Om avrunding av små tall i sysselsettingsstatistikkene

Publisert:

Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken har mulighet til å gi tall på detaljert regionalt nivå. Når vi lager tall på regionalt nivå får vi utfordringer med få observasjoner i mange tabeller. Derfor blir alle ett- og to-tall avrundet tilfeldig til enten ‘0’ eller ‘3’ av hensyn til personvernet.

Formålet med den registerbaserte sysselsettingsstatistikken er å beskrive sysselsettingen og næringsfordelingen på detaljert regionalt nivå. I mange tabeller fordeler vi også etter ulike variable som kjønn, alder, utdanning, landbakgrunn, mv. Dette fører til at det i noen tilfeller ligger svært få personer til grunn for tallet i en celle, noe som kan føre til at en person blir identifisert. Av hensyn til personvernet blir derfor alle ett- og to-tall avrundet til enten ‘0’ eller ‘3’. Dette gjelder alltid når vi fordeler etter fylke og kommune. Det er noen unntak på landsnivå, da det i de fleste tilfeller vil være svært vanskelig å identifisere enkeltpersoner.

Om avrundingen

Metoden som benyttes avrunder altså alle ett- og to-tall tilfeldig til enten ‘0’ eller ‘3’. Avrundingen skjer på laveste nivå. Summer vil dermed omfatte tall som er avrundet, men metoden forsøker å beholde summene på aggregert nivå så like inndataene (det vil si de ikke-avrundede tallene) som mulig. Det vil likevel bli noen avvik sammenlignet med om man ikke skulle avrundet. Avrundingen innebærer også at tall for fylke/kommuner i en tabell vil kunne avvike noe fra samme tall i en annen tabell. Avvikene er små og betyr ikke noe for tolkningen av resultatene.

For de minste kommunene vil det kunne være mange tall som er avrundet. Selv om avvikene til inndataene er små i absolutte tall vil det i prosent kunne være store avvik.

Om kvalitet

En bør være oppmerksom på at tabeller på detaljert regionalt nivå, har noe større usikkerhet i tallene enn på et mer aggregert nivå. For noen kommuner vil det være til dels store endringer i antall sysselsatte fra et år til det neste. Det er flere forhold som påvirker tolkningen av endringstallene på detaljert nivå:

• Retting av innrapporterte feil vil kunne gi en endring i antall sysselsatte som ikke er reell.

• Feil fordeling av ansatte på virksomheter som har ulikt arbeidssted eller næring, kan føre til at man blir plassert i feil kommune og/eller feil næring.

• Selv når rapporteringen er riktig, kan sammenslåinger og oppdelinger av foretak/virksomheter gi store endringer på detaljert nivå.

Faktaside

Kontakt