av same periode, også dette justert for sesongvariasjonar.

  Artikkel
 • Auke i sysselsettinga

  Justert for sesongvariasjonar blei det 17 000 fleire sysselsette frå juni til september, som ga ein auke på 0,3 prosentpoeng i sysselsettingsprosenten.

  Artikkel
 • 9,5 prosent av innvandrerne er ledige

  Den registrerte ledigheten blant innvandrere gikk opp fra 5,5 prosent i 3. kvartal 2019 til 9,5 prosent i 3. kvartal 2020. I befolkningen ellers gikk ledigheten opp fra 1,7 til 3,2 prosent. Ledigheten blant innvandrere var med andre ord omtrent tr...

  Artikkel
 • Nedgang i arbeidsstyrken

  I 3. kvartal 2020 var 70,9 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i arbeidsstyrken, ned 0,4 prosentpoeng fra samme kvartal året før. Nedgangen i arbeidsstyrken var sterkest blant menn.

  Artikkel
 • Stabilt antall arbeidsledige

  Ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var det små endringer i tallet på arbeidsledige fra august til september.

  Artikkel
 • Færre arbeidsledige

  Ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var det færre arbeidsledige i august enn i juli. Det var fortsatt langt flere arbeidsledige i august enn før koronakrisen inntraff.

  Artikkel
 • Flere arbeidsledige i juli

  Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var det 57 000 flere arbeidsledige i juli enn i februar. Arbeidsledighetsprosenten lå på 5,8 prosent i juli, opp 2 prosentpoeng fra februar.

  Artikkel
 • Innvandrerledigheten på nesten 14 prosent

  Den registrerte arbeidsledigheten blant helt ledige innvandrere lå på 13,7 prosent i andre kvartal 2020. Tilsvarende tall for befolkningen eksklusive innvandrere var 4,9 prosent.

  Artikkel
 • Fortsatt høy arbeidsledighet

  Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at det var 31 000 flere arbeidsledige i juni enn i februar. Ledigheten var på 4,9 prosent i juni, mot 3,8 prosent i februar.

  Artikkel