Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn fortsetter

Publisert:

Kvinner har ofte lavt betalte yrker, mens menn gjerne har yrker med et høyere lønnsnivå. Men også andre faktorer bidrar til at kvinners månedslønn jevnt over er noe lavere enn menns.

  • Tallene er hentet fra
  • Lønn

I 2017 var median månedslønn for kvinner og menn henholdsvis 38 750 kr og 41 600 kr, som tilsvarer en lønnsratio på 93,1 prosent.

Gjennomsnittlig månedslønn for kvinner i 2017 var 40 860 kr. Det utgjør 86,7 prosent av gjennomsnittlig månedslønn for menn, som lå på 47 140 kr.

Forskjellen mellom median månedslønn og gjennomsnittlig månedslønn skyldes at fordelingen av månedslønn er skjev som følge av noen høye lønninger. Dette gjelder begge kjønn, men skjevheten er mer fremtredende blant menn. Ekstremverdier vil påvirke medianen i mindre grad enn gjennomsnittet.

Datagrunnlag

Denne artikkelen er basert på årsstatistikken «Lønn, alle ansatte» for 2017 (https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnansatt), som ble publisert 1. februar 2018. Alle statistikkmål for månedslønn er beregnet med utgangspunkt i heltidsekvivalenter, dvs. månedslønn dersom man hadde hatt en heltidsstilling.

Større andel med høye lønninger blant menn

Nedre kvartil av månedslønn blant kvinner i 2017 var 32 590 kr, og øvre kvartil var 45 980 kr. Det betyr at rundt 25 prosent av kvinnene tjente under 32 590 kr per måned. Tilsvarende tjente rundt 25 prosent av kvinnene over 45 980 kr per måned. Blant menn var nedre og øvre kvartil henholdsvis 33 660 kr og 53 550 kr. Den empiriske (observerte) fordelingen av månedslønn for kvinner er altså forskjøvet noe mer til venstre, dvs. mot lavere lønn, sammenlignet med menn (Figur 1).

Det er mer utbredt med høye lønninger blant menn, og det er også en overvekt av menn som mottar de aller høyeste lønningene. Det ser vi ved at fordelingen av månedslønn for menn har en tyngre høyrehale enn den tilsvarende fordelingen for kvinner (Figur 1).

Figur 1. Fordeling av månedslønn, etter kjønn. 2017

Kvinner Menn Begge kjønn
0 kr 0.0000 0.0000 0.0000
5000 kr 0.0138 0.0138 0.0138
10000 kr 0.2618 0.3154 0.2913
15000 kr 0.5107 0.6548 0.5899
20000 kr 2.4136 2.4094 2.4113
25000 kr 7.6540 5.2079 6.3101
30000 kr 13.7238 12.7606 13.1947
35000 kr 20.7291 16.2446 18.2654
40000 kr 18.8589 15.0261 16.7532
45000 kr 14.5881 12.0231 13.1789
50000 kr 8.4101 8.9260 8.6936
55000 kr 4.2728 6.1699 5.3150
60000 kr 2.4976 4.6117 3.6591
65000 kr 1.6226 3.4476 2.6252
70000 kr 1.1355 2.6008 1.9405
75000 kr 0.8380 1.9767 1.4636
80000 kr 0.6011 1.5118 1.1014
85000 kr 0.4302 1.1873 0.8461
90000 kr 0.3351 0.9274 0.6605
95000 kr 0.2409 0.6904 0.4878
100000 kr 0.2018 0.6232 0.4333
105000 kr 0.1348 0.4341 0.2992
110000 kr 0.1081 0.3655 0.2495
115000 kr 0.0785 0.2880 0.1936
120000 kr 0.0621 0.2430 0.1615

Deltid vanligere blant kvinner

I 2017 var median månedslønn for heltidsansatte, uavhengig av kjønn, 42 180 kr, mens median månedslønn for deltidsansatte var 33 470 kr (omregnet til heltidsekvivalenter). Det utgjør en nokså stor forskjell og kan være med på å forklare noe av lønnsforskjellene mellom kjønnene, da kvinner jobber deltid i større grad enn menn.

Andelen deltidsansatte var høyere blant kvinner for alle yrkesgrupper (https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/7), og den var 49,2 prosent blant kvinner og 26,3 prosent blant menn totalt sett (Figur 2).

1 Militære yrker og uoppgitt inngår i gruppen for alle yrker.

Figur 2. Andel deltidsansatte, etter kjønn og yrkesgruppe. 2017

Kvinner Menn Begge kjønn
Renholdere, hjelpearbeidere mv. 73.1 48.6 61.3
Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. 44.6 23.5 26.3
Håndverkere 37.6 22.7 23.3
Bønder, fiskere mv. 64.8 45.6 50.4
Salgs- og serviceyrker 76.5 60.6 71.5
Kontoryrker 43.4 30.9 38.2
Høyskoleyrker 29.6 12.6 19.7
Akademiske yrker 29.9 16.0 24.5
Ledere 12.5 8.2 9.7
Alle yrker¹ 49.2 26.3 37.4

Median månedslønn for heltidsansatte kvinner og menn var i 2017 henholdsvis 40 830 kr og 43 460 kr. Kvinners lønn utgjorde dermed 93,9 prosent av menns lønn. Kvinneandelen blant heltidsansatte var 39,5 prosent.

Median månedslønn for deltidsansatte kvinner var derimot 3,3 prosent høyere enn median månedslønn for deltidsansatte menn i 2017 (33 850 kr mot 32 760 kr). Andel kvinner blant deltidsansatte var 63,9 prosent.

Tallene viser altså at det er større lønnsforskjell mellom kvinner og menn blant heltidsansatte enn blant deltidsansatte. Heltidsstillinger er gjerne dominert av menn, mens deltidsstillinger er dominert av kvinner. Videre er deltid mer typisk for noen yrker, for eksempel innenfor helse og omsorg, mens det for eksempel ikke er like vanlig i lederyrker.

Kvinner velger yrker med lavere lønnsnivå

Det er tydelige forskjeller på lønnsnivåene mellom yrkene som kvinner og menn velger. Kvinner har gjerne yrker med et lavt eller moderat lønnsnivå, mens mange menn har høyt betalte yrker (Figur 3).

I 2017 jobbet 57,9 prosent av kvinnene i yrker med median månedslønn under 40 000 kr, uavhengig av kjønn. Til sammenligning var andelen 50,3 prosent blant menn. Kvinner er altså sterkere representert i yrker nederst på lønnsstigen. Eksempler på slike yrker er servitører, kjøkkenassistenter, butikkmedarbeidere, renholdere i virksomheter og barnehage- og skolefritidsassistenter.

Andelen i yrker med median månedslønn på 40 000–49 999 kr, uavhengig av kjønn, var også høyere blant kvinner (31,5 prosent) enn blant menn (25,5 prosent) i 2017.

Et omvendt bilde viste seg imidlertid i yrker med median månedslønn over 50 000 kr, uavhengig av kjønn. I 2017 befant kun 10,6 prosent av kvinnene seg i disse yrkene, mot 24,2 prosent av mennene. Eksempler på yrker øverst på lønnsstigen er sivilingeniører, administrerende direktører, salgs- og markedssjefer, finans- og økonomisjefer og legespesialister.

Figur 3. Andel innenfor ulike intervaller av median månedslønn for begge kjønn, etter kjønn. 2017

Kvinner Menn Begge kjønn
< 30000 kr 5.5 3.5 4.5
30000–39999 kr 52.3 46.8 49.5
40000–49999 kr 31.5 25.5 28.4
50000–59999 kr 7.7 17.1 12.5
60000–69999 kr 1.7 4.9 3.3
≥ 70000 kr 1.2 2.3 1.8

Størst relativ lønnsforskjell i høyskoleyrker

Det var stor variasjon i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn innenfor de ulike yrkesgruppene (https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/7) i 2017 (Figur 4). De respektive kvinneandelene varierte dessuten mye.

Figur 4

Figur 4. Median månedslønn etter kjønn og yrkesgrupper. 2017

Den største relative lønnsforskjellen var innenfor høyskoleyrker, der median månedslønn for kvinner utgjorde 82,6 prosent av median månedslønn for menn: 39 930 kr mot 48 330 kr. Her var kvinneandelen 41,5 prosent. Det var også en nokså stor relativ lønnsforskjell blant ledere. Kvinnelige ledere hadde 14,7 prosent lavere median månedslønn enn mannlige ledere (51 180 kr mot 60 000 kr). Kvinneandelen blant ledere var 35,4 prosent.

Salgs- og serviceyrker var den eneste yrkesgruppen med en lønnsforskjell, om enn knapp, i kvinners favør; median månedslønn for kvinner var 0,1 prosent høyere enn median månedslønn for menn (32 600 kr mot 32 580 kr), som for alle praktiske formål kan anses å tilsvare et tilnærmet likt lønnsnivå mellom kjønnene. Denne yrkesgruppen hadde dessuten den høyeste kvinneandelen, med 68,2 prosent. Også innenfor kontoryrker var den relative lønnsforskjellen lav. Median månedslønn for kvinner (35 810 kr) var 2,3 prosent lavere enn median månedslønn for menn (36 650 kr), og kvinneandelen var 58,7 prosent.

Økende lønnsforskjell med minkende kvinneandel

Det var stor variasjon i lønnsforskjellene mellom kjønnene innenfor de 85 vanligste yrkene blant kvinner og de 85 vanligste yrkene blant menn, til sammen 124 yrker (Figur 5).

Figur 5

lonnansatt-2018-03-08-05-infografikk

Den største observerte relative lønnsforskjellen i kvinners disfavør var blant automatikere. Median månedslønn for kvinnelige automatikere utgjorde 77,0 prosent av median månedslønn for mannlige automatikere (35 070 kr mot 45 570 kr). Kvinneandelen blant automatikere var 4,6 prosent.

Skoleassistenter hadde den største observerte relative lønnsforskjellen i kvinners favør. Kvinnelige skoleassistenter hadde en median månedslønn på 32 600 kr, mens mannlige skoleassistenter hadde en median månedslønn på 29 900 kr. Det tilsvarer en lønnsratio mellom kvinner og menn på 109,0 prosent. Kvinneandelen blant skoleassistenter var 75,0 prosent.

Saksbehandlere innen sosiale ytelser og sports- og aktivitetsinstruktører sto for de minste relative lønnsforskjellene. Median månedslønn for både kvinnelige og mannlige saksbehandlere innen sosiale ytelser var 36 960 kr, altså ingen lønnsforskjell. Andelen kvinner blant saksbehandlere innen sosiale ytelser var 75,8 prosent. Kvinnelige sports- og aktivitetsinstruktører hadde en median månedslønn på 33 340 kr, og mannlige sports- og aktivitetsinstruktører hadde en median månedslønn på 33 330 kr, altså tilnærmet lik medianlønn. Kvinneandelen blant sports- og aktivitetsinstruktører var 68,5 prosent.

Dataene viste videre en svak trend mot økende lønnsforskjell med minkende kvinneandel. Overordnet kan det dermed se ut til at det typisk er mindre lønnsforskjeller innenfor yrker med en jevn balanse av kjønnene eller der kvinner er i flertall.

 

Kontakt