Endring i datagrunnlaget for registerbasert sysselsettingsstatistikk

Publisert:

Registerbasert sysselsettingsstatistikk er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. SSBs vurdering er at kvaliteten på den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er blitt bedre.

Registerbasert sysselsettingsstatistikk er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. Hovedkilden fram til og med 2014 var NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret). I 2015 ble rapporteringen til dette registeret samordnet med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB. Det felles rapporteringssystemet kalles a-ordningen. A-ordningen gir generelt et bedre datagrunnlag ved at det er mer korrekt på individnivå, samt at det dekker flere lønnstakerforhold enn Aa-registeret.

Det er to hovedendringer i statistikken fra og med 2015:

  • Nytt datagrunnlag; A-ordningen. Les mer om a-ordningen på Altinn.
  • Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) brukes ikke lenger for å bestemme totalnivået for antall lønnstakere.

Dette innebærer at årgangene fra og med 2015 ikke er sammenlignbare med tidligere årganger.

Bruddet i statistikken er nærmere omtalt i artikkelen «Nærmere om forholdet mellom gammel og ny statistikk».

For å lette sammenligningen med tidligere årganger har SSB laget justerte tall for 4. kvartal 2015. De justerte tallene skal tilsvare det vi ville fått dersom vi fremdeles hadde hatt de gamle kildene i 2015. Se mer informasjon, og lenke til statistikkbanktabeller, i artikkelen «Ny beregning letter sammenligning»

Kontakt