254398_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar
254398
Andelen sysselsatte i offentlig forvaltning størst i Nord-Norge
statistikk
2016-05-27T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn;Svalbard
no
regsys, Sysselsetting, registerbasert, arbeidsmarked, sysselsatte, arbeidstid, yrker (for eksempel sykepleiere, kokker, bilmekanikere), utdanningsnivå, pendling, næringer (for eksempel industri, offentlig administrasjon, overnattingsvirksomhet), offentlig sektor, privat sektorArbeid og lønn, Sysselsetting, Arbeid og lønn, Svalbard
false
I 4. kvartal 2015 hadde 814 000 personer i Norge sin hovedjobb i statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning, som sammen utgjør offentlig forvaltning.

Sysselsetting, registerbasert2015, 4. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Andelen sysselsatte i offentlig forvaltning størst i Nord-Norge

Prosentvis var det flest sysselsatte i offentlig forvaltning i de tre nordligste fylkene. Den laveste andelen finner vi i Oslo.

Sysselsatte 15-74 år, etter arbeidsstedsfylke og sektor. Personer og prosent. 4. kvartal 20151
2015
Sysselsatte i alt2Offentlig forvaltningHerav statlig forvaltning
SysselsatteProsentSysselsatteProsent
1Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder. For 4. kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU). Tidligere år var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015 tallene.
2Vi gjør oppmerksom på at Svalbard, Jan Mayen og Kont. sokkelen er med i «sysselsatte i alt» for hele landet. Summen av fylkene er dermed ikke lik totalen.
Hele landet2 587 704814 02031,5294 12111,4
Østfold115 87338 00732,810 8689,4
Akershus263 58174 31728,223 0868,8
Oslo451 379117 49726,072 35016,0
Hedmark86 16432 99838,310 82512,6
Oppland86 78531 21236,08 6109,9
Buskerud123 36836 38629,510 5678,6
Vestfold104 52433 52732,110 1029,7
Telemark73 88526 76036,27 0309,5
Aust-Agder47 33217 02236,04 4729,4
Vest-Agder86 86427 68531,98 0739,3
Rogaland237 08263 83326,917 5087,4
Hordaland253 69378 07530,829 14511,5
Sogn og Fjordane53 76919 69236,64 9339,2
Møre og Romsdal127 70240 64031,810 4478,2
Sør-Trøndelag161 76656 60235,024 86515,4
Nord-Trøndelag61 74222 55036,56 18510,0
Nordland113 94045 48039,914 50612,7
Troms - Romsa82 56535 98243,615 59918,9
Finnmark - Finnmárku36 59615 37042,04 75213,0

I 4. kvartal 2015 hadde 814 000 personer i Norge sin hovedjobb i statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning, som sammen utgjør offentlig forvaltning. Dette svarer til 31,5 prosent av alle sysselsatte i Norge. I overkant av 1,77 millioner sysselsatte jobbet i privat sektor (inkludert offentlige foretak).

Andelen sysselsatte i offentlig forvaltning var høyest i Troms med 43,6 prosent, fulgt av Finnmark og Nordland med henholdsvis 42 og 39,9 prosent. Lavest andel sysselsatte i offentlig forvaltning var det i Oslo med 26 prosent. Andre fylker med lav andel i offentlig forvaltning var Rogaland (26,9 prosent) og Akershus (28,2 prosent).

Hvis vi ser kun på statlig forvaltning, finner vi at Troms også hadde den høyeste andelen sysselsatte i denne delen av forvaltningen med 18,9 prosent. Oslo hadde den nest høyeste andelen (16 prosent). Lavest andel hadde Rogaland med 7,4 prosent, fulgt av Møre og Romsdal og Buskerud med henholdsvis 8,2 og 8,6 prosent.

Nytt datagrunnlag

Registerbasert sysselsettingsstatistikk er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. Hovedkilden fram til og med 2014 var NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret). I 2015 ble rapporteringen til NAV til dette registeret samordnet med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB. Det felles rapporteringssystemet kalles a-ordningen. A-ordningen gir generelt et bedre datagrunnlag ved at det er mer korrekt på individnivå samt at det dekker flere lønnstakerforhold enn Aa-registeret. Videre gir det mulighet for hyppigere statistikk for lønnstakere. Den vil kunne gi svært detaljerte tall for utviklingen på arbeidsmarkedet. Det gjelder blant annet tall ned på kommunenivå fordelt på alder og næring.

Endring i tidsserien

Ved overgangen til det nye datagrunnlag fra 2014 til 2015 får vi mer presise tall for antall sysselsatte. Antall sysselsatte er 60 000 lavere i det nye datagrunnlaget enn ved det gamle opplegget, som tok utgangspunkt i landstallet for sysselsatte i Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU). I forhold til totalt antall sysselsatte er forskjellen beskjeden, 2,4 prosent, men det gjør at registertall for antall sysselsatte i 4. kvartal 2014 sammenlignet med 4. kvartal 2015 ikke uttrykker en faktisk endring. Når man ønsker endringstall på landsnivå mellom 2014 og 2015 bør man derfor bruke AKU med tall for sysselsatte i befolkningen i Norge. Man kan også bruke kvartalsvis nasjonalregnskap som gir tall for sysselsatte etter næring. Kvartalsvis nasjonalregnskap inkluderer også de som arbeider i Norge uten å være en del av den norske befolkningen.

Samlet sett vurderer SSB at kvaliteten på den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er blitt bedre fra og med 2015. På grunn av datautfordringer også i det nye registeret publiserer vi denne gangen ikke tabeller med fordeling på arbeidstid. Det arbeides med å forbedre kvalitet på rapporteringen, samtidig som SSB tester ut metoder for å justere for mangler ved rapporteringen. Tabeller over arbeidstid vil derfor komme etter hvert.

Endringen i tidsserien er nærmere omtalt i artikkelen Nærmere om forholdet mellom gammel og ny statistikk

Se mer om varabelen yrke.

Sammenheng mellom statistikkeneÅpne og lesLukk

Sysselsettingen fanges opp på ulike måter i SSBs statistikker. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er basert på ulike registre, der a-ordningen og selvangivelsesregisteret er de to viktigste kildene. AKU er basert på kvartalsvise intervjuer med et utvalg på 24 000 personer. Begge statistikkene er basert på personer som er registrert bosatt i Norge ifølge Folkeregisteret. Kriteriet er at man forventes å oppholde seg minst seks måneder i landet. Nasjonalregnskapet dekker all sysselsetting i innenlandske virksomheter, det vil si virksomheter som forventes å drive produksjon i Norge i minst 12 måneder, uavhengig av at den sysselsatte er registrert bosatt i Norge.

Tall for spesielle grupper frigis utover i juniÅpne og lesLukk

I tillegg til tallene som publiseres her, vil tall for sysselsatte innvandrere bli publisert 8. juni. Sysselsatte innen helse- og sosialtjenester blir publisert 14. juni, og det kommer egen publisering av tall for sysselsatte i kommunal sektor 15. juni. Det vil også bli publisert tall for sysselsatte på korttidsopphold i Norge 27. juni.