Rapporter 2017/28

Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.nr.1 (2017-2018) som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet på oppdrag for Barne- og likestillingsdepartementet (BLD).

Rapporten belyser fordeling av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn gjennom sysselsetting, tidsbruk, lønn og inntekt, kjønnsforskjeller i økonomiske ressurser blant personer med innvandrerbakgrunn og kjønnsforskjeller i helse og bruk av helsetjenester. Dataene som blir brukt i rapporten er hentet fra Statistisk sentralbyrås arbeidsmarkedsstatistikk, tidsbruksundersøkelsene, lønnsstatistikk, inntektsstatistikk og helsestatistikk.

Les en artikkel som forklarer noen viktige funn i rapporten.

 

Om publikasjonen

Tittel

Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

Ansvarlig

Karin Hamre (red)

Serie og -nummer

Rapporter 2017/28

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne- og likestillingsdepartementet

Emner

Tids- og mediebruk, Likestilling, Inntekt og formue , Sysselsetting, Helseforhold og levevaner

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9602-4

ISBN (trykt)

978-82-537-9603-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

90

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt